header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Stanovy KSM

Stanovy zapsaného spolku Komunistický svaz mládeže, z. s.

čl. I Název, působnost a sídlo

1. Název sdružení je Komunistický svaz mládeže, z. s.

2. Komunistický svaz mládeže, z. s. je samostatnou mládežnickou organizací, která ve své činnosti vychází z platných právních norem a zákona č. 89/2012 Sb. Pro své označení používá zkratku KSM.

3. KSM je právnickou osobou působící na území České republiky.

4. Sídlem ústředních orgánů je Praha 1, Politických vězňů 9, 111 21.

 

čl. II Charakter zapsaného spolku a cíle jeho činnosti

1. KSM je revoluční internacionalistickou organizací sdružující mladé komunisty a komunistky České republiky.

2. KSM je marxisticko-leninskou organizací.

3. Organizačním principem KSM je demokratický centralismus.

4. KSM je součástí celosvětového hnutí komunistické, pokrokové, demokratické a antiimperialistické mládeže.

5. KSM je organizací mládeže k boji za zájmy většiny mladých lidí – studentů, učňů, mladých pracujících a nezaměstnaných.

6. KSM směřuje své úsilí k vytvoření podmínek pro budování socialismu a komunismu.

 

čl. III Základní dokument a atributy KSM

1. Základním dokumentem KSM jsou Stanovy KSM.

2. Základními atributy KSM jsou znak tvořený pěticípou hvězdou se srpem a kladivem a symbolem zeměkoule, logo tvořené srpem, kladivem a zkratkou KSM, rudý prapor a píseň Internacionála.

 

čl. IV Náplň a formy činnosti

1. Náplň činnosti odpovídá cílům sdružení.

2. Hlavní formou dosahování cílů sdružení je organizování, rozvoj a propagace komunistického hnutí:

a) pořádání veřejných aktivit, diskusí, konferencí, demonstrací, petičních akcí, protestů;

b) kooperace s jinými sdruženími, hnutími a dalšími subjekty;

c) soustřeďování a poskytování informací;

d) účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány;

e) vydavatelská a publikační činnost;

f) práce s dětmi a mládeží.

3. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví příslušné orgány KSM.

 

čl. V Členství ve spolku

1. Členem KSM může být jen fyzická osoba trvale žijící na území České republiky ve věku 15 až 35 let, která souhlasí s politikou KSM a je připravena se na ní aktivně podílet.

2. Přihlášku ke členství přijímá Klub KSM v místě působení zájemce o členství. Pakliže v místě působení zájemce o členství ještě neexistuje Klub KSM, přijímá přihlášku příslušná Oblastní rada KSM, nebo Ústřední rada KSM. Pro přijetí za člena KSM je potřeba prostý souhlas schůze Klubu KSM, nebo orgánu KSM, který přijal přihlášku.

3. Členství v KSM vzniká dnem přijetí v Klubu KSM, příslušné Oblastní radě KSM, nebo Ústřední radě KSM.

4. Přijetí za člena KSM předchází minimálně šestiměsíční kandidátská doba KSM, během které je zájemce o členství v KSM zapojen do práce KSM bez statutu člena.

5. Dokladem o členství v KSM je platný členský průkaz KSM.

6. O udělení členství v KSM zájemci, který členem KSM byl již v minulosti, rozhoduje vždy také Ústřední rada KSM.

7. Členství v KSM zaniká:

a. ke dni 31. 12. roku, v němž člen dovrší věku 35 let. Vykonává-li člen funkci v orgánu KSM a dovršil tohoto věku, končí jeho členství koncem funkčního období;

b. dnem, kdy Klub KSM, příslušná Oblastní rada KSM, nebo Ústřední rada KSM vzaly na vědomí vystoupení člena z KSM na základě písemné žádosti;

c. pokud člen KSM neplní po dobu 6 měsíců povinnosti člena KSM;

d. ukončením členství v KSM Klubem KSM, příslušnou Oblastní radou KSM, nebo Ústřední radou KSM z důvodů:

i. porušení dokumentů, nebo interních směrnic KSM;

ii. neplnění povinností a úkolů vyplývajících z dokumentů, nebo interních směrnic a dalších pro něj závazných rozhodnutí orgánů KSM;

iii. poškození dobrého jména KSM;

iv. jednání, které je neslučitelné s posláním KSM;

v. z jiných oprávněných příčin.

e. dnem, kdy Klub KSM, příslušná Oblastní rada KSM, nebo Ústřední rada KSM rozhodl o ukončení členství v KSM. Proti rozhodnutí o ukončení členství v KSM Klubem KSM, nebo příslušnou Oblastní radou KSM je možné se odvolat k Ústřední radě KSM;

8. Člen KSM má právo:

a. podílet se na rozhodování klubu KSM a orgánů KSM, kterých je členem;

b. být informován o činnosti všech orgánů KSM;

c. obracet se s návrhy a podněty na orgány KSM;

d. volit a být volen;

e. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti s KSM;

f. v případě vyloučení se odvolat k příslušnému orgánu.

9. Člen KSM má povinnost:

a. aktivně se podílet na činnosti KSM;

b. pracovat v Klubu KSM v místě svého působení. Pakliže v místě působení člena KSM ještě neexistuje Klub KSM, pracovat pod vedením příslušné Oblastní rady KSM, nebo Ústřední rady KSM a usilovat o založení Klubu KSM;

c. praktikovat princip kritiky a sebekritiky v rámci organizace, veřejně prosazovat pouze oficiální politickou linii KSM;

d. platit pravidelně členské příspěvky ve výši stanovené Ústřední radou KSM.

10. Ústřední rada KSM, nebo Předsednictvo Ústřední rady KSM může ze závažných důvodů zprostit člena některých povinností.

11. Ústřední rada KSM, nebo Sjezd KSM může udělit, nebo odebrat čestné členství KSM. Čestné členství KSM je výrazem uznání těm, kdo se významně zasadili o rozvoj a dobré jméno KSM. Na čestného člena KSM se nevztahují žádná práva ani povinnosti člena KSM.

12. Se členstvím v KSM je neslučitelná podpora a propagace hnutí směřující k potlačení práv a svobod občanů nebo jiná činnost, která je v rozporu s Listinou základních práv a svobod a s mezinárodními dokumenty o lidských a občanských právech.

 

čl. VI Orgány KSM

1. Orgány KSM jsou tvořeny shromážděním, delegačním principem, nebo volbou.

2. Orgány KSM jsou usnášeníschopné, pakliže se jejich jednání účastní nadpoloviční většina jejich členů.

3. Usnesení orgánu KSM je přijato souhlasem nadpoloviční většiny jeho přítomných členů.

4. Orgány KSM jsou Sjezd KSM, Ústřední rada KSM, Předsednictvo Ústřední rady KSM, Předseda Ústřední rady KSM a Vnitrosvazový kontrolor KSM.

5. Sjezd KSM je nejvyšším orgánem KSM.

6. Sjezd KSM svolává Ústřední rada KSM, nebo dvě třetiny členů KSM zpravidla jednou za 2 roky.

7. Sjezd KSM je, dle rozhodnutí Ústřední rady KSM, tvořen všemi členy KSM, nebo jejich delegáty.

8. Sjezd KSM určuje politickou linii KSM, schvaluje základní dokumenty KSM a volí orgány KSM.

9. Ústřední rada KSM je nejvyšším orgánem KSM v době mezi Sjezdy KSM.

10. Ústřední rada KSM je volena Sjezdem KSM, který také určuje počet jejích členů.

11. Ústřední rada KSM řídí činnost KSM.

12. Ústřední radu KSM svolává Předsednictvo Ústřední rady KSM zpravidla 4x ročně.

13. Předsednictvo Ústřední rady KSM tvoří předseda Ústřední rady KSM volený Sjezdem nebo Ústřední radou KSM a další členové zvolení Sjezdem nebo Ústřední radou KSM. Kompetence jednotlivých členů Předsednictva KSM určuje Sjezd KSM, nebo Ústřední rada KSM.

14. Předsednictvo Ústřední rady KSM svolává předseda Ústřední rady KSM, nebo jiný pověřený člen Předsednictva Ústřední rady KSM.

15. Statutárním orgánem KSM je Předseda Ústřední rady KSM, který zodpovídá za hospodaření KSM a jedná jménem KSM, a/nebo Statutární zástupce KSM, pověřený Sjezdem KSM nebo Ústřední radou KSM. Jménem KSM dále jednají Předsedou Ústřední rady KSM písemně pověření členové KSM.

16. Vnitrosvazový kontrolor KSM je kontrolním orgánem KSM.

17. Vnitrosvazový kontrolor KSM je volen Sjezdem KSM.

18. Vnitrosvazový kontrolor KSM provádí kontrolu hospodaření KSM a vypracovává roční kontrolní zprávy o hospodaření KSM.

 

čl. VII Organizační jednotky KSM

1. Na místní úrovni je organizační jednotkou KSM Klub KSM.

2. Klub KSM sdružuje členy KSM v jednom místě působení.

3. Klub KSM tvoří minimálně 3 členové KSM.

4. Schůze Klubu KSM se koná zpravidla 1x měsíčně.

5. Práci Klubu KSM řídí Výbor klubu KSM, volený na schůzi členů Klubu KSM.

6. Na oblastní úrovni jsou organizační jednotkou KSM Oblastní organizace KSM.

7. Vznik a zánik Klubu KSM schvaluje Ústřední rada KSM.

8. Oblastní organizaci KSM tvoří členové všech Klubů KSM a členové KSM z míst, kde ještě Klub KSM neexistuje.

9. Vznik a zánik Oblastní organizace KSM schvaluje Ústřední rada KSM.

10. Práci Oblastní organizace KSM řídí Oblastní rada KSM, volená na schůzi členů Oblastní organizace KSM, nebo jejich delegátů konané zpravidla 1x ročně.

 

čl. VIII Zásady hospodaření KSM

1. KSM rozvíjí svou činnost za použití vlastních prostředků. Movitý i nemovitý majetek se vytváří z členských příspěvků, dotací, grantů, darů a vlastní činnosti.

2. Výdaje KSM jsou zaměřeny na uskutečňování cílů KSM.

 

čl. IX Právní subjektivita

1. Právní subjektivitu má KSM jako celek.

 

čl. X Okolnosti zániku sdružení

1. O zániku KSM rozhoduje Sjezd KSM. Pro zánik KSM je nutný souhlas tří čtvrtin přítomných delegátů Sjezdu KSM.

2. V případě zániku KSM bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí Sjezdu KSM neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům KSM.

 

čl. XI Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy mohou doplňovat příslušné interní směrnice schválené Sjezdem KSM, Ústřední radou KSM, nebo Předsednictvem Ústřední rady KSM.

2. Sjezd KSM nebo Ústřední rada KSM rozhodují o případných změnách těchto stanov.

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .