header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Společné prohlášení 11. setkání evropských komsomolů ve Frankfurtu

Během 7 a 8 března se uskutečnilo 11. setkání evropských komunistických organizací mládeže pod názvem "70 let od antifašistického vítězství národů: kapitalismus stále vytváří krize, fašismus, války. Naděje mládeže je v socialistické budoucnosti."

My, účastnické organizace vydáváme následující prohlášení:

 

8. a 9. května 1945 byl fašismus poražen a byly ukončeny nejhorší zločiny lidstva. Porážky fašismu bylo dosaženo dlouhým bojem protifašistických sil, obzvláště Sovětského svazu, národně-osvobozeneckých hnutí, v nichž hlavní úlohu hrály komunistické strany s rozhodným přispěním mládeže. Vojáci Rudé armády a celé obyvatelstvo Sovětského svazu přineslo obrovské oběti a neslo nejtěžší břemeno, aby mohlo být tohoto vítězství dosaženo. S tímto antifašistickým vítězstvím získal SSSR obrovskou celosvětovou prestiž.

Máme všechny důvody a zodpovědnost se poučit z dějin, zjistit pravdu a bojovat za ni. Musíme se poučit ze zkušenosti a důsledků mohutného boje národů za společenské osvobození a za významné zlepšení životních a pracovních podmínek mládeže a lidu. Musíme je zahrnout do současných zápasů.

Dnes a obzvláště po vítězství kontrarevoluce v Sovětském svazu a v dalších socialistických zemích probíhá celosvětově koordinované úsilí k vymazání a přepisu dějin. EU se svou oficiální antikomunistickou politikou stojí v první linii tohoto útoku. Prohlášením 9. května "Dnem Evropy" se EU snaží tento den vymazat jako den antifašistického vítězství národů Evropy a vyhladit kolektivní vzpomínku na 70. výročí osvobození od fašismu a rozhodující podíl Sovětského svazu a komunistů všech okupovaných zemí. Rozvíjí divoký antikomunismus jako oficiální ideologii. Prosazuje protivědecké a reakční teorie ztotožňování fašismu a komunismu a pokouší se prohlásit kapitalistický systém nevinným, i když jeho součástí je i fašistická ideologie. Zároveň pomlouvají socialismus a celé komunistické hnutí, které je skutečnou hrozbou pro jejich moc. EU tedy odhaluje svou pravou tvář jako mezistátního kapitalistického svazku ve prospěch zájmů monopolů.

Dnes, 70 let po porážce fašismu kapitalismus stále vytváří krize, fašismus a války.

Situace mládeže se v mnoha zemích během krize nadále zhoršuje, přestože EU a její představitelé slibují opak:

  • Nejistota se stala pravidlem, zřetězení pouze dočasných smluv, studijních pracovních stipendií a nové formy praktikantských nebo hůře placených smluv, to jsou opatření realizovaná plánem EU nazvaným "Záruka pro mladé". Pracující třída a lidové vrstvy jsou ožebračovány, protože vydělané peníze nepostačují k pokrytí základních životních výdajů pracujících.

  • Nezaměstnanost, která je v kapitalismu normálním stavem a je nutným výsledkem kapitalistického výrobního způsobu, dosahuje historicky vysokých úrovní zejména mezi mládeží.

  • Pracující ženy obecně a mladé ženy zvlášť jsou obzvláště těžce zasaženy útokem na naše mzdy a pracovní podmínky, jsou kapitalisty donuceny pracovat za ještě těžších podmínek.

Prokazuje to, že EU představuje společné zájmy kapitálu, přes konkurenci mezi různými velkými národními kapitály a příslušnými vládami v jejich službách; velký kapitál Evropy má společný zájem na zesilování vykořisťování pracujících a pracující mládeže. Dokazuje to, že neexistuje možnost spravovat tento systém a EU ve prospěch lidí, jak navrhují sociální demokraté a oportunisté.

Odvracejí pozornost třídy pracujících a její mládeže od imperialistického charakteru EU falešným předstíráním možnosti vytvořit sociálnější a demokratičtější EU, namísto upevňování zápasu lidu a mládeže proti ní. Zatajují charakter EU, nezpochybňují jej, apelují, že výhodné východisko z krize je možné za pomoci sociálnější a demokratičtější EU.

V tu samou dobu vyhrotila kapitalistická krize imperialistické soupeření vzhledem k změně uspořádání imperialistického systému a k boji monopolů o podíl na trzích, přírodních zdrojích a cestách přenosu energie a výrobků. Množí se výbuchy imperialistických válek a konfrontací. Bezprostředně hrozí nebezpečí další všeobecné imperialistické války, jak ukazuje situace na Ukrajině. Evropská unie, USA a NATO se snaží kontrolovat přírodní a energetické zdroje země a její geopolitické umístění. Agrese EU mají svůj původ v rozporech s kapitalistickým Ruskem, zvyšují nebezpečí války a ohrožují mír v oblasti, na evropském kontinentu a ve světě. Stejně tak byl imperialisty vytvořen ISIS a je použit k prosazení imperialistických plánů v oblasti Středního východu.

Žádáme mládež ze všech sociálních vrstev, aby neprolévala svou krev pro zájmy velkokapitálu a imperialismu. Naopak vyzýváme, aby organizovala boj za překonání kapitalistického systému, který vytváří války a vykořisťování.

Není náhodou, že poslední dobou v této situaci prakticky ve všech členských zemích EU sílí fašistická hnutí. Rasistické, fašistické a nacionalistické strany získaly opět příležitost se prosadit, tento vývoj je nový a je nebezpečný.

Kapitalismus je rodičem i vychovatelem fašismu. Pod nadvládou kapitalismu fašismus nikdy nemůže být definitivně poražen, neboť vykořisťovatelský systém jej živí. Drží si jej stále po ruce, připravený pro časy, kdy systém čelí hrozbám a hrozí mu nebezpečí.  Kapitál jej někdy prosazuje a podporuje, jindy jej raději stahuje, aby si jej ušetřil na později. Fašismus představuje nejreakčnější složky buržoazní ideologie, jmenovitě nacionalismus, rasismus, horlivý antikomunismus, lhostejnost vůči lidem a odpor vůči společenskému pokroku. Jeho úlohou a rolí ve světě je rozdrtit hnutí pracujících, například indoktrinováním mládeže tvrzením, že jejích sociální problémy mohou být řešeny nacionalismem, zaměřeným vůči jejich přistěhovaleckým kolegům.

Mládež musí jednoznačně odmítnout všechny formy fašismu. Fašismus nikdy nehodlal sloužit zájmům mladých, vždy jedná ve prospěch kapitalistického systému vykořisťování a útlaku. Je nezbytné odhalit fašistické síly jakožto síly monopolního kapitalismu. 70 let po vítězství nad fašismem cítíme my, mladí komunisté hrdost, že jsme dědici odkazu těch, kteří nejurputněji bojovali proti fašismu i systému, jenž jej vytváří. Jsme přesvědčeni, že 21. století bude stoletím znovuposílení antikapitalistického a antiimperialistického boje a stoletím nových lidových povstání.

Před 70 lety, po velkém lidovém vítězství mládež odmítající válku, fašismus a imperialismus založila Světovou federaci demokratické mládeže (World Federation of Democratic Youth, WFDY). Tento rok oslavujeme 70. výročí ustavení WFDY a jsme hrdí na úspěchy našeho sdružení, na jeho úlohu při sjednocování všech mládežnických organizací bojujících proti imperialismu a za mír. Jsme angažováni v posilování a prohlubování jeho protiimperialistického charakteru, jeho spojení s realitou a boji mládeže nejen v Evropě, ale i ve světě.

My, evropské komunistické organizace vyzýváme mládež, ženy i muže všech narodností, zaměstnané či nezaměstnané, aby povstali proti ofenzívě velkokapitálu, aby organizovali odpor. Rozdělenost nám nikdy nepomáhá, ale hraje do karet těm, kteří nás vykořisťují a utlačují.

V mnoha zemích světa studenti bojují ve školních lavicích, univerzitách i ulicích proti škrtům ve vzdělávání, zpoplatňování škol a za svobodnou, demokratickou výuku pro všechny. Mladí pracující se potýkají s nezaměstnaností a nízkými platy, s útoky na sociální jistoty; mnoha stávkami a demonstracemi odvážně čelí útokům zaměstnavatelů a jasně ukazují jednotu pracujících a důležitou úlohu mládeže v těchto bojích. To oni mají tu sílu, aby přinesli vítězství, jež posíli třídní vědomí.

Vyzýváme mladé pracující a studující v Evropě, aby se spojili s pracující třídou, proti EU, za zastavení všech antireforem, které postihují naše práva, a aby se odhodlali k protiútoku v boji za jedinou možnou budoucnost dnešní i budoucí mládeže. Boje, jež dnes vedeme, nám otevřou cestu k  úspěchům. Musíme bojovat za společnost bez vykořisťování, bez válek a útlaku, za společnost míru a solidarity, v níž politická moc již není vykonávána monopolním kapitálem, ale je v rukou pracující třídy. Touto společností je socialismus a komunismus.

Komunistická mládež Rakouska (KJÖ)

COMAC, Belgie

Komunistická mládež Katalánska (JCC)

Sjednocená demokratická organizace, Kypr (EDON)

Komunistický svaz mládeže, Česká republika (KSM)

Hnutí mladých komunistů Francie (MJCF)

Socialistická Německá pracující mládež (SDAJ)

Komunistická mládež Řecka (KNE)

Fronta komunistické mládeže, Itálie (FGC)

Portugalská komunistická mládež (JCP)

Revoluční komunistický svaz mládeže Bolševiků (RKSMb)

Svaz mladých komunistů Španělska (UJCE)

Kolektivy mladých komunistů (CJC)

Komunistická mládež, Turecko (KG)

Více k setkání:

Ve Frankfurtu jednala komunistická mládež Evropy

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .