header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Manifest ustavujícího kongresu Komunistické internacionály mládeže v Berlíně 26.11. 1919

Před sto lety, 20. až 26. listopadu 1919, se v Berlíně konal ustavující kongres Komunistické internacionály mládeže (KIM). Manifest byl přijat zástupci 15 proletářských organizací mládeže, kteří se zúčastnili ustavujícího kongresu, mezi nimi i zástupci kladenské revoluční mládeže. Vznik KIM předznamenal vznik samostatného a jednotného Komunistického svazu mládeže Československa. Manifest byl zformulován pod vlivem revolučního vření po jatkách světové války a zejména pod vlivem Velké říjnové socialistické revoluce a je důležitým dokumentem, který formoval světové hnutí komunistické mládeže.

Dělnické mládeži všech zemi!

Mladí soudruzi! Boj o uskutečnění socialismu vzplanul na celém světě.

V mohutných stávkách, které otřásají Francií, Anglií a Amerikou, v revolučních vlnách, které stoupající měrou probíhají Německem, Rakouskem a Itálií, nejde již jen o malé reformy a drobné ústupky, nýbrž jde o vše, o něco velikého, o bytí a nebytí měšťáckého státu, o krk i hlavu imperialismu.

 

Nadarmo se pokoušejí kapitalističtí kontrarevolucionáři ujít hrozící jim porážce bezpříkladnou reakcí, bezuzdným štvaním a pronásledováním všech revolučních dělníků a komunistů a úplnou blokádou sovětského Ruska. Čím mohutnější se stává sociální krize, čím více pokračuje rozvrat a rozklad kapitalistické výroby a čím zřetelněji se projevuje neschopnost měšťácké společnosti zachránit svět před chaosem, tím brutálněji se pokoušejí udržeti dělnictvo na uzdě politickým umlčováním, vojenskou diktaturou a nově upevnit svou vlastní moc.

Nadarmo! Sovětské Rusko stojí neotřeseno. Nadšené zástupy jeho rudých armád odrážejí imperialistická žoldnéřská vojska na všech frontách. V západní Evropě a v Americe pokračuje radikalizace dělníků. Stoupající nouze a nesnesitelný tlak politické a vojenské diktatury dohánějí stále větší masy k připojení k revoluční organizaci a ke vstupu do komunistických stran. Stále častěji se opakují masové stávky a mzdové boje, stále rychleji následují za sebou akce a povstání.

Revoluční vlna se zvedá. Ale neklamme se. Reakce slaví ještě triumfy. Ještě má imperialismus možnost zostřit pronásledování všech proletářských revolucionářů a zdánlivě zcela potlačit revoluční hnutí bezohledným použitím svých vojenských a jiných mocenských prostředků. Ale žádná moc na světě nemůže zabránit konečnému vítězství proletářské revoluce.

Mladí soudruzi! Dělnická mládež je zvlášť zainteresována na výsledku gigantického, světodějného zápolení mezi buržoazií a dělnickou třídou, mezi imperialismem a komunismem.

Dělnická mládež je součástí dělnické třídy a musí proto spolu snášet všechnu nouzi a všechnu bídu potlačované třídy. Ještě více. Mládež dneška je státními občany zítřka!

Ona musí v první řadě nést strašlivé následky nesmyslného ničeni a pustošení zaviněného čtyřapůlletou zločinnou válkou, až do dna vychutnat nouzi vzniklou následkem zničení bohatých hospodářských i kulturních statků a tak pykat za hříchy svých otců.

Další existence kapitalistických států znamená kromě toho ještě nesnesitelné zostření vykořisťování, zvěčnění mzdového otroctví, další zbaveni politických práv a další trvání duchovního poručníkování vůči proletářské mládeži. Znamená nové zmatky a války, ve kterých budou vražděny pro kapitalistický zisk nové masy (dravých, mladých lidí. Jen zničení kapitalistických států, jen trvalé vítězství proletářské revoluce zbaví dělnickou mládež vražedného vykořisťováni, přinese jí plnou politickou svobodu, otevře jí bránu ke všem pokladům vědění a široce Otevře vrata k plnému lidství.

Mladí soudruzi! Mládež se již před desítkami let horlivě účastnila proletářského třídního boje, již od dob založení prvních socialistických organizací mládeže,

správně rozpoznávajíc naléhavou nezbytnost třídního boje. Nevedla Vás k tomu jen tíživá hospodářská nouze, utrpení v dílně a v továrně, nýbrž stejnou velikou měrou i touha po zničení všeho starého a touha k tvůrčímu znovuvybudovánl všech věcí, které Vám byly vlastní.

Vaše nejlepší organizace se odedávna snažily, aby Vám zprostředkovaly nejen teoretické vzdělání, ale aby Vás i vychovaly k revolučním akcím horlivou anti-militaristickou a revoluční propagandou.

Při vypuknutí války vydali hanební zrádci v plen internacionálu, uzavřeli s kapitalistickými vražednými vládami potupný hradní mír a vydali dělnické masy na pospas generálům a katanům lidu. V této době úplné rozervanosti a nejhlubšího potupného ponížení proletariátu byli jste to Vy, mladí soudruzi, kteří jste jako první vydali výzvu k mezinárodnímu semknutí a uskutečnili je pro sebe v Bernu v roce 1915, a věrni heslu internacionály mládeže započali revoluční boj proti válce a vysoko zdvihli prapor mezinárodního socialismu přes všechny drátěné záseky a střelecké zákopy, přes všechna bitevní pole a masové hroby. Boj vyžádal si nesčetných obětí - Vy jste je radostně přinesli. Jména všech těch udatných bojovníků, kteří svou věrnost a oddanost internacionále mládeže zaplatili vězením, káznicí anebo dokonce svým životem jako: Karel Liebknecht, Catanesi, Marrinozzi, Tomáš Meube, Max Borsdorf a další stovky soudruhů, kteří vydechli svoje mladé duše pod vražednými kulemi barbarských stanných soudů anebo zbabělých zákeřných vrahů nebo za pochmurnými žalářními zdmi, jsou nezapomenutelně vryta do srdcí miliónů dělníků.

Mladí soudruzi! Mladé soudružky! Současná perioda revolučních bojů za uskutečnění socialismu vyžaduje více! Dnes je třeba vyvodit všechny důsledky z naší dosavadní revoluční taktiky pro denní politický boj.

Materiální podmínky pro světovou revoluci dozrály. Vítězství revoluce závisí na socialistickém poznání, vůli a rozhodnosti mas, především pak na masách mladistvých dělníků, na stupni jejich rozhodnosti použít v revoluční periodě všech prostředků revolučního třídního boje, demonstrací, stávek, masových stávek, tvoření revolučních dělnických a rolnických rad a konečně i ozbrojeného povstání.

Je dějinným úkolem naší generace, mladí soudruzi, abychom uskutečnili proletářskou revoluci a započali s výstavbou komunistické společnosti.

Záleží především na našem uvědomění, na naší rozhodnosti, na našem nadšení k boji a na ráznosti našeho jednání. Musíme se rozhodně postavit po bok proletářských bojovníků, na půdu komunistické internacionály. Jako dosud ve všech fázích proletářského třídního boje musíme jít v čele mas a brát nejrozhodnější podíl na organizaci a provedení akcí k přípravě a bezprostřednímu zřízení diktatury proletariátu. Musíme postavit kádry rudé armády. Z našich řad musí vyjít vědci, technici a umělci proletářského státu.

Mladí soudruzi! Internacionála mládeže šla před vámi!

Uvolnila cestu k nové práci. Po překonání nesčetných obtíží podařilo se zástupcům patnácti proletářských organizací mládeže sejít se uprostřed listopadu v Berlíně

k mezinárodnímu kongresu.

V Berlíně, ohnisku veškeré reakce, v době, kdy sociálpatriotická vláda nechala rozestavit pancéřové vozy a plamenomety proti dělníkům, demonstrujícím za Rusko.

Kongres, věren revolučním tradicím internacionály mládeže, postavil se úplně za zásady komunistické internacionály, sloučil se s ní a rozhodl nasadit všechny síly na další podporu a uskutečnění proletářské revoluce.

Zároveň vytvořil kongres novým uspořádáním mezinárodní organizace a byra veškeré potřebné organizační předpoklady pro jednotné mezinárodní akce a pro nejživější mezinárodní činnost. Tím byla konstituována Komunistická internacionála mládeže a vytvořeno bojové souručenství revolučních organizací mládeže.

Kongres obrací se na proletářské organizace mládeže, na všechny jejich skupiny a členstvo s naléhavou výzvou, aby následovali příkladu internacionály mládeže a postavili se za zásady přijaté v Berlíně.

Vytvořit nejužší bojové souručenství s komunistickou internacionálou, rozpoutat nejostřejší boj za uskutečněni proletářské revoluce, za zřízení diktatury proletariátu a za výstavbu komunistické společnosti v každé zemi proti měšťáckým nepřátelům, proti zjevným i skrytým sociálpatriotům, proti Scheidemannům, Ebertům, Renaudelům, Hendersonům, Tusarům, Rennerům, Austerlitzům, Miakitsům, Brantingům, Geulichům, Gompersům a proti Kautským, Bauerům, a Robertům Grimmům a jejich mládežnickým jednotám. Více než kdy jindy je třeba dnes mezinárodně organizovat a jednotně vést proletářský třídní boj.

Kongres vyzývá mladé dělníky všech zemí, aby skoncovali s politickým nezájmem, obrátili se zády k měšťáckým spolkům sociálpatriotických chovanců a připojili se k revolučním organizacím mládeže ve svých zemích a kde ještě nejsou, aby je založili.

Mladí soudruzi! Mladí dělnici a dělnice! Jsme si plně vědomi následků naší výzvy. Víme, že nastane ve zvýšené míře pronásledování kapitalistickými a sociál-patriotickými reakcionáři, že demagogové a věkem sešlí vychovatelé spustí nářek o zneužívání mládeže, že se na vás vyleje příval pomluv, posměšků a pohany.

Dáváme se do boje! Proti celému světu měšťáckých nepřátel, proti zrádcům našeho praporu!

Žádné žaláře, ani stanné soudy, ani šibenice neudusí naše výkřiky, naše činy a oběti umlčí posměváčky. Za konečné vítězství ručí nám železný krok vývoje, náš dějinný úsudek, naše socialistické uvědomění, nadšení a smělá rozhodnost našich mladých srdcí.

Mladí dělníci a dělnice všech zemí! Sevřete své řady! Spojte se pod rudým praporem Komunistické internacionály mládeže!

A ť žije Komunistická internacionála mládeže!

Ať žije proletářská světová revoluce! Ať žije Komunistická světová republika!

Organizace, které se zúčastnily kongresu:

Ruský komunistický svaz mládeže. Komunistický svaz mládeže v německém Povolží v Rusku (Bývalá Povolžská německá autonomní oblast). Komunistická mládež Polska. Svobodná socialistická mládež Německa. Socialistický svaz mládeže Itálie. Socialistický svaz mládeže v Madridu. Sociálně-demokratický svaz mládeže ve Švédsku. Sociálně-demokratický svaz mládeže v Norsku. Sociálně-demokratický svaz mládeže v Dánsku. Svaz komunistické proletářské mládeže v Německém Rakousku. Československá sociálně- -demokratická organizace mládeže, krajský svaz Kladno. Komunistická dělnická mládež Maďarska. Dělnická mládež Rumunska. Komunistická mládež Srbska. Socialistická organizace mládeže Švýcarska.

Die Junge Garde, ústřední orgán Svobodné socialistické mládeže Německa, ročník II, č. 7, v Berlíně, v prosinci 1919

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .