header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Program KSM

znakUvádíme dokument-program, na základě něhož bylo rozpuštěno občanské sdružení jménem Komunistický svaz mládeže, o.s.:

Komunistický svaz mládeže (KSM) je nezávislá, dobrovolná, mládežnická organizace vycházející z učení Marxe, Engelse, Lenina a dalších významných myslitelů komunistického hnutí a navazující na pokrokové tradice československého a celosvětového mládežnického hnutí.

KSM stojí na straně úsilí o revoluční překonání kapitalismu a o nastolení ekonomických - odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků a jeho nahrazení vlastnictvím společenským - a společenských – zavedení socialistické demokracie - podmínek pro budování socialismu, jako prvního stupně k vytvoření společnosti komunistické, jejíž vybudování je konečným cílem. Tuto snahu vyjadřuje název organizace, kde je pojem komunistický chápán jako označení vize budoucí, vysoce organizované beztřídní společnosti, kde je vláda nad lidmi vystřídána svobodnou správou věcí a řízením výrobních procesů, kde všestranný a svobodný rozvoj každého jednotlivce je základem pro svobodný rozvoj všech. V takové společnosti již život člověka nebude zajišťován na úkor jiných lidí, ani na úkor životního prostředí.

Vzdělání je právo, nikoliv výsada!

Právo na bezplatné a kvalitní vzdělání je jeden z klíčových požadavků KSM. Přes řadu proklamací o rozšíření možností vzdělávání se dnes české školství, nejen díky naprostému nedostatku financí, nachází v těžké krizi. Důsledkem jsou stále se zvětšující rozpory mezi chudými a bohatými žáky a studenty, rostoucí šikana, komercionalizace osnov i posilování vlivu katolické církve ve školách. Již dnes si tak studium nemohou mnozí z ekonomických důvodů dovolit. Pravice přesto přichází se snahami o zavedení různých druhů školného. Vzdělání ale nesmí být privilegiem ani zbožím. KSM proto usiluje o:

 • Vytvoření systému přípravných kurzů pro přijetí na všechny typy škol, organizovaného v úzké součinnosti s dotyčnými zařízeními! Dosažení takového cílového stavu, aby se přípravných kurzů mohl bezplatně účastnit každý, kdo má zájem!
 • Všechny učebnice a učební pomůcky na základních a středních školách zdarma!
 • Žádné školné ani podobné platby na všech typech veřejných a státních škol.
 • Plošné dotace pro všechny studenty na dopravu, ubytování a stravování .
 • Rozšíření kapacit vysokých škol, ovšem ne na úkor snížení kvality výuky!
 • Dostatek státem plně hrazených studentských kolejí a ubytoven!
 • Dostatek levných stravovacích kapacit!
 • Rozšíření možnosti se vzdělávat! Žádné finanční, daňové ani podobné sankce pro ty, kteří chtějí studovat více škol nebo z objektivních, jimi nezaviněných důvodů musí studovat déle!
 • Přiměřené stipendium pro všechny studenty pracující jako pomocné vědecké síly, zlepšení situace a postavení při postgraduálním studiu!
 • Žádné dotace církevním, soukromým a jiným "elitním" školám!
 • Zachování výuky dějepisu. KSM se staví proti pokusu vytlačit dějepis ze ZŠ a SŠ, sloučením s předmětem základy společenských věd, což je další snaha o zničení historického povědomí.
 • Plné převzetí zodpovědnosti státem za veřejné zdravotní pojištění, sociální pojištění a jiné obdobné záležitosti studující mládeže!
 • Účinný systém prospěchových a sociálních stipendií a stipendií pro studentské vědecké pracovníky!

Jednou z nejutlačovanějších skupin v rámci českého školství jsou učni. Kvůli nedostatku financí na nákup pomůcek a materiálu jsou často nuceni si je hradit sami. Především jsou však ale učni na praxích za minimální finanční ohodnocení zneužíváni k práci, která často vůbec nesouvisí s jejich obory. KSM proto usiluje o:

 • Právo učňů na bezplatné poskytnutí veškerých pomůcek pro výuku!
 • Právo učňů na praxi, související s jejich oborem!
 • Přiměřenou mzdu pro všechny, kteří v rámci výuky pracují na praxích!
 • Osnovy na učilištích zaměřit více na předměty z daného oboru!
 • Tvrdě postihovat jakoukoliv formu diskriminace nebo zneužívání učňů jako levné pracovní síly!

Ať už kvůli svému životnímu stylu, způsobu oblékání, kultuře, nebo politickým názorům a aktivitám je dnes studující mládež často terčem útlaku ze strany vedení škol. Studentské samosprávy fungují většinou jen formálně a možnosti kriticky se politicky projevovat prakticky neexistují. KSM proto usiluje o:

 • Politickou, studijní, vědeckou, diskusní a organizační svobodu na všech školách!
 • Nezávislé, demokratické a bojovné školní a studentské svazy!
 • Skutečnou širokou, demokratickou školní samosprávu, představující jednotu žáků, studentů, pedagogů a provozních zaměstnanců mající vliv na přípravu studijních plánů i chod škol!

Za práva mladých pracujících!

Nezaměstnanost mládeže je obrovským, stále narůstajícím sociálním problémem. Podíl nezaměstnaných mezi mládeží vysoce převyšuje tento podíl u ostatních věkových skupin. Když se mladí lidé ucházejí o slušné zaměstnání, nemají většinou šanci, neboť jim chybí praxe. Mladí lidé jsou proto často zneužíváni jako levná pracovní síla formou brigád. KSM proto usiluje o:

 • Právo každého na práci se musí stát právem dostat práci odpovídající jeho kvalifikaci, nikoliv hledat si práci!
 • Právo na první zaměstnání!
 • Skutečnou, ne jen papírovou, aktivní politiku zaměstnanosti - zkrácení pracovní doby na 30 hodin týdně při zachování mezd!
 • Zvýšení nástupní mzdy při 1. vstupu do zaměstnání!
 • Zapojení mladých lidí do vytváření odborů a rad pracujících v podnicích!
 • Plnou zaměstnanost!
 • Příspěvek v nezaměstnanosti, který by dosahoval nejméně minimální mzdy a s dobou by se nesnižoval! Progresivní příplatky nezaměstnaným , kteří si najdou práci, po dobu jednoho roku! Legalizace možnosti nezaměstnaných přivydělávat si v takovém rozsahu, aby mohli zajistit slušný život sobě i svým blízkým!
 • Šest týdnů dovolené pro pracující bez rozdílu věku a bez snížení mzdy!

Podpora mladých rodin s dětmi – investice do budoucnosti!

Mladé rodiny patří mezi ty sociální skupiny, které jsou nejvíce zasaženy současným kapitalistickým marasmem. Absence propopulační politiky vede k tomu, že založit si rodinu je nejen po finanční stránce velice náročné. Výsledkem je rovněž demografický trend vymírání obyvatelstva České republiky, který negativně ovlivňuje také ekonomiku a další oblasti. KSM proto usiluje o:

 • Ukončení rozlišování mezi manželi, druhem a družkou a rodiči - samoživiteli! Stejné právo na podporu rodin manželů, osob spolu žijících i neúplných rodin!
 • Zvýšení porodného a dávek při rodičovské dovolené
 • Bezúročné půjčky mladým rodinám!
 • Státní dotace na některé dětské zboží (například oblečení, bot, stravy, kočárků)! Nulovou sazbu DPH na toto zboží!
 • Bezplatné a kvalitní jesle a mateřské školy!
 • Zkrácení období, které je potřeba dosáhnout pro dávky státní sociální podpory a zvýšení hranice výše příjmů, do které se testované dávky poskytují, a to tak, že východiskem nebude životní minimum rodiny, ale průměrný plat rodiny v ČR!
 • Zvýšení všech přídavků státní sociální podpory poskytovaných státem!
 • Plošné dětské přídavky!
 • Zvýšení hranice věku dítěte, do které se dávky rodinám přiznávají, na 30 let, u rodičovského příspěvku na 7 let!
 • Prodloužení rodičovské dovolené na 4 roky!
 • Trestní postih pro zaměstnavatele, který diskriminuje zaměstnance za to, že má děti, nebo, že využívá svého práva na rodičovskou dovolenou!

Dostatek kvalitního a levného bydlení pro mladé!

KSM se domnívá, že právo na bydlení nedílně patří k základním lidským právům. Především pro mladé lidi je však dnes sehnání solidního a hlavně finančně dostupného bydlení takřka nemožné. Od roku 1990 totiž v České republice prakticky neexistuje státní bytová politika a přirozený úbytek bytových jednotek je tak vyšší, než nová výstavba. Města nad 50 tisíc obyvatel zaostávají v bytové výstavbě nejvíce, ačkoliv právě zde jsou problémy s bydlením největší. To se následně projevuje v cenách bydlení. Například v Praze vzrostlo nájemné v devadesátých letech minulého století zhruba o 1500 procent, v celé republice potom o 900 procent. Průměrné příjmy se však zvýšily pouze čtyřikrát. Mladí lidé tak mají značně omezené možnosti začít bydlet samostatně a budovat základy rodiny. KSM proto usiluje o:

 • Státní program výstavby minimálně 50000 bytů ročně!
 • Státní nenávratný příspěvek mladým lidem na stavbu a zařízení bytu ve výši 500000 Kč!
 • Státní podporu rozvoje bytových družstev a bytové výstavby!
 • Vyšší státní příspěvky domácnostem s nízkými příjmy, zajišťující kvalitní bydlení!
 • Zvýšení státní podpory stavebního spoření!
 • Legislativní změny, které donutí pronajímatele ubytovat lidi ve svých nemovitostech za přijatelnou cenu!
 • Vytvoření seznamu všech volných bytů a domů. Pořadník pod demokratickou kontrolou veřejnosti a podporu další bytové výstavby.
 • Státem garantovanou kvalitu bydlení!

Právo na volný čas, právo na kulturu!

Aktivní a smysluplné využití volného času je nezbytným předpokladem pro rozvoj každé osobnosti a mělo by rovněž patřit k základním právům dětí i mládeže. Dostatek kulturních a jiných alternativ pro volný čas může významně napomoci prevenci nebo překonávání odcizení, jež je původcem řady sociálních problémů jako jsou drogová závislost, gamblerství, banditismus nebo kriminalita mládeže. Velkou překážku pro rozvoj zájmových aktivit představuje nedostatek financí, provozování příslušných zařízení pro zisk nebo různá omezení. KSM proto usiluje o :

 • Dostatečné množství cenově, časově i místně dostupných zájmových, kulturních a sportovních kroužků, klubů a středisek! Konec komercionalizace záležitostí společenského života mládeže!
 • Vrácení rozkradeného majetku bývalého SSM zpět dětem a mládeži!
 • Střechové sdružení zaštiťující organizace dětí a mládeže se z “papírového tygra” musí stát skutečným prosazovatelem zájmů mladých!
 • Hospodaření, správu a další nakládání se státním nebo veřejným majetkem určeným pro akce pro děti a mládež podřídit přísné veřejné kontrole!
 • Vstup do muzeí, divadel, hradů, zámků a galerií za minimální poplatek!

Problémem je potlačování alternativní zábavy a kultury ze strany kapitalistické společnosti. Koncerty režimu nepřijatelných hudebních skupin se musejí pořádat pokoutně, provozování sportu v parcích je mnohde zakázáno, alternativní umělci cejchováni a odmítáni. Levicovým mládežnickým organizacím je ztěžováno působení mezi mládeží, často jim je otevřeně bráněno v realizaci jejich činnosti. KSM proto usiluje o:

 • Konec diskriminace levicových mládežnických organizací, levicových umělců aj.! Rovné podmínky pro všechny!
 • Parky se znovu musejí stát místy kultury a oddechu! V oblastech veřejné zeleně povinně zřizovat koutek pro volný čas dětí a mládeže!
 • Zahájení výstavby center alternativní kultury - počítačová střediska, komunitní sídla a koncertní sály!

Prevenci místo represe!

Mládež, která dnes nemá příliš možností pro aktivní a smysluplné využití volného času, se stává snadnou obětí různých omamných látek, které bývají příčinou drogové závislosti. Ať se již jedná o konzumaci omamných látek legálních nebo ilegálních, téměř vždy se nemalou měrou podílí na fyzickém i psychickém rozkladu mladých lidí, které navíc odvádí od jejich skutečných problémů. Není bez příčin, že do seznamu ilegálních omamných látek není zahrnut alkohol ani tabák, ač na následky jejich užívání umírá daleko více lidí než je obětí ilegálních omamných látek. I v “protidrogových kampaních” totiž funguje zákon trhu a tak je třeba si uvědomit, že producenti alkoholických a tabákových výrobků patří k největším zdrojům státních zisků. I v tomto je pokrytectví tzv. protidrogových zákonů. KSM proto usiluje o:

 • Represivní boj státu proti drogám zaměřit na drogovou mafii a ne na její oběti!
 • Dostačující počet finančně, místně a časově dostupných zájmových, sportovních a kulturních kroužků, klubů a středisek!
 • Dobudovat systém informačních středisek o drogové problematice, K-center, streetworkerů, systém protidrogových léčeben!
 • O nebezpečnosti té či oné drogy nesmí rozhodovat politici, ale odborníci!
 • Objektivní a dostatečnou výuku ve školách týkající se drogové problematiky, zaměřenou na prevenci!
 • Zastavení zneužívání drogové problematiky k perzekuci levicových názorových proudů mezi mládeží!

Proti útlaku žen, sexismu, homofobii a jinému sexuálnímu útlaku!

Ačkoliv ženy tvoří více než jednu polovinu lidské populace, jsou neustále vystaveny systematické diskriminaci a utlačování. Kořeny hospodářské nadvlády mužů leží v tradicích třídní společnosti a jsou prosazovány a zesilovány globálním kapitalismem. Nezaměstnanost žen je u nás o třetinu vyšší, než nezaměstnanost mužů. Průměrný plat pracujících žen je asi o 20% nižší než platy mužů. KSM proto usiluje o:

 • Stejná práva pro muže i ženy!
 • Stejný plat za stejnou práci pro obě pohlaví!
 • Veřejnou bezplatnou péči o dítě!
 • Důsledné postihování násilí na ženách!
 • Právo ženy na rozhodování o svém těle, včetně práva na bezplatnou antikoncepci a umělé přerušení těhotenství!
 • Uzákonění registrovaného partnerství!

Další utlačovanou skupinou jsou v současné společnosti také gayové, lesbičky a další sexuální menšiny. Jsou jim upírána mnohá práva, často bývají terči fašistických útoku a objevují se dokonce snahy jejich vztahy kriminalizovat. Zatímco bohatí se k homosexualitě a podobným orientacím často uchylují z dekadence a diskriminace se jich díky jejich finančním možnostem netýká, dopadá útlak, podporovaný nebo přímo provozovaný establismentem, zvláště na prosté pracující. KSM proto usiluje o:

 • Odstranění přežitků diskriminace na základě sexuální orientace!
 • Vytváření takového prostředí ve společnosti, které by postupně umožnilo příslušníkům sexuálních menšin plnohodnotný život ve společnosti!
 • Za sexuální výchovu bez předsudků, stereotypů, kde by se otevřeně hovořilo o problémech a alternativách!
 • Vytvoření příznivých podmínek ve společnosti pro vznik a rozvoj klubů sexuálních menšin!
 • Aktivní vystoupení proti zneužívání záminky sexuální orientace k perzekuci pracujících!

Fašismus není názor, ale zločin!

Jedním z pilířů činnosti KSM je aktivní boj proti fašismu. I když se fašisté rekrutují převážně z konzervativních středních vrstev a z řad deklasovaných živlů, je fašismus hnutím, které vyjadřuje zájmy nejreakčnějších a nejagresivnějších složek velkých kapitalistů a bank. Je krajním projevem obav vládnoucí třídy ze snah pracujících dosáhnout svobody a rovnosti. Fašismus je charakteristický populistickou demagogií, tmářstvím, rasismem a šovinismem, výbojnými choutkami, brutálním potlačováním elementárních demokratických svobod, terorem vůči komunistickým a pokrokovým organizacím. Fašisté usilují o rozvrácení jednoty pracujících vytvářením falešných obrazů vnitřních i vnějších nepřátel a o nastolení nelítostné diktatury buržoazie. KSM si uvědomuje, že myšlenky vyznávané fašisty jsou jen do extrému dovedené zásady kapitalistické společnosti. Proto současný režim oficiálně zakrývá mnoho těchto jevů pláštíkem normality. KSM proto usiluje o:

 • Vytvoření širokého a jednotného hnutí proti fašismu!
 • Zákaz všech fašistických a neonacistických organizací! Zákaz jakékoliv fašistické a neonacistické propagandy a její účinný postih!
 • Účinnou antifašistickou osvětu, pořady, vzdělávání, na kterém se musí podílet celá společnost!
 • Konec tolerance fašistických trestných činů nebo zmírňování postihů!
 • Žádný prostor pro fašisty a neonacisty!
 • Kdo chce mluvit o fašismu, nesmí mlčet o kapitalismu! Nulovou toleranci s autoritářskými a fašizujícími tendencemi v režimních organizacích a institucích!

Za aktivní ekologickou politiku!

Jako komunisté považujeme ekologii za jeden z pilířů našeho programu, což je vidět především v existenci Rudozeleného manifestu KSM. Problematika ochrany životního prostředí se stává pro existenci planety a tím i celého lidstva stále důležitější. V kapitalismu je krátkodobý zisk pro kapitál vším, živé organismy a další složky i celek přírody ničím, proto se životní prostředí přes řadu mezinárodních iniciativ zhoršuje. Nejvyspělejší země světa jsou největšími znečišťovateli, na druhé straně tam, kde je třeba nasytit hladové, odstranit bídu a negramotnost, nejsou na ekologickou politiku prostředky. Naše planeta je tak v doposud nevídaném nebezpečí. V současnosti jsou před námi zejména následující globální problémy: přelidnění, změny klimatu, odlesňování planety, zmenšování ozónové vrstvy, vymírání živočišných druhů, ničení divoké přírody, znečištění, vyplýtvání zdrojů. KSM proto usiluje o:

 • Podporu veřejné, zejména ekologické železniční dopravy! Zavedení bezautomobilových zón! Budování nových cyklotras!
 • 8% podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie do roku 2010! Perspektivu upuštění od výroby energie formou spalování fosilních paliv!
 • Preferovat ekologickou likvidaci a zpracování odpadů! Přejít od výstavby nových spaloven spíše k nespalovacím technologiím resp. k ekologickému spalování!
 • Důstojné zacházení se zvířaty!
 • Přímou kontrolu technických postupů v zemědělství a krajinotvorbě. Zvětšit podíl ekologického zemědělství na 20% celkové výměry orné půdy do roku 2010!
 • Snížení emisí skleníkových plynů o 30 % do roku 2020, důsledně uplatňovat zákaz vypouštění CFC do ovzduší!
 • Zefektivnit a zpřísnit represe proti velkým znečišťovatelům vody a ovzduší!
 • Podporovat výsadbu místně odpovídající zeleně. Důsledně pokračovat ve vytváření a udržování Chráněných krajinných oblastí, Národních parků atd.! Podporovat projekty zelených měst!

Úspěchy lidského snažení patří všem!

Lidstvo dosahuje řady úspěchů na poli vědy a výzkumu, ať již v oblasti farmaceutiky či třeba alternativních zdrojů energie či zdrojů výživy. Navzdory tomu miliony lidí umírají hlady a na léčitelné nemoci. Výsledky lidské činnosti se projevují i na stále nových a nových kulturních a jiných dílech, jejichž dostupnost je však omezena množstvím autorských a jiných práv, které pro držitele znamenají nemalý zdroj zisku. Pro jiné zase finanční či vzdálenostní bariéry znamenají jejich nedostupnost. KSM proto usiluje o:

 • Bez průtahů zveřejnit a učinit všem snadno dostupné výsledky výzkumu a dalších lidských činností!
 • Odstranění všech vlastnických patentů a jiných omezení, které znemožňují využití výsledků výzkumu a vývoje pro potřeby občanů a přinášejí pouze zisky jejich držitelům, nadnárodním korporacím!
 • Odstranění kapitalistické formy autorských práv včetně výpočetní a kulturní produkce a zavedení grantového a příspěvkového systému odměňování autorů!

Proti válkám a militarismu - proti NATO!

NATO vzniklo jako seskupení především západoevropských zemí pod kontrolou Spojených států amerických, jehož hlavním úkolem bylo stát se vojenskou hrozbou zemím východního bloku i rozvojového světa. Jeho dalším, neméně důležitým úkolem, byla ochrana vládnoucích tříd na Západě před občany vlastních zemí NATO. Proto, když se například rozhodli pracující a mládež vzít v roce 1968 ve Francii své osudy do vlastních rukou, chystal tehdy uprchnuvší prezident de Gaulle na americké základně NATO v německém Baden Badenu vojenskou intervenci Severoatlantického paktu do své země. Z oficiální propagandy slýcháváme, že prioritou pro NATO je udržování a rozšiřování demokracie. To je ale neskutečné pokrytectví. Vždyť členem NATO je například i Turecko, které je pověstné dlouhým seznamem porušování lidských práv, mučením a masakry vězňů a vyvražďováním etnických a národnostních menšin. Právě Turecko vyvolalo např. ozbrojený konflikt s dalším členským státem, Řeckem, a dodnes okupuje část území Kypru. Členy NATO bylo také Salazarovo fašistické Portugalsko a také Řecko za vlády černých plukovníků. Členským státem NATO je i Velká Británie, která teroristickými metodami potlačuje svobodu v Severním Irsku. Agrese NATO proti Jugoslávii jasně ukázala skutečnou povahu NATO. Prvořadými cíly pro NATO tehdy nebyla vojska Miloševičova režimu, ale infrastruktura, tj. továrny, cesty a mosty, civilisté (včetně dětí). To, společně s vojenskou okupací některých strategických částí bývalé Jugoslávie, způsobilo dodnes trvající hlubokou politickou, společenskou a vojenskou krizi celého regionu. KSM proto usiluje o:

 • Vystoupení České republiky z NATO!
 • Zrušení NATO jako reliktu studené války!
 • Neprodlené ukončení všech zahraničních vojenských misí, kterých se Česká republika účastní!
 • Okamžité stažení vojsk Spojených států, Velké Británie a jejich spojenců z Afghánistánu, Iráku a dalších okupovaných zemí.
 • Trestně právní přezkoumání osob, které ČR zatáhly do NATO a jejich účasti na všech aktivitách NATO! Konec tolerance státního terorismu! Konec tolerance zločinů proti míru a proti lidskosti!

Pryč s evropským imperialismem - za socialistickou Evropu!

Evropská unie nebyla vytvořena z touhy po přirozené integraci lidstva ani svobodným rozhodnutím občanů smluvních států. Evropská unie od počátku vznikala na základě mezinárodních úmluv vynucených monopolistickými svazy. Od první smlouvy o Evropském sdružení uhlí a oceli v roce 1951 přes ustanovení Evropského hospodářského společenství, předchůdce Evropského společenství a Evropské unie v roce 1951. Šlo o diktát monopolního a finančního kapitálu s cílem maximalizovat zisky a konzervovat stávající kapitalistický systém proti možným snahám o změnu. Evropská unie však již dávno přerostla rámec vícestranných mezinárodních smluv a dostala podobu nového státu, který neuznává právo národů na sebeurčení, jen jim dává jistou míru autonomie ve věcech kulturních a národních. Tento charakter se stále více prohlubuje. Snahou Evropské unie je nahradit spolupráci zemí konkurencí regionů, která by rozbila uvědomění sounáležitosti pracujícího lidu. Rozhodující úlohu nehraje reprezentativní orgán Evropské unie – Evropský parlament, ale Evropská komise jako orgán nikomu neodpovědných eurobyrokratů a Rada EU, v níž hlasy nejsou rovnocenné, ale váží se podle velikosti zemí. Evropská komise i Rada EU diktují hospodářské podmínky v zájmu monopolů a finančního kapitálu zcela bezostyšně a do velkých podrobností. Samotný Evropský parlament má charakter spíše poradního sboru, jehož názor nemusí být respektován. Už při volbách je hlas občana upravován majetkovým koeficientem jeho národního státu. Občan Evropské unie se jen velmi obtížně dostane do kontaktu s poslancem Evropského parlamentu (jeden poslanec připadá téměř na 500 tisíc voličů. Nijak nevolení úředníci mají obrovské pravomoci, přičemž jim chybí jakákoliv kontrola a skládání účtů. Doklad imperialistického charakteru podala Evropská unie zcela jasně při agresivní válce proti Jugoslávii. Nový stát Evropská unie intenzivně usiluje o vlastní ozbrojené síly a od počátku se netají tím, že jsou určeny k obsazovaní a porobě národů mimo uzemí Evropské unie, tak jako tomu je v případě Kosova a Metochie. Tyto síly budou úzce spolupracovat s NATO, budou v podstatě jeho prodlouženou, rozšířenou rukou, protože na zásazích Evropské armády se budou muset podílet i státy, které v Severoatlantickém paktu nejsou. KSM proto usiluje o:

 • Prohloubení spolupráce s evropským komunistickým hnutím a odmítá současnou podobu EU.
 • Ne budování Evropské armády, ne účasti Armády ČR na vojenských agresích Evropské unie!
 • Skutečnou volnost pohybu – zrušení Schengenského prostoru! Zrušení všech víz a dalších omezení!
 • Socialistickou demokracii místo vlády monopoly ovládaných eurobyrokratů!
 • Pryč s Evropskou unií - za sjednocenou socialistickou Evropu, součást sjednoceného socialistického světa!

 

 

Proti imperialistické globalizaci a jejím institucím - IMF, WB a WTO!

V průběhu druhé poloviny 20. století se na světovém trhu vytvořilo několik set obrovských podniků, jejichž majetek a obrat mnohdy převyšuje jmění jednotlivých států. Tyto mamutí koncerny - nadnárodní korporace, hnány potřebou investovat svůj kapitál a dosáhnout maximálních zisků, neváhají využít a zneužít k dosažení svých cílů jakýchkoliv prostředků. Mnoho zemí se tak dostává do ekonomické závislosti a područí zahraničního kapitálu. Toho nadnárodní korporace obratem využívají ke stupňování tlaku na jednotlivé vlády, aby jim umožnily ještě větší drancování přírodních zdrojů a vykořisťování pracujících. Tento nátlak praktikují skrze instituce jako je Mezinárodní měnový fond (IMF), Světová banka (WB) a Světová obchodní organizace (WTO). Nadnárodní podniky severních zprůmyslněných zemí obhospodařovaly v roce 1990 již 71,5% světového obchodu. Z dvou set největších nadnárodních korporací jich 172 pocházelo z pěti zemí: z USA, Japonska, Francie, Německa a Velké Británie. Patnáct největších podniků jako General Motors, Exxon, IBM a Shell mají zisky vyšší než je hrubý domácí produkt více než 120 zemí světa. Rozdíly mezi finančním ohodnocením pracujících na severu a jihu jsou do očí bijící. Indonésan vydělá 1,03 dolaru denně, americký dělník dostává za tutéž dobu 6,94 dolaru za hodinu. Na světě je jako důsledek imperialistické globalizace cca 1 miliarda nezaměstnaných, téměř miliarda negramotných, 4.3 miliardy lidí s příjmy pod 2 dolary denně, 300 milionů dětských a 50 milionů dospělých otroků. Stamiliony hladovějících, trpících a umírajících na léčitelné nemoci a ve válkách, drancování přírody a národního bohatství. IMF, WB a WTO “jako lék” nabízejí škrty sociálních výdajů, devalvace národní měny, zvýšení úrokových sazeb, liberalizace cen energií a služeb, 100% privatizaci, snižování mezd. Ve skutečnosti jim však jde o prosazení požadavků imperialistických investic v zemích Třetího světa, umožnit nadnárodním společnostem vykoupit jejich půdu, místní podniky, suroviny, doly a požadovat nulové zdanění, což má umožnit převézt nadzisky do mateřských zemí EU, Japonska nebo USA. Právě tyto země plně kontrolují všechny tyto velké mezinárodní instituce. Těchto cílů dosahují pomocí důmyslného systému půjček a následného splácení dluhů, což vede k ještě většímu zvyšování rozdílů mezi chudými a bohatými zeměmi. Tak jako nejde z vlka udělat beránka, tak nejde z těchto institucí udělat obhájce zájmů chudých. KSM proto usiluje o:

 • Zrušení dluhů zemí třetího světa — teď a bez podmínek! Nejen pouhý odklad splátek! Žádné otevření trhů nadnárodním společnostem za půjčku! Žádné úsporné programy vnucené dlužícím státům!
 • Žádnou "reformu" nereformovatelných imperialistických institucí! Pryč s IMF, WB, nebo WTO!
 • Mezinárodní rozvojovou banku pod kontrolou pracujících a chudých rolníků zajišťující programy budování sociálně a ekonomicky potřebné infrastruktury, bydlení, zdravotní péče a vzdělání!
 • Zrušení všech sankcí, embarg a protipřistěhovaleckých zákonů!
 • Co největší solidaritu se soc. zeměmi, které představují alternativu vůči imperialismu, s lidem zemí, které se staví imperialismu na odpor

Boj proti byrokracii

Množství byrokratických předpisů a nutných návštěv úředníků a úřadů, často s frontami, zbytečně komplikuje život obyčejných lidí, kteří si nemohou dovolit právní zástupce, kteří by za ně všechny formality vyřizovali. Ať již si chtějí postavit či upravit dům, vyřídit sociální dávky či podpořit ekologický projekt ve svém okolí, musí vyplňovat řady formulářů a navíc jsou čekací doby na vyřízení značné. KSM proto usiluje o:

 • Jedno kontaktní místo co nejblíže občanům pro vyřizování veškerých žádostí!
 • Progresivní podporu elektronického vyřizování styku s úřady včetně maximální ochrany osobních dat!
 • Zjednodušení, legislativní provázání, zefektivnění a zrychlení vyřizování všech právních úkonů (ať již v oblasti daňové, obchodní, občanské či trestní)!

Za socialistickou demokracii

Volení zástupci až na úroveň poslanců dnes nejsou služebníky občanů, ale pouze nástrojem k prosazení zájmu vládnoucích tříd. V rámci projektu socialistické demokracie KSM proto usiluje o:

 • Využívání metod přímé demokracie!
 • Volitelnost a odvolatelnost volených zástupců kdykoliv!
 • Platy volených zástupců nepřevyšující průměrné mzdy pracujících!
 • Úplná transparentnost činnosti volených zástupců!
 • Kontrolu a dozor vykonávaný všemi!
 • Střídání činností – aby se všichni na čas stali “administrátory” a aby se tudíž nikdo “nemohl stát byrokratem”!
 • Žádnou imunitu ani jiná privilegia!

Za revoluční změnu - za socialismus!

Světový kapitalistický řád je zřízen na soukromém vlastnictví výrobních prostředků, které dovoluje malé skupině lidí vykořisťovat bohatství celého světa jen pro sebe. Produkce tak slouží pouze vládnoucí elitě, nikoli však potřebám většiny lidí. Všechny hlavní problémy světa - chudoba, vykořisťování, zaostávání tzv. Třetího světa, hospodářské krize, války, nacionalistická nenávist, útlak žen a mladých - mají svoji příčinu a trvání v kapitalismu.

KSM si je vědom toho, že kapitalismus nemůže být jednoduše reformován. KSM proto stojí na straně boje za revoluční překonání kapitalistického řádu masami pracujících. Proti systému kapitalistickému staví KSM alternativu systému socialistického. Takový systém již nebude spočívat na produkci pro zisk, ale pro potřeby lidí. To otevře cestu ke skutečnému osvobození lidstva.

KSM si je jist, že cesta k socialistické revoluci nebude krátká, jednoduchá, ani bezbolestná. Přesto je přesvědčen o její nutnosti. Před námi jsou totiž pouze dvě alternativy: SOCIALISMUS, NEBO BARBARSTVÍ!

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .