header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Výzva evropské mládeže k volbám do Evropského parlamentu, 2004

Zápas mládeže za svá práva a za mír vyjadřuje nutnost změn v politice, ke kterým by mělo dojít.

Volby do Evropského parlamentu se konají v období, vyznačujícím se nárůstem imperialistické agresivity a rivality, které vtiskává svou pečeť rovněž vývoji Evropské unie. Byly vytvořeny institucionální mechanismy federalismu. Jako příklad je možné uvést tzv. “Evropskou ústavu”, která má, v zájmu velkých kapitalistických států, v úmyslu snížit schopnost národů podílet se na vytváření rozhodnutí a směřuje k dalšímu oslabení národní suverenity. Cílem tzv. “Evropské ústavy” je snaha o institucionalizaci bojkotu jakékoli antikapitalistické alternativy. Tzv. “Evropská ústava” podporuje logiku pustošení, konkurence a války.

Evropská unie a její měnová politika, jejímž výrazem je zavádění EURO, prohloubila svůj reakční charakter, což vyjadřuje vytvoření extrémně negativního systému vlády, v němž prosperují v prvé řadě konzervativní a ultrapravicové síly, stejně jako útoky i na dělnická a demokratická práva v oblasti sociální. Alarmujícím jevem je rovněž pokračování v politice “uzavřených hranic” pro občany ze zemí, jež nejsou členskými státy Evropské unie a rostoucí politika různých omezení a kontrol, které zasahují do základních lidských práv a svobod, například do svobody sdružování nebo shromažďování. Výsledkem realizace Schengenských dohod není nic jiného než vytváření “evropské pevnosti” ve prospěch těch několika málo vyvolených, kteří usilují o vyloučení skutečné svobody pohybu a přejí si směřování k dalšímu zbídačování pracujících, především z nových členských států a k útokům na jejich práva. Evropská unie i její jednotlivé členské státy přijaly ve jménu boje proti terorismu řadu antidemokratických opatření, zejména proti imigrantům. Autoritářské tendence, ideologická ofenzíva a antidemokratická opatření proti pokrokovému hnutí se vytvořily zvláště v zemích, o které se Evropská unie nově rozšířila. Dalším problémem pro rozvojové země je Všeobecná dohoda o obchodu a službách (GATS).

Odsuzujeme nárůst militarizace a tendence společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie, jejichž výrazem je vytváření tzv. sil rychlého nasazení a Evropské armády. Tyto trendy sledují mimo jiné cíl ovládnout a zasahovat do politické reality na Balkáně, ve střední i východní Evropě, na Středním Východě a ve Střední a Latinské Americe a mají hrát svou roli také na vnitropolitické scéně jednotlivých členských států unie. Evropská unie hraje velmi negativní úlohu ve vztahu k antiimperialistickým hnutím po celém světě. To ilustruje kupříkladu politika Evropské unie všechny Palestině, Iráku, Západní Sahaře, Kolumbii, Venezuele nebo Kubě a též postoj unie k situaci Kurdů.

Evropská unie posiluje neoliberální charakter své ekonomické i sociální politiky a zastupuje zájmy velkých ekonomických skupin. Evropská centrální banka a EURO jsou používány za účelem podpory všemocnosti finančních trhů proti lidem a proti životnímu prostřední. Tyto akce prohloubily ekonomickou recesi a stagnaci, vytvořily vyšší nezaměstnanost a zvýšily rovněž vykořisťování pracujících. Omezily sociální práva a podpořily privatizaci veřejných a státních sociálních služeb.

Jsme proti imperialistické Evropské unii která, ve spolupráci či v soutěži s dalšími imperialistickými centry, bojuje za zájmy globálního trhu.

My, mladí pracující a studenti, jsme Evropou kapitálu, monopolů a imperialismu dotčeni nejvíce. Proto takovou Evropu odmítáme. Dotýkají se nás výsledky kapitalistických reforem školství, které vycházejí z rozhodnutí přijatých evropskými institucemi v Boloni a v Berlíně, a které jsou založeny na totálním podřízení vzdělávacího systému nadnárodním monopolům. Stále více mladých je nuceno opouštět školy. Privatizace, k nimž dochází ve vysokém školství, jen zvyšují třídní bariéry.

Tzv. flexibilizace pracovních vztahů zasahuje nejcitelněji právě mladé zaměstnance. Mladí dělníci mají podle kapitalistů žít život bez jakýchkoliv práv zaměstnanců, bez pojištění. Společně se ženami a imigranty jsou mladí největšími oběťmi strategie, která usiluje o minimalizaci ceny pracovní síly.

Stojíme v jedné linii solidarity s lidem, v linii boje proti válce, proti kapitalistickým reformám ve vzdělávací soustavě a v zaměstnanosti, proti Agendě 2010, proti Evropě monopolistického kapitálu a imperialismu. Podporujeme masivní skandinávské hnutí, které se kriticky staví k Evropské unii a jehož výsledkem bylo mimo jiné švédské NE Evropské měnové unii. Stojíme aktivně na straně těch, kteří bojují za demokratická práva, těch, kteří jsou vystaveni diskriminaci a pronásledováni.

Naší budoucností není maastrichtská Evropa - Evropa kapitalistická, imperialistická, Evropa soukromých monopolů. Věříme, že je možné vybudovat novou Evropu – Evropu suverénních států, rovných práv, Evropu vzkvétající ekonomiky a sociálního pokroku. Evropu, která bude chránit životní prostředí a udržovat rovnováhu mezi přírodou a společností, která bude zlepšovat kvalitu života pro všechny, která zajistí práva dělníkům a mládeži. Takovou Evropu, jež bude respektovat kulturní identitu i různorodost, nezávislost a suverenitu pro každý národ. Evropou solidarity, míru a spolupráce mezi všemi lidmi na světě může být jen Evropa socialistická!

Jedinou cestou, kterou mládež může prosadit, tato svá přání a zájmy, je boj. Při tomto boji musí mládež použít také takové zbraně jako své volební právo.


Je životně důležité bojovat za:

Evropu sociálních práv a rovnosti

Bojujeme proti Lisabonské strategii, proti flexibilizaci pracovněprávních vztahů. Požadujeme pro každého zaměstnání na plný úvazek se všemi právy s tím souvisejícími a s platem, který umožní člověku účastnit se všech aspektů života.

Podporujeme rozvoj našich zemí založený na prospěchu dělníků a ostatního lidu.

Chceme politiku sociálního rozvoje, kvantitativní i kvalitativní nárůst takových zaměstnání, která zajišťují spravedlivější odměnu za práci a chrání sociální práva.

Věříme v prolidovou politiku, která podporuje a vytváří sektory produkce a veřejných služeb ve vlastnictví všeho lidu, která podporuje výzkum, vědu a rozvoj nových technologií, a která investuje do vzdělání a do pracovních příležitostí pro mládež a má tyto otázky jako svou prioritu.

Usilujeme o veřejné, svobodné a kvalitní školství a zdravotnictví dostupné pro všechny.

Musí být zajištěno právo na důstojné bydlení.

Stojíme o Evropu, v níž bude zajištěna rovnost muže a ženy a zakázány všechny formy rasismu a diskriminace.

Požadujeme zrušení Paktu stability, který, společně s ostatními smlouvami Evropské unie, je předmětem naší ostré opozice. Odsuzujeme liberalismus a privatizaci. Bojujeme proti vykořisťování, diskriminaci a bídě, proti regionálním nerovnostem a proti agresi všechny životnímu prostředí.


Evropu suverénních národů, rovných ve svých právech:

Podporujeme spolupráci mezi státy, které budou suverénní a rovné v právech.

Spolupráci, která chrání a podporuje kulturní identitu a rozmanitost i národní zájmy, výslovně produktivní obory každé země.

V zájmu ochrany této suverenity se stavíme proti tzv. “Evropské ústavě” a každému jinému podobnému programu, jenž směřuje k oslabení národních ústav a postavení národních parlamentů za účelem posílení institucí Evropské unie, jenž minimalizuje lidovou kontrolu nad mechanismy rozhodování.


Evropu míru a spolupráce:

Požadujeme takovou Evropu, která bude chránit mír a spolupráci mezi všemi lidmi a zeměmi světa, která bude podporovat rozvoj a bojovat proti hladu, nemocem a útlaku.

Věříme, že Evropa by měla být otevřena světu.

Říkáme NE Evropské unii, která je ozbrojena a militarizována a následuje strategii Spojených států amerických usilující pouze o moc a vládu.


Evropu socialistickou:

Při našem snažení jsme vedeni svými ideály – věříme, že Evropa může sledovat realizaci hodnot pracujících – realizaci skutečné demokracie. Socialismus je zároveň možný i nutný. Bojujeme za něj a vyzýváme vás, evropskou mládež, aby jste podpořili naše snahy.

Základním předpokladem je, aby každý participoval na vytváření politiky, která bude tvořit naši budoucnost. To je důvod, proč povzbuzujeme všechny mladé lidi, aby využili volby do Evropského parlamentu, které se budou konat 12. a 13. června k vyjádření svého názoru na protilidovou a neoliberální politiku Evropské unie. Žádáme vás o podporu pozic komunistických stran nebo jejich aliancí s radikální levicí v každé ze zemí Evropské unie!

Evropské komunistické organizace mládeže (z České republiky Komunistický svaz mládeže)

Přijato na 3. setkání evropských komunistických organizací mládeže 23. – 25. dubna 2004 v Lisabonu

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .