header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Společné prohlášení 21 evropských komsomolů

Prohlášení 21 komunistických mládežnických organizací, které se zúčastnily 14. setkání evropských komunistických mládežnických organizací v Aténách, 23-24. září 2018

Mládeži Evropy, povstaň - Připoj se k nám v boji za současné potřeby ve vzdělání, práci a životě!


Mladí muži a ženy,

my, 21 komunistických mládežnických organizací, které se zúčastnily 14. setkání evropských komunistických organizací mládeže (MECYO) v Aténách ve dnech 23. a 24. září 2018, se na vás obracíme s výzvou k boji za současné potřeby ve vzdělání, práci a životě.

Během tohoto setkání jsme my, komunistické organizace mládeže, zdůraznily obrovské problémy, kterým mládež čelí, a vzájemně jsme se informovaly o nejnovějším vývoji v našich zemích. Diskutovaly jsme zápasy mládeže, důležité z nich vyvozené závěry a vyměnily jsme si o nich názory. Uznáváme, že komunistické organizace mládeže v Evropě v posledních letech vynaložily značné úsilí na ochranu práv mládeže a vedly důležité boje proti kapitalistickému systému dnešních dnů. Zároveň jsme přispěly k posílení komunistických stran a stran pracujících v našich zemích, shromáždily jsme bohaté zkušenosti, které nám mohou pomoci dále zefektivnit naše budoucí zápasy. 

14. MECYO pořádala Komunistická mládež Řecka (KNE) v souvislosti s 50. výročí svého založení a 100. výročí založení Komunistické strany Řecka (KKE). Jsme vděční KNE za organizaci setkání, které se od svého vzniku v roce 2001 pořádalo v Madridu, Lisabonu, Aténách, Istanbulu, Praze, Barceloně, Bruselu, Frankfurtu a Římě. Letošní setkání zaznamenalo zatím historicky největší účast komunistických mládežnických organizací.

Kapitalismus, NATO, EU a buržoazní vlády ničí naše životy i naši budoucnost!

V současnosti čelí mládež dělnické třídy a lidových vrstev brutálním dopadům protilidových opatření zaváděných po celé Evropě. Ty mají za následek současné i budoucí zhoršování životních podmínek a práv. Budeme žít v horších podmínkách než byly ty, kterým čelili naši rodiče. Všude kolem nás vidíme obrovskou výrobu zboží a bohatství, ohromný technologický pokrok a vývoj v oblasti vědy a výzkumu. Současně pozorujeme, že toto všechno není určeno k naplnění našich potřeb, ale jen ke zvětšení bohatství monopolů. Rozdíl mezi hrstkou bohatých a masou chudých rychle roste.

- Zažíváme kapitalistické vykořisťování, práce na částečné úvazky, "flexibilizaci" práce, nízké mzdy, vysokou nezaměstnanost, neplacenou práci - zpravidla ve formě různých stáží, to vše v době, kdy naše mládež opouští své země při hledání lepší budoucnosti jinde.

- Jsme podrobeni ideologickému formování, studujeme, pracujeme a žijeme v rámci reakční restrukturalizace ve vzdělávání, zdravotnictví a sociálním zabezpečení. Zároveň se přístup ke vzdělání a zdravotnictví stává privilegiem vybrané menšiny.

- Rostou překážky, kterým čelíme při naplňování svých základních potřeb. Nejsou naplňovány základní potřeby, jako jsou bezplatný přístup ke sportu, kultuře a rekreaci, dostupné bydlení, přístup k neznečištěnému a příjemnému životnímu prostředí a právo na dovolenou.

- Zesiluje se propaganda kapitalistického systému, která působí prostřednictvím vzdělávacích systémů, kulturních aktivit, masmédií, internetu a sociálních médií. Musíme podstupovat kampaně placené kapitalistickými finančními zájmy, které se nás snaží indoktrinovat úpadkovými principy a ideály kapitalistického systému; abychom věřili, že vykořisťování je přirozené; abychom přestali bojovat za svá práva, své zájmy a sny. Abychom se stáhli z boje proti moci monopolů; abychom se naučili pouze ty "dějiny", které nás buržoazní třída a její stát chtějí naučit, za současného zakrývání či zkreslování historie psané krví pracujících, národů a mládeže.

Uvedené skutečnosti jsou pouze některými důsledky, které protilidová opatření uplatňovaná po celé Evropě přinesla do našich životů, a to jak v kontextu hospodářské krize kapitalismu, tak i v dnešní době, v podmínkách nestabilní, pomalé a chudokrevné obnovy a růstu. To jsou důsledky souhrnné protilidové politiky, která nese znaménko kapitalismu, imperialistických spolků, jako je NATO a EU, buržoazních politických stran a jejich organizací mládeže. Tato politika má podporu jak typicky liberálních, tak sociálně demokratických stran, které hrají vedoucí úlohu v buržoazních vládách, stejně jako tzv. euroskeptických sil (z nichž některé jsou otevřeně krajně pravicové), dávají jim podporu údajně "levicové" síly tzv. Strany evropské levice, které se stále snaží získávat mládež a lid pomocí falešných myšlenek "humanizace kapitalismu". Obecně platí, že vnitřní ekonomický vývoj a potřeby každé oblasti kapitálu, ale také konkurence mezi buržoazními třídami má důležitý vliv v politickém systému, protože vládnoucí třída pokaždé usiluje o organizaci státu v souladu s novými podmínkami.

V dnešní době probíhá řada procesů, které dokazují, že čelíme větším hrozbám než kdykoliv dříve v našich životech.

- Probíhá silný konkurenční boj, který využívá jak hospodářských, tak vojenských prostředků, bojuje se za kontrolu zdrojů produkujících bohatství a o dopravní cesty energií a zboží. Většina starších silných kapitalistických států, včetně USA, které dosud zůstávají vedoucí mocností, nadále ztrácí podíl na globálním kapitalistickém trhu především ve prospěch Číny. Kříží se soupeřící úmysly a pokusy kapitalistických států a monopolů, které se snaží zlepšit "geostrategickou pozici" své vlastní buržoazní třídy. Právě toto soupeření způsobuje zintenzivnění imperialistických intervencí a propukání místních a regionální válek a konfliktů, jak vidíme na případu Středního východu. Vytváří to nová nebezpečí všeobecné imperialistické války, a dokazuje to, že válka je pokračováním politiky jinými, vojenskými prostředky.

- NATO je sdružením, které tvoří po téměř sedm desetiletí ozbrojenou ruku euroatlantického imperialismu, formované vedoucí úlohou USA. NATO, které již vtáhlo desítky národů do krvavé lázně, jež měla za následek miliony obětí (zemřelých, zraněných, nucených emigrovat), organizuje nové imperialistické intervence a války, jak je popisováno v usneseních nedávného summitu NATO. Výrazně se zvýšily výdaje NATO a snahy o expanzi NATO na západním Balkáně a dalších oblastech planety se zesílily. NATO rovněž společně s EU podporuje i plány směřující ke změně hranic v Evropě i ve východním Středomoří. NATO a EU rozmísťují vojenské mise po celém světě a podílejí se na válkách a intervencích, které vedly k prolití krve mnoha národů.

- EU jako vyspělá forma kapitalistické mezistátní integrace vede k zavádění protilidových opatření, posilování Evropské armády a Společné bezpečnostní a obranné politiky. Provádí opatření dohledu a omezení svobody občanů a využívá "výjimečného stavu", pro něž hlasovaly buržoazní strany v parlamentech, přičemž se zaměřuje na lidová hnutí v zemích EU. Imperialistická EU staví zdi a elektrické ploty, které mají bránit utečencům do ní vstoupit. EU podporuje kriminální nacistické organizace sloužící zájmům buržoazní třídy a současně pronásleduje a kriminalizuje komunistické strany a symboly, stejně jako mladé komunisty a další aktivisty. EU jakožto aliance kapitalistů bojuje proti právům pracujících a "harmonizuje" mzdové sazby a bezpečnostní a zdravotní podmínky na "nejmenší společný jmenovatel". Evropská buržoazie navíc využívá EU k zasívání vykořisťování, nacionalismu a rasismu, pro to, aby obrátila národy Evropy proti sobě, rozdělila nás a zatemňovala našeho společného nepřítele. Zdravíme velkou část mládeže v Británii a dalších zemích, které podporují zápas za opuštění EU a zápas proti celé řadě buržoazních politických sil. Vystupujeme proti imperialistickým mocnostem v Bruselu a Westminsteru, které užívají vnitro irskou hranici jako prostředek k licitaci. Podporujeme opětovné sjednocení Irska lidem Irska a pod jeho vlastním vedením.


Posilujeme komunistické mládežnické organizace v Evropě a náš společný zápas

Mladí muži a ženy Evropy,

vybízíme vás k mobilizaci ve svých školách, na univerzitách, pracovištích a v bydlištích. Tam, kde mládež bojuje za život s právy, budou přítomny komunistické organizace mládeže. Snažíme se nabídnout naše stanoviska týkající se potřeb zápasu, abychom vyostřili jeho prostředky a cíle. Také vás vyzýváme, abyste se zapojili do našich řad v boji za práva mládeže a za socialismus.

Během minulého období byly naše organizace v čele stovek stávek, mobilizací a shromáždění, které prosazovaly požadavky mládeže a pracujících, zejména v oblastech, kde jsou mladí lidé soustředěni. Usilovali jsme o organizování a politizování těchto mobilizací s třídní perspektivou. Vedli jsme několik zápasů požadujících právo na důstojnou práci a řádná práva. Přispěli jsme k rozvoji bojů mezi žáky a studenty, bojem o školu, který si dnes žáci a studenti zaslouží, a bojem proti škrtům nedostatečných státních rozpočtů na vzdělání a proti monopolní komercializaci vzdělání. Byli jsme v čele požadavků studentů na univerzitách a vysokých školách, aby se studenti mohli účastnit vzdělávání a dokončit svá studia bez omezování. Bojovali jsme a pokračovali v boji za bezplatné a veřejné vysokoškolské vzdělávání, za zrušení školného - v jakékoli zemi, kde může existovat - a za ubytování a stravu, které jsou pro studenty zdarma. Přijali jsme iniciativy za mír a proti imperialistické válce, apelovali jsme na mládež našich zemí k boji proti NATO a EU, bojovali za odchod z těchto sdružení, a aby sama tato sdružení byla svržena stejně jako systém, který ochraňují. Bojujeme za uzavření vojenských základen USA, NATO a EU, které existují v mnoha zemích, včetně našich vlastních zemích, a proti jaderným zbraním a dalším zbraním hromadného ničení.

Bojovné akce našich organizací v každé z našich zemí byla kritériem dalšího rozvoje jednotného a společného postupu komunistických mládežnických organizací na evropské úrovni. Naše organizace podporovaly akce věnované 70. výročí vítězství nad fašismem roku 2015, problematice uprchlíků a imigrantů v roce 2016, 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce roku 2017, a rovněž Mezinárodnímu dni solidarity s palestinským lidem roku 2018 skrz webové stránky a náš tisk. Někteří z nás organizovali Mezinárodní ideologické semináře, přijali a vyslali delegace, podepsali společná prohlášení a vyjádření solidarity. Stále lepší a hlubší spoluprací posílíme komunistické organizace mládeže v evropských zemích jako předpoklad nového pokroku na všech kontinentech.

Heslo "Proletáři všech zemí, spojte se" provází působení každé z našich organizací a máme před sebou velké bitvy.

- Událostmi komunistických mládežnických organizací po celé Evropě budeme ještě rozhodněji bránit nezbytnost a aktuálnost socialismu, principů socialistické revoluce a vědeckých zákonů socialistické výstavby.

- Ideologickou a politickou prací a pokračováním diskuze budeme ještě rozhodněji bránit význam, dějiny a hodnoty mezinárodního komunistického hnutí před antikomunismem a hanobením socialismu, útoky a zkreslování buržoazními a oportunistickými silami, budeme bránit jeho roli v boji lidových mas. 200 let po narození Karla Marxe pokračujeme v úsilí studovat a šířit jeho geniální dílo mezi mladými.

- Mobilizací v celé Evropě posílíme koordinační boj komunistických organizací mládeže a mladých lidí proti imperialistickému soupeření a válkám. Vítáme vyostřování konfrontace s buržoazními třídami a vládami v každé zemi a zesílení boje proti NATO a EU, proti jejich vojenským základnám a proti podpoře nacionalismu a fašistických myšlenek a organizací. Komunistické mládežnické organizace stojí v popředí boje Světové federace demokratické mládeže proti imperialismu a za mír národů.

- Budeme nadále vyjadřovat neochvějnou solidaritu oprávněnému boji národů. Ještě rozhodněji budeme bránit všechny národy, které bojují a jsou terčem imperialistů, například lid Kuby, Venezuely, Sýrie, Ukrajiny, Kypru, Iráku, Libye, Západní Sahary, Jemenu a samozřejmě Palestiny - obzvlášť poté, co americká administrativa provokativně prohlásila Jeruzalém hlavním městem Izraele.

- Posílit boj proti nezaměstnanosti, nestálé, nejisté práci, za skutečné zvýšení mezd, zkrácení pracovního týdne a ustanovení soudobých práv pro mladé dělníky. Bojovat za bezplatné státní vzdělání až po vysokoškolskou úroveň, za garanci lepšího života pro mladé, kde jsou uznána práva jako je bydlení, zdraví, kultura a sport.

- Před volbami do Evropského parlamentu v květnu 2019 důležitý politický boj za naše organizace, které bojují uvnitř hranic EU. Vyzýváme mladé muže a ženy pracující třídy, chudých lidových vrstev k podpoře komunistických a dělnických stran, které bojují proti EU za účelem oslabit síly, které podporují EU a její politiku, za účelem posílit boj za svá současná práva.

Socialismus je jedinou nadějnou vyhlídkou pro mladé

Mladí muži a ženy Evropy, povstaňte! Dosud není nic u konce!

Vykořisťování, nezaměstnanost, chudoba, útlak, války a nucená emigrace nemohou a nebudou naší budoucností! Máme celé své životy před sebou. Budoucnost je v našich rukou. Můžeme ji dobýt naším bojem. Můžeme vybudovat svět skutečné svobody založený na principech sociální spravedlnosti a míru. Svět, kde se všichni z nás budou těšit z výsledků naší práce a kde budeme mít moderní práva ve vztahu ke vzdělávání, práci, kultuře a sportu. Takový svět není historicky přežitým kapitalismem. Je to socialismus, nový svět.

Učí nás naše historie! Bereme si lekce z velkých revolucí a povstání, velkých mobilizací a střetů dělnické třídy s kapitalisty, s pokroky a nezdary a víme, že dějiny veškeré dosavadní společnosti, od jejího rozdělení na třídy, jsou dějinami třídního boje. Historie nekončí tímto agresivním, zločineckým a nelidským systémem. Velké revoluce a povstání, velké mobilizace a střety dělnické třídy s kapitalisty ukazují cestu pro světlou budoucnost světa. Mladí mohou hrát významnou roli v sociálních a politických bojích do té míry, kdy podporují boj dělnické třídy a uznávají svoji roli avantgardy a rostoucí sociální síly, třídy, která bojuje za dobytí politické moci.

Neboť budoucnost patří socialismu.

Zvítězíme!


Prohlášení podepsalo následujících 21 komsomolů:

 1. Svaz mladých komunistů Británie, YCL Britain
 2. Komunistický svaz mládeže, KSM - Česká republika
 3. Komunistická mládež Dánska
 4. Mládež Komunistické dělnické strany Finska
 5. Mladí socialisté Socialistické dělnické strany Chorvatska
 6. Connollyho hnutí mládeže, CYM
 7. Fronta komunistické mládeže, FGC - Itálie
 8. Mládež Socialistické dělnické strany Lotyšska
 9. Hnutí mladých komunistů, CJB - Nizozemsko
 10. Socialistická německá dělnická mládež, SDAJ
 11. Mládež Komunistické strany Polska
 12. Komunistická mládež Rakouska, KJOe
 13. Svaz socialistické mládeže, UTS - Rumunsko
 14. Leninský komunistická svaz mládeže Ruské federace, LKSM RF
 15. Revoluční komunistický svaz mládeže (bolševiků), RKSM(b) - Rusko
 16. Komunistické mládež Řecka, KNE
 17. Svaz komunistické mládeže Jugoslávie, SKOJ - Srbsko
 18. Kolektivy mladých komunistů, CJC - Španělsko
 19. Svaz mladých komunistů Španělska, UJCE
 20. Komunistická mládež Švédska, SKU
 21. Komunistická mládež Turecka, TKG

Překlad KSM

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .