header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Závěrečné prohlášení 10. setkání evropských komunistických organizací mládeže

Ve dnech 15. a 16. února 2014 proběhlo v Madridu pod heslem: "Kapitalistická krize, boje mládeže, úloha komunistických organizací mládeže" 10. setkání evropských komunistických organizací mládeže . Jako účastnické organizace prohlašujeme:

Situace mládeže dělnické třídy a lidových vrstev v našich zemích je silně poznamenána současným kontextem kapitalistické krize z nadvýroby a nadměrné akumulace, jíž prochází kapitalistický systém. Je důsledkem rozvinutí jeho vlastních kapitalistických rozporů a nikoliv špatné správy systému, kterou na mezinárodní úrovni provádějí různí političtí a ekonomičtí buržoazní činitelé.

Rozvoj kapitalistické krize v Evropě má ničivý dopad na životy a práci mládeže.

Za kapitalismu, je mládež dělnické třídy a lidových vrstev obzvláště zranitelnou a vykořisťovanou skupinou, která trpí i během dlouhých období akumulace a hospodářského rozmachu zhoršenými sociálními a pracovními podmínkami, je prvním cílem útoku kapitálu.

S krizí prohlubuje kapitalismus svou parazitní podstatu a při honbě monopolů za zvýšením míry zisku zvyšuje na nesnesitelnou míru úroveň nejistoty a vykořisťování mladých lidí, a tím jim odpírá možnost si budovat vlastní budoucnost.

Znovu se potvrzuje, že kapitalismus nemůže vyřešit společenské problémy a uspokojit potřeby pracujících a následujících generací; ze svých nevyléčitelných rozporů se naopak kapitalismus pokouší uniknout svalováním břemena krize na pracující, národy, zesílením vykořisťování, nezaměstnaností, nebezpečím nových imperialistických válek.

Oligarchie se snaží v podmínkách krize obnovit úroveň své míry zisku ničením výrobních sil a odsouzením milionů pracujících k nezaměstnanosti; přičemž dospělí dělníci jsou stále častěji nahrazováni významným množstvím mládeže zaměstnané ve zvláštních podmínkách maximálního vykořisťování. Vcelku je kapitalistické krize využívána k vystupňování útoku na práva a výdobytky dělnické třídy, k uskutečnění společné strategie monopolů proti pracujícím a lidovým vrstvám, proti mládeži.

To zaručuje, že monopoly a kapitalistické vlády Evropy používají miliony nezaměstnaných a pouze částečně zaměstnaných mladých lidí jako zbraň proti zbývající části dělnické třídy a lidových vrstev a proti právům, které si vydobyli v důsledku spojení dvou činitelů: let úporného dělnického boje a existence evropských socialistických zemí vedených SSSR do 90. let. Ty posilovaly zápas pracujících a lidových vrstev a představovaly činitele, jenž vykonával tlak uvnitř kapitalistických zemí.

Mládež evropských zemí čelí velice vysoké míře nezaměstnanosti dosahující v mnoha zemích přes 50% mladého obyvatelstva v produktivním věku. To vytváří pro evropskou buržoazii "průmyslovou rezervní armádu" čítající miliony lidí. Tedy potřeby a beznaděj mladých lidí jsou zužitkovány buržoazií k dalšímu zhoršování pracovních podmínek, rozšíření nejistých forem zaměstnávání a snížení mezd. Jasný příklad je "plán záruk pro mladé lidi", o němž rozhodla EU ve shodě se všemi kapitalistickými vládami, sociálnědemokratickými i neoliberálními, a který bude využit v zemích s vysokou úrovní nezaměstnanosti mládeže. Dostanou za stejnou práci ještě menší plat s ještě nejistějšími podmínkami.

Vyzýváme mladé pracující, mladé nezaměstnané, aby odmítli tento a další plány na vykořisťování mládeže, aby se nespokojovali s předhozenými drobečky, aby byli na straně celé třídy pracujících a organizovali a posilovali na každém pracovišti třídně orientované odbory, aby bojovali za svá práva na stabilní a trvalou práci za důstojných podmínek.

Evropské unie, jakožto imperialistická aliance států, společně s buržoazními vládami každé země, přijímá reformy, zákony a nařízení v zájmu monopolů s cílem snížit pracovní sílu. To je účel existence, třídní podstata EU a dalších imperialistických unií. Potvrzuje to, že mládež pracujících a lidových vrstev nemůže od unií kapitálu nic očekávat, že tyto unie nemohou být reformovány ve prospěch národů. Naopak: máme veškeré důvody, abychom proti nim bojovali.

Zároveň zuří bitva na ideovém poli tím, jak buržoazní moc používá termíny jako "konkurenceschopnost", "plány zaměstnanosti mládeže", "smlouvy o praxi", nebo velebení pojmu "flexibility", aby ve vědomí mládeže ospravedlnila a legitimizovala zhoršení pracovních a sociálních podmínek mezi mládeží a celou třídou pracujících.

Tentýž jev se odráží ve vzdělávání, další klíčové oblasti, kam se zapojují skupiny mládeže. Evropská oligarchie se skrze různé zákony, smlouvy a reformy (v EU vytvoření "Boloňského procesu" nebo "Univerzitní strategie 2015") snaží nasměrovat vzdělávání reakčním směrem, který by vylučoval děti lidových vrstev a zaměřil se na plnění aktuálních potřeb podniků.

Zároveň jsou tisíce mladých z dělnických a lidových rodin v mnoha zemích odsouzeni k volbě emigrace. Mladí pracující se snaží svou pracovní sílu prodat v zahraničí, aby si zajistili přístup k budoucnosti, kterou jim odepřel kapitalismus v jejich domácí zemi. Vrátil se jev odpovídající vlně migrace, která až do konce 80. let 20. století nutila tisíce mladých Evropanů při hledání práce migrovat do průmyslovějších zemí Evropy. Dnes další generace těchto imigrantů musí opět odejít do zahraničí, aby přežili, což ukazuje, že kapitalismus jako způsob výroby neustále obnovuje tytéž a dokonce stále rozsáhlejší slepé uličky, které nabízí dělnické třídě a jejím dětem jako východisko.

Mládež ve všech zemích si může vyvodit závěry o tom, co znamená "svoboda pohybu", kterou hlásali zastánci EU, když volili Maastrichtskou smlouvu a následující opatření: svobodu kapitálu vykořisťovat kdekoliv a kdykoliv si to jeho potřeby vynucují. Ve všech zemích Evropy musí mládež bojovat za naše moderní práva a proti příčinám, které vytvářejí vykořisťování, nezaměstnanost, imigraci.

Mládež musí odmítnout všechny ty, kteří pracují v nejlepším zájmu monopolů, a snaží se rozdělit třídu pracujících na mladé a staré, imigranty a domácí, proti těm, kteří otravují vědomí mládeže rasistickou a fašistickou záští.

Organizace, které se účastní tohoto evropského setkání, bojují jakožto komunistické organizace mládeže za zapojení mládeže do konfrontace s plány EU a buržoazních vlád a oligarchií v ostatních evropských zemích. Podporujeme a organizujeme masový boj mládeže s třídním charakterem a bojujeme proti oportunistickým a poraženeckým postojům, které vyzývají mládež a celou třídu pracujících ke "smíření se" s třídním nepřítelem uvnitř tohoto systému.

Zároveň musíme vést silnou ideologickou ofenzivu, abychom odhalili lži a antikomunistické zákony, které byly přijaty v posledních letech a mají za cíl oddělit lidové sektory od revolučních organizací, od těch, kdo skutečně představuje jejich objektivní zájmy.

Také bychom chtěli poukázat na fašistické jevy v Evropě. Fašismus je zrozen a využit kapitalistickým systémem. Je představován svou protisystémovou fasádou, aby obelstil vědomí mládeže, zatímco ve skutečnosti je železnou pěstí kapitalistů, sloužící k rozdrcení hnutí dělnické třídy a poražení lidových zápasů. Komunisté mají povinnost odhalovat skutečný charakter fašismu a bojovat tak, aby mu bylo organizované masové hnutí schopno odolat.

Jako komunistické organizace mládeže bychom měli být společně s našimi stranami předvojen masového boje, zvyšovat úroveň vědomí, organizovat zápas a vytyčovat jeho cíle. Mladí komunisté by měli usilovat o vedení mládeže třídy pracujících a lidových vrstev v zápase za obranu a rozšíření našich práv, přispět k rozvoji našeho hnutí a k novým úspěchům pracujících, lidu a mládeže s cílem soustředit síly pro socialismus, pro vybudování systému bez vykořisťování, jenž je budoucností lidstva.

Z jednání 10. evropského setkání komunistické mládeže chtějí účastnické organizace vyjádřit svou plnou solidaritu s dělnickými a lidovými zápasy, jež vedou národy Evropy proti diktatuře monopolů.

Vyzýváme mládež k zesílení svého zápasu za své současné potřeby, za stabilní práci s důstojnými podmínkami, za všeobecné a bezplatné vzdělávání, zdravotnictví, sociální zabezpečení, za přístup ke kultuře.

Požadujeme zrušení všech antikomunistických zákonů a odmítnutí reakčních přístupů, které porovnávají zkušenost budování socialismu 20. století s nacismem a fašismem, což představuje oficiální ideologii EU. Nelze vymazat přínosy socialistické výstavby lidstvu ve 20. století a nadřazenost socialismu.

Vyzýváme mládež, aby se organizovala a bojovala za své zájmy, proti imperialismu, za vybudování společnosti, která uskuteční očekávání mládeže týkající se míru, solidarity a práce, kde třída pracujících odstraní vykořisťování člověka člověkem a ujme se kontroly politické a ekonomické moci, kde bude budovat socialismus.

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .