header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Je kritika vykořisťování vlastní jen komunistům?

Podobná či shodná slova jako v programu či článcích KSM jsou obsažena v stále platných sociálních encyklikách (SE) katolické církve. A) V SE Qadragesimo anno z roku 1931 je podkapitola hovořící o „protiprávních nárocích kapitálu“, kde se píše, že takovým protiprávním nárokem je tvrzení, že je hospodářským zákonem, proti němuž nelze nic dělat,

, když se veškerý kapitál soustřeďuje v rukou boháčů a dělníci jsou odsouzeni k trvalé bídě. B) V SE Populorum progressio z roku 1967 v I.části se mimo jiné píše:„…v některých zemích hrstka vyvolených žije v přepychu, kdežto chudí žijí…v podmínkách nedůstojných člověka.“ Je zde obsažena kritika názoru, že zisk je třeba považovat za hybnou sílu hospodářství. Takový názor je zde pojmenován jako„ bezuzdný liberalismus, který vytváří internacionální imperialismus.“ Jsou zde postaveni do protikladu „boháči“ a „zotročení chudí“ a dokonce se zde vyzývá (na rozdíl od Mladé pravdy) k vyvlastnění – „ stvořených statků se má dostávat všem spravedlivou měrou, obecné blaho tedy někdy vyžaduje vyvlastnění, jsou-li některé majetky překážkou ke společenskému blahobytu ať už proto, že jsou příliš velké, nebo že se jich málo využívá nebo z nich plyne bída pro obyvatelstvo…“ a dále že „Použitelné prostředky nesmí být ponechány libovůli lidí“. C) V SE Laborem exercens z roku 1981 se III. kapitola přímo nazývá Konflikt práce a kapitálu a zdůrazňuje, že „práce má prvenství před kapitálem“. Ve stejné encyklice se praví:„právo na soukromé vlastnictví je podřízeno právu na veřejné užívání“. D) V SE Sollicitudo rei socialis z roku 1987 se v kapitole III. píše, že „propast mezi vyspělým Severem rozvinutým Jihem se prohlubuje“, „jsou různé formy vykořisťování“ a „sociální nauka církve se staví kriticky ke kapitalismu, tak marxistickému kolektivismu“. E) SE Centesimus annus z roku 1991 obsahuje například věty „většina lidí nedisponuje prostředky, jež by jim pomohly důstojně se zapojit do podnikového procesu“, „masy žijí v bídě“, „lidé jsou přímo vykořisťováni či žijí na okraji společnosti, není jim přiznávána lidská důstojnost“, také „Mnozí žijí v prostředí, kde je boj o holé přežití, protože vládnou pravidla kapitalismu gruenderského období, které si nezadá v ničem s nejtemnějšími lety první fáze industrializace“, dále „ti , kteří obdělávají půdu, jsou vyloučeni z jejího vlastnictví a jsou v postavení polovičních otroků“, „pro chudé přibil k nedostatku hmotných statků i nedostatek vědění“, „v podobných podmínkách žije většina obyvatel 3.světa“, „do okrajových skupin se dostávají..staří lidé, mladí..,sociálně slabí“. Mezi další pasáže v encyklice patří kupř.:„..pro organizace hájící práva dělníků se otevírá velké pole boje ve jménu spravedlnosti, lze právem hovořit o boji proti hospodářskému systému jako metodě, která chce udržet absolutní nadvládu kapitálu.“ Text encykliky též mluví o tom, že „je neudržitelné tvrzení, že po porážce tzv. reálného socialismu zbývá jako jediný model kapitalismus“, velmi kritizuje kapitalismus. Bude proto zakazována katolická církev, budou stíháni autoři či překladatelé těchto encyklik do češtiny?
Existence vykořisťování ve světě je doložený fakt. O vykořisťování psali i Thomas Hodgskin v práci Pinciples of Politoval Ekonomy a zvláště v Labor Defended Against the Claims of Capital, dále William Thompson, weberovci – F.Parkin, R.Murphy v Exploitation or Exclusion aj. Hovoří se o něm i v mezinárodních úmluvách, kterými je ČR vázána, v dokumentech OSN, v sociálních encyklikách katolické církve, např. ve IV. Kapitole sociální encykliky Centesimus Annus z roku 1991 se píše o „nelidském vykořisťování“, v III.kapitole sociální encykliky Sollicitudo rei socialis z roku 1987 se píše,že „jsou různé formy vykořisťování“ apod. Vykořisťování přitom logicky znamená, že někdo vykořisťuje a někdo je vykořisťován.

Petr Syrovy

{moscomment}

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .