header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

A.0. Úvod

Toto je elektronická verze třísvazkové edice Marxismus, která vyšla v roce 2004 v nakladatelství OREGO. Pro výběr textů bylo využito posledních vydání: K.Marx, B.Engels, Spisy (1951 an.), V.I. Lenin, Sebrané spisy (1979 an.), nového vydání Marxova díla Kapitál (1978-1981) a jeho Ekonomicko - filozofických rukopisů z roku 1844 (1978). Výjimečně jsou citovány i Vybrané spisy K.Marxe a B.Engelse (sv. II.) z roku 1954, Vybrané dopisy Marxe a Engelse z roku 1952 a některé stati z l.vyd. Spisů V.I.Lenina. Do výběru byly zahrnuty důležitější poznámky a odkazy, zejména autorské a nezbytná část redakčních poznámek a vysvětlivek.

Členění kapitol je následující

A. Marxismus
I. Ideové zdroje a historické podmínky vzniku marxismu
II. Struktura marxismu
III. Karel Marx a Bedřich Engels


B. Dialektický materialismus
I. Filozofie a společnost
  1. Základní otázka filozofie
  2. Střety materialismu a idealismu
  3. Gnozeologické kořeny idealismu
  4. Dialektika a metafyzika
  5. Vztah filozofie ke speciálním vědám
  6. Společenská odpovědnost filozofie
II. Hmota a základní formy její existence
  1. Pojem hmoty
  2. Revoluce v přírodovědě a fyzikální idealismus na přelomu století
  3. Hmota a pohyb
  4. Prostor a čas
  5. Formy pohybu hmoty a vztahy mezi vědami
III. Hmota a vědomí
  1. Vědomí - produkt vývoje přírody a společenského života lidí
  2. Úloha práce a řeči při vzniku a vývoji vědomí
  3. Vědomí jako funkce mozku a odraz skutečnosti
  4. Vztah materiálna a ideálna. Aktivní role vědomí
IV. Základní zákony dialektiky
  1. Dialektika jako věda o všeobecné souvislosti a vývoji
  2. Zákon jednoty a boje protikladů
  3. Zákon vzájemného přechodu kvantitativních a kvalitativních změn
  4. Zákon negace negace
V. Kategorie materialistické dialektiky
  1. Materialistické pojetí kategorií
  2. Jedinečné, zvláštní, obecné
  3. Podstata a jev
  4. Zákon
  5. Vzájemné působení. Příčina a účinek
  6. Nutnost a nahodilost. Svoboda a nutnost
  7. Obsah a forma
  8. Možnost a skutečnost
VI. Dialektika procesu poznání
  1. Poznání jako proces odrazu
  2. Poznatelnost světa a jeho zákonitostí. Kritika agnosticismu
  3. Poznání a praxe
  4. Pravda
  5. Stupně a formy poznání
VII. Metody a formy vědeckého poznání
  1. Marxova metoda politické ekonomie
  2. Principy dialektické logiky
  3. Prostředky vědeckého poznání


C. Dialekticko - materialistické pojetí dějin
I. Vznik a podstata historického materialismu
  1. Vznik historického materialismu
  2. Podstata historického materialismu
  3. Společenské vědomí a společenské bytí. Základna a nadstavba
II. Úloha výroby ve vývoji společnosti
  1. Způsob výroby
  2. Sociálně ekonomická formace
  3. Socialismus a komunismus
III. Třídy a třídní boj
  1. Podstata a vznik tříd
  2. Dějiny třídních bojů
  3. Vývoj tříd za socialismu a komunismu
IV. Politický systém společnosti
  1. Vznik a podstata státu
  2. Diktatura proletariátu
  3. Úloha komunistické strany
V. Sociální revoluce
  1. Zákonitost sociálních revolucí
  2. Nevyhnutelnost socialistické revoluce
VI. Historické formy společenství lidí
  1. Rodina, rod a kmen
  2. Národ
  3. Buržoazní nacionalismus a proletářský internacionalismus
VII. Společenské vědomí
  1. Politické a právní ideologie
  2. Morálka
  3. Náboženství
  4. Věda a umění
VIII. Dějinný determinismus a úloha subjektu
  1. Dějinný determinismus
  2. Úloha subjektu v historii
  3. Společenský pokrok, odcizení, svoboda

D. Kapitalistická a socialistická společnost
I. Kapitalistická společnost
  1. Kapitalistický výrobní způsob
  2. Produktivní práce a třídy
  3. Demokracie v kapitalismu
II. Hledání východiska
  1. Význam teorie a politické aktivity
  2. Zásadní, revoluční změna systému
  3. Povaha epochy historického vývoje
III. Socialistická a komunistická společnost
  1. Povaha socialismu a komunismu
  2. Socialistický výrobní způsob
  3. Vývoj třídně sociální struktury socialismu
  4. Politický systém socialismu
  5. Socialistický životní způsob
IV. Cesty k socialismu
  1. Diskuse a polemiky
  2. Internacionální spolupráce
V. Poučení z ústupů a porážek

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .