header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Závěrečná deklarace XV. SFMS

Závěrečná deklarace XV. Světového festivalu mládeže a studentstva, Alžír, srpen 2001

My, delegáti XV. světového festivalu mládeže a studentstva (SFMS), pocházející ze 143 zemí reprezentujících milióny mladých a studentů sdružených v národních, oblastních a mezinárodních organizacích, společně shromáždění v Alžíru pod heslem »Globalizujme boj za mír, solidaritu, rozvoj, proti imperialismu« čtyři roky po úspěšném konání XIV. SFMS na Kubě, na tomto prvním SFMS v novém století, konajícím se poprvé v Africe a v arabském světě, se usnášíme na následujícím:

Opíráme se o tradice festivalového hnutí, které vždy stavělo na mírových hodnotách, demokracii a společenském pokroku, které bylo největší platformou pro mezinárodní solidaritu světové mládeže a studentstva v bojích proti otroctví, kolonialismu a imperialismu, za osvobození všech národů a lidí.

S hrdostí bereme na vědomí vítězství vlasteneckých a lidově osvobozeneckých bojů proti kolonialismu, neokolonialismu, fašismu a apartheidu, i četné úspěchy lidského úsilí za politickou, ekonomickou a sociální svobodu ve 20. století.

Vybavujeme si s bolestí utrpení lidí celého světa ve 20. století ze dvou světových válek a stovek dalších válek a vojenských konfliktů; z agrese, represe a vykořisťování kolonialismem, fašismem, rasismem a vším dalším vyjadřujícím imperialismus.

My sami se opíráme o skutečnost, že dnešní světový mír a mírový život lidí je ohrožován imperialistickou politikou intervence, okupace a zásahu, zbrojní horečkou, terorismem, občanskými válkami, vojenskými konflikty a násilím, náboženským extremismem a etnickými konflikty; že pokračující neoliberální globalizace předepisuje mnohonárodnostní vnucení ekonomické rekolonizace rozvojových zemí, rozšiřování a zintenzivnění vykořisťování, rozšíření mezery mezi bohatými a chudými, tíživou ekonomickou a sociální situaci pracujících ve všech částech světa; že lidé jsou stále zbaveni svých práv v rozhodovacím procesu utiskováním, násilím nebo silou bohatých a monopolů v mnoha společnostech, že diskriminace žen a jejich útisk zůstávají globálním problémem; práva pracujícího lidu, etnických menšin, chudých lidí, emigrantů, uprchlíků, invalidů a dalších sociálních skupin jsou stále odepírána v mnoha částech světa; pouhá dnešní existence lidstva je ohrožována podporou jaderných zbraní a další katastrofální politikou a směrnicemi vůči životnímu prostředí.

Alarmuje nás fakt, že mládež a studenti jsou mezi nejvíce zranitelnými a prvními obětmi takové situace; že v mnoha zemích musí čelit vážným problémům v přístupu a kvalitě vzdělání, zaměstnání, bydlení, zdravotní péči, sportu, rekreačním a kulturním aktivitám; že mladí lidé jsou hlavními obětmi politického a sociálního útisku, chudoby, hladu, HIV/AIDS, drogové závislosti a dalších sociálních problémů, politiky privatizace, komercionalizace, depolitizace a deregulace veřejných programů a služeb, pracovních vztahů, válečných a vojenských konfliktů, násilí a utiskování, zničeného životního prostředí; že jejich práva na shromažďování, přístup k účasti na rozhodování, jsou jim odepřena v mnoha zemích.

Povzbuzuje nás rostoucí uvědomění a zápasy lidí, zvláště dělníků, venkovanů, žen, mládeže a studentstva v mnoha částech světa během posledních čtyř let proti neoliberální globalizaci, proti imperialistické agresi, okupaci a zasahování, embargům a blokádám, za mír, odzbrojení, nezávislost a sebeurčení, za udržitelný rozvoj, demokracii a politiku pro lidi, politická, ekonomická a sociální práva, za práva mládeže a studentů.

Tímto způsobem deklarujeme že: Věříme, že mládež a studenti nejsou pouze budoucností lidstva, ale také důležitou hybnou silou měnící svět k lepšímu; že nejsou pouze zodpovědní, ale také schopní transformovat společnost, aby respektovala zájmy všech lidí.

Věříme v mírový svět, o který budeme usilovat, o svět bez jaderných zbraní a dalších zbraní hromadného ničení, o svět bez jakýchkoli vojenských aliancí, o svět závislý pouze na vzájemném respektu k nezávislosti, suverenitě, rovným vztahům mezi všemi národy, respektování práv na sebeurčení a mírových řešení všech konfliktů.

Věříme a budeme usilovat o rozvoj, který je užitečný všem lidem a neposílí vykořisťování národů a lidí; o ekonomické mezinárodní styky založené na vzájemné dohodě, o bezpodmínečnou podporu a rovné příležitosti pro méně rozvinuté země, o rozvoj, který vykoření hlad, chudobu a negramotnost, o rozvoj, který uchová přírodu a nezničí ji pro budoucí generace; o vědecký a technologický pokrok, který slouží zájmům lidstva, je užitečný všem lidem a není monopolizován a používán k vykořisťování a dominanci; o rozvoj, ve kterém mají lidé stejný přístup k půdě a k dalším přírodním zdrojům v každé zemi.

Věříme a budeme usilovat o společnost, ve které jsou si všechny ženy a muži rovni bez ohledu na jejich politické, ekonomické, sociální, náboženské, etnické pozadí, sexuální orientaci; o společnost, ve které ženská práva jsou plně realizována; o společnost, ve které opravdové rozhodování patří lidem a ne několika bohatým a silným, o společnost, ve které všichni lidé mají přístup ke vzdělání a k informacím, které nejsou cenzurovány, monopolizovány nebo manipulovány korporacemi nebo nějakými jinými silami; o společnost, která zaručuje politická, ekonomická a sociální práva pracujícího lidu, etnických menšin, chudých, emigrantů, postižených a dalších sociálních skupin; o společnost, ve které všichni mladí lidé mohou realizovat svobodně svá práva, mají veřejné a kvalitní vzdělání, slušné zaměstnání se všemi právy, účast na politickém dění, zdravotní péči, sportovní, rekreační a kulturní aktivity.

Proto vyzýváme všechny mladé a studenty světa, spojte se spolu, rozšiřte a posilte naši jednotu a solidaritu v globálním boji za tyto cíle:

Voláme po akcích proti intervenci, agresi, okupaci a expanzi USA a NATO; proti americkému programu »Národní raketové obrany«, americkým, evropským nebo jiným imperialistickým zásahům v jakékoliv části světa. Požadujeme zrušení všech imperialistických vojensko-politických aliancí a odstranění všech cizích základen.

Voláme po opravdu demokratických Spojených národech, které jsou nezávislé na jakémkoliv druhu nadvlády a manipulace ze strany USA, G8, NATO nebo nějaké jiné síly.

Voláme po intezivnějších akcích, zastavte břímě nespravedlivých ekonomických řádů a nelidské ekonomické politiky Světové obchodní organizace (WTO), Mezinárodního měnového fondu (MMF), Světové banky (WB), které jsou ovládány a manipulovány USA, EU a Japonskem. Požadujeme zrušení všech zahraničních dluhů pro rozvojové země, zavedení plánu kontroly nad finanční politikou a uskutečnění Kjótské dohody o životním prostředí.

Vyjadřujeme naši solidaritu s bojem lidu Latinské Ameriky a Karibské oblasti proti Plánu Columbia, FTAA a všem dalším vojenským a ekonomickým ofenzivám Spojených států, vyjadřujeme podporu lidu Kuby a její revoluci v boji proti ilegální blokádě, jsme zajedno s lidem Portorika v boji za jeho nezávislost, s lidem Kolumbie hledajícím řešení jeho vnitřních konfliktů bez zahraniční intervence, a s lidem Venezuely a jejich Bolívarianskou revolucí. Plně podporujeme boj asijského lidu za mír, demokracii, rozvoj, sociální spravedlnost, proti náboženskému extremismu, spravedlivý boj korejského lidu za jeho revoluční věc a nezávislost a mírové sjednocení země; souhlasíme s bojem afghánského lidu za demokracii a lidská práva, proti náboženskému fundamentalismu; s lidem Barmy a Bhútánu v jeho boji za demokracii a lidská práva; a s lidem Východního Timoru v boji za splnění jeho nezávislosti. Vyjadřujeme naši solidaritu s lidem Kypru v jeho boji za sjednocení země a jeho lidu, s lidem Jugoslávie a Balkánu bojujícího proti přítomnosti NATO a okupaci, a s kurdským lidem bojujícím proti pokračující vlastní tragédii.

Opět ujišťujeme o naší silné podpoře boji afrického lidu za demokracii, sebeurčení, udržitelný rozvoj a voláme po ustanovení »Nové africké iniciativy« a zesilování nově ustanovené Africké unie.

Slibujeme naši podporu a solidaritu lidu Západní Sahary v jeho boji za ukončení marocké okupace jeho země a voláme po svobodném a spravedlivém referendu; podporujeme súdánský lid v boji za ukončení občanských válek, podporujeme demokracii, lidská práva, sociální spravedlnost, jednotu a voláme po zákazu sankcí, stojíme za lidem Svazijska v boji za demokracii a zrušení všech tyranských zákonů; lidem Angoly v úsilí za mírové řešení jeho vnitřních konfliktů a požadujeme stažení všech cizích vojáků z oblasti Velkých jezer a odsouzení zatahování afrických dětí do války.

Opětujeme naši solidaritu s bojem arabského lidu za nezávislost a suverenitu, proti okupaci a agresi, za osvobození jeho okupovaných území a za jeho mírový a důstojný život. Opět ujišťujeme naší solidaritou s bojem arabského lidu za ukončení rasistické sionistické okupace podporované imperialismem, a to na všech okupovaných arabských územích v Palestině, oblasti farem Shaba v Libanonu a syrských Golanách, ve shodě s respektováním rezolucí Spojených národů. Plně podporujeme boj palestinského lidu za nezávislost státu Palestina. Silně odsuzujeme izraelskou genocidu a masakry proti arabskému lidu zvláště v Palestině a žádáme o návrat všech arabských uprchlíků do jejich okupované mateřské země a propuštění všech arabských zajatců a vězňů v izraelských věznicích. Žádáme také úplný zákaz ukrutných blokád uvalených na Irák a Libyi a propuštění libyjského politického rukojmí nelegitimního případu Lockerby, resp. ukonečení okupace dvou marockých měst, Ceuty a Mellily.

Děkujeme Alžíru za jeho úspěšné hostitelství tohoto festivalu, za jeho pohostinnost a přátelství. Uznáváme významný příspěvek alžírské mládeže a studentstva světové mládeži udržet vysoko prapor festivalové tradice s celým jeho duchem a solidaritou. Oceňujeme hrdinský boj alžírského lidu za národní osvobození, proti kolonialismu. Podporujeme boj alžírského lidu proti terorismu a všem zahraničním intervencím. Opět ujišťujeme naší solidaritou s alžírským lidem, mládeží a studenty v jejich boji za mír a národní smíření, nezávislost a suverenitu, rozvoj a důstojný život.

Opakujeme naše odhodlání pomáhat festivalovým tradicím a posílit jednotu všech pokrokových a demokratických mládežnických a studentských sil v boji za alternativy v zájmech lidí, mládeže a studentstva, proti imperialismu. Vyzýváme všechny mládežnické a studentské organizace k jejich přípravě a aktivní účasti na XVI. světovém festivalu mládeže a studentstva.

Nové století bude časem pro nová vítězství!

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .