header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Aktuální ideologicko- politické otázky MKH

Je bez pochyb, že zvolené téma je velmi široké a mnohé může být dnes řečeno. Ve svém příspěvku se soustředím na 7 klíčových okruhů, které nás v Komunistické straně Řecka zaměstnávají v první řadě, ale také na ideologicko-politické rozpory charakterizující současné komunistické hnutí.

1. Hodnocení současného světa

Nutným předpokladem k narýsování strategie komunistického hnutí je správné hodnocení charakteru současné epochy. Výsledkem kontrarevoluce v SSSR a ostatních socialistických zemích je obecná chaotická situace. Existují tací, kteří dokonce hovořili o "konci historie", čímž chtěli vyjádřit své přesvědčení, že kapitalismus je věčný. Existují jiní, kteří se snaží přesvědčit, že je realizovatelný kvalitativně vyšší systém, odlišný od toho, jak jej definovali a analyzovali Marx a Lenin, a které pojmenovali jako stadium "globalizace" nebo "superimperialismu".

Jaká je však skutečnost? Podle našeho názoru jakékoliv změny, ke kterým dnes, tedy v době současného kapitalismu dochází, nezpochybňují základní charakteristiky kapitalismu, jak je odhalil Marx a Engels. Marxistická analýza akciové korporace jako výsledku zespolečenštění výroby a pasáže, které vysvětlují zrání objektivních podmínek pro přechod k vyššímu výrobnímu způsobu, zůstávají nezpochybnitelné a mohli bychom říci, že současná doba jejich platnost ještě více potvrzuje. A to proto, že existuje rozpínání akciového soukromého vlastnictví výrobních prostředků, ještě větší oddálení jejich vlastníka od bezprostředního procesu řízení, ale také rozšiřování a uplatnění akciových forem vlastnictví v nových oborech jako např. zdravotnictví, vzdělání, kultura, sport ad. Současné monopoly nejsou ničím jiným než velkým soustředěním kapitálů akciových korporací s velkým podílem na trhu, což dokládá, že se dále vyostřuje základní rozpor kapitalismu: zespolečenštění výroby a práce naproti soukromému vlastnictví produktů. Lenin, budující své teorie na základě marxistického přístupu, definoval základní charakteristiky současného kapitalismu v jeho nejvyšším stadiu - v imperialismu, což platí i dnes. Na základě výše uvedeného považuje Komunistická strana Řecka současnou epochu za epochu přechodu od kapitalismu k socialismu a na tomto závěru buduje svou strategii s cílem "přiblížit se" proletářské revoluci.

* * *

Různé globalizační teorie podporují uvěznění lidových hnutí v rámci kapitalismu tím, že často předkládají rozporuplná a navzájem se vyvracející hesla jako např. "Člověk nad ziskem!", a to ve chvíli, kdy zásadní otázkou třídy pracujících a všeho lidu je jak se zbavit kapitalistických zisků. Zároveň se snaží prezentovat zdánlivě třídně neutrální přístupy k vysvětlení společenských fenoménů. Hovoří např. o rozporech a antagonismech "Severu a Jihu", "rozvinutých a zaostalých zemí" a snaží se zavést dělnickou třídu do pasti "jednoty" s tzv. národně orientovaným kapitálem, tedy s buržoazií té které země (nebo její částí), a vyvolat pocit antagonismu s dělnickou třídou ostatních zemí právě na základě argumentů o zvládnutelné globalizaci. Snaží se dezorientovat dělnické hnutí, a tak mu zakrýt základní rozpor mezi kapitálem a prací. Hnáni "druhou mízou" recyklují starý trockistický argument o tom, že socialismus nemůže zvítězit v jedné zemi nebo ve skupině zemí, že buď zvítězí všude, nebo nikde. Tento názor prohlašují za svůj hlavně přívrženci tzv. nové levice, tedy politické síly současného pravicového oportunismu, a sociálnídemokracie, jenž hovoří o překonání stadia zápasu na národní úrovni a zároveň o současné socialistické reformní změně celé Evropské unie prostřednictvím "chytrých" reforem.

Jedná se o však názory, které komunistickému hnutí velmi škodí. Marx vyslovil generalizující směrné linie, které nám pomáhají přiblížit se k podstatě problému. V Manifestu komunistické strany zdůrazňuje, že dělnická třída musí v první řadě bojovat se "svou" národní buržoazií, aby tímto způsobem přispěla k celosvětovému procesu budování beztřídní společnosti. Konkrétně uvádí: "Boj proletariátu s buržoazní třídou, pokud ne obsahem, tak alespoň formou, je na svém počátku národní. Přirozeně proletariát každé jednotlivé země se musí zbavit ze všeho nejdříve své národní buržoazie." Lenin v roce 1916, tedy ještě před Říjnovou revolucí, se ve své stati "Vojenský program proletářské revoluce" jednoznačně vyjadřuje, že: "Rozvoj kapitalismu je ve svém nejvyšším stadiu nestejnoměrně rychlý v jednotlivých zemích. Ani tomu nemůže být jinak v podmínkách tržní výroby. Odsud vyplývá jednoznačný závěr, že socialismus nemůže zvítězit ve všech zemích naráz. Nejdříve zvítězí v jedné zemi, nebo skupině zemí."

Jsme pevně přesvědčeni o tom, že revoluční hnutí musí zavrhnout názory politických sil, které jednak upustily od historického úkolu revoluční změny společnosti a zároveň se snaží zakrýt svou kompromisní pozici ke "globalizaci". Soudíme, že nutnost revoluční změny a budování socialismu musí být artikulována komunistickými stranami, jež musí nutně být v opozici snahám buržoazních politických sil o spoutání lidových hnutí a všech dalších subjektů zpochybňujících imperialistický system a jejich uvěznění v jeho rámci. Nutnost revoluční změny musí být vyslovena bez ohledu na to, v jakém stadiu se nachází poměr sil v té každé zemi, neboť vychází z charakteru epochy přechodu od kapitalismu k socialismu, jejíž cestu otevřela právě Velká říjnová socialistická revoluce.

2. Komunistické hnutí a prohlubování vnitroimperialistických protikladů

V současném světě sledujeme, jak se vyvíjejí a vyostřují vnitroimperialistické rozpory na mnoha úrovních zároveň - ekonomické, vojenské, diplomatické. Prohlubují se také v oblasti politiky životního prostředí. Jedná se o rozpory mezi jednotlivými monopoly a příslušnými zeměmi. Válečná ohniska, která se vytvořila po vzniku nových trhů v bývalých socialistických zemích, zůstávají velmi horká a existuje reálné nebezpečí dalších válečných vznětů, zatímco se prohlubují a zintenzivňují rozpory o kontrolu nových plynovodů a ropovodů. V rámci těchto rozporů USA pomohly útoku Gruzie do Jižní Osetie, což vyvolalo reakci Ruska. Kavkazská oblast je právě takovým citlivým místem, kde se projevují a střetávají americko-ruské antagonismy, a představuje potenciální rozbušku dalších širších konfliktů v regionech, kde také Evropská unie živí své zájmy, stejně jako NATO nebo Turecko. Předpokládané následky budou širokého záběru a velmi mnohostranné. USA a další imperialistické síly postupně kontrolují další a další oblasti ve Střední Asii, na Arktidě. Pokračuje program zbrojení ve vesmíru. Napětí roste v Africe, na Středním východě a vůbec ve všech oblastech, kde je zapleteno více imperiálních zájmů.

Mezinárodní právo, tak jak jej znal lid v období aktivní existence socialistické soustavy, neexistuje. Bylo plně nahrazeno imperialistickým dogmatem "preventivního zásahu" a boje proti "terorismu". Zvláště nebezpečnou strategii představují imperialistické zásahy pod záminkou "práva na sebeurčení", která funguje jako prostředek iniciování a posléze podpory otázek menšin, stejně jako taktika vytváření protektorátů. Významným vývojovým rysem je přetváření imperialistických uskupení a nepřátelských pólů. Jedním z jeho charakteristických rysů je přibližování Ruska a Německa. Současně také pokračuje zintenzivňování spolupráce Ruska a Číny. Výraznější prosazování se na mezinárodním poli a posilování role Ruska, Číny, Indie, Brazílie a různých okrajových uskupení (např. Šanghajská organizace pro spolupráci ad.) rozhodně přispěje k přeskupení poměru sil v rámci imperialistického antagonismu o rozdělení trhů.

V pohybu se nachází proces úpadku a ústupu USA z jejích hegemonních pozic v rámci vnitroimperialistických rozporů a antagonismů o rozdělení trhů a sfér vlivu v Asii, na Středním východě, na Balkáně a v Africe. Evropská unie coby celek posílila svou pozici na poli mezinárodního kapitalistického trhu. K tomu přispěla monetární jednota, sjednocování velkých trustů, jednotná politika strategie kapitalistických reforem, jež přemosťuje a určuje politiku jednotlivých členských států. V rámci Unie se rýsují dvě základní osy - německo-francouzská a britská, přičemž druhá uvedená je ekonomicky, politicky a strategicky propojena s USA, jež vytvářejí tzv. americko-britské spojenectví. S těmito dvěma základními osami se propojují ostatní, méně silné členské státy. ?koalice" Německo - Francie má však dobu trvání, pouze dokud navzájem nenarazí na jejich vlastní rozdílné zájmy.

Politika USA vytváří její vlastní centra zájmů v rámci Evropská unie. Charakteristickým příkladem je vytvoření tzv. protijaderného štítu spolu s baltskými zeměmi, Polskem, ČR, Maďarskem, Rumunskem, bývalou jugoslávskou republikou Makedonie, přičemž současně, kromě strategických zájmů, prosazuje také své ekonomické a politické zájmy např. v oblasti energetiky, ovlivnění vztahů Ruska a EU atd. Každé z těchto společenství je charakterizováno soustředivými a odstředivými silami, které fungují jak uvnitř každého z nich, tak vně v rámci vztahů s ostatními. Výrazem postupného sbližování Ruska a Německa jsou závěry jarního summitu v Bukurešti, kde nedošlo k souhlasu s návrhem USA na okamžité přijetí Ukrajiny a Gruzie do NATO. Konkurenční boj a tendence k soustřeďování kapitálu se prohlubují také v ostatních oborech strategického významu, jako jsou telekomunikace, transport (hlavně mořská a vzdušná doprava), bankovnictví, zpracovatelský průmysl.

Kapitalistické Rusko, vlastnící ohromné přírodní bohatství, moderní jaderný zbrojní průmysl, které je dědicem bohatství SSSR a mající také velmi specializované pracovní síly, pravděpodobně ještě více posílí a upevní své pozice v rámci imperialistické pyramidy. Tím hlavním však zůstává, že současné Rusko má imperialistický charakter a to mu nedovoluje, aby hrálo vyrovnávací roli, coby odpůrce USA a ostatních imperialistických států, jak to fungovalo v případě SSSR a ostatních socialistických států sdružených ve Varšavské smlouvě. V rámci těchto pohybů na mezinárodním poli jsou zajímavé události v kavkazské oblasti. Někteří vysvětlují tyto střety ne třídně a politicky, ale citově. Podívejme se, co napsal Lenin, když kritizoval ty, kteří nepohlížejí na imperialistickou válku jako na třídní záležitost: "Představují si válku jak dětinové, kdy jeden zloduch v noci popadne za krk druhého, toho pokojného a sousedi jsou nuceni buď pomoci oběti a nebo se zbaběle zaríglovat doma, protože se bojí střetu." Dále píše: "Sami sobě nedovolíme, abychom propadli takovým pohádkám. Ale ani buržoazním radilům nedovolíme, aby vysvětlovali válku takovým zjednodušujícím způsobem tvrdíce, že dříve jsme žili v míru, najednou jeden se utrhl ze řetězu, zaútočil, ostatní se musí bránit, a tak to jde dokola." Bereme-li v úvahu tyto, ale i jiné podobné trefné Leninovy poznámky týkající se imperialistické války, musíme také zamítnout oficiálně propagovaný názor, že vojenský zásah Ruska byl výrazem ruského altruismu, soucítění s lidmi, že k němu došlo proto, aby ochránili napadeného, nevinné civilisty apod. Je zřejmé, že Rusko bránilo své imperiální zájmy, zájmy ruských monopolů, bojovalo za kontrolu této oblasti, za to, kdo bude vykořisťovat místní pracující, za lepší pozici na imperialistickém žebříčku, za oslabení (politické i vojenské) ostatních soupeřů v oblasti.

* * *

V této situaci se rozvíjejí debaty o "přeměněné OSN", o nových "systémech bezpečnosti" v Evropě a proklamace o ?mnohopolárním světě". Jaké tedy musí být stanovisko komunistického hnutí čelem k této situaci? Podle našeho soudu je to popel sprostě hozený do očí lidu a prostředek k zahalení a zakamuflování útočného charakteru imperialismu, snaha oportunistické dezorientace pod záminkou zlidštění současného systému. Válka, násilí, zastrašování a vydírání, státní vyhrožování, terorismus, jsou "jedno tělo - jedna duše" s třídním kapitalistickým systémem v jeho nejvyšším stadiu, v imperialismu. Komunistické hnutí rozhodně nestojí před dilematem, kterého z kapitalistů podpoří! Jediným závěrem musí být pouze rozhodující podpora protiimperialistického boje, boje proti vojenským základnám, proti jadernému štítu USA v Evropě, proti vojenským misím za účelem okupace ostatních zemí a oblastí, za účelem posloužení různým imperialistickým zájmům.

3. KS stojí proti imperialistickému sjednocení evropského kontinentu, proti EU

Evropská unie a buržoazní vlády jejích členských zemí pokračují se zvýšenou aktivitou v prosazování evropské úmluvy v rozporu s veřejným míněním, jež se jednoznačně odrazilo v referendech o ústavě ve Francii, Holandsku a posléze o evropské úmluvě v Irsku. Nová evropská úmluva představuje upevnění Maastrichtské smlouvy, čtyř ?základních svobod" kapitálu a rovněž lisabonské strategie 2000-2010. Snaží se prosadit ještě více reforem na mezistátní úrovni, ale hlavně zajistit ještě větší svobodu v pohybu služeb a pracovních sil, regulujíc např. kategorii pracovních vztahů, statut tzv. stěhujících se zaměstnanců, zrušení tzv. uzavřených povolání a odbourání jakýkoliv omezení pro univerzity EU ad. Zároveň si Evropská unie přisvojuje dogma USA o ?preventivní válce". Toto dogma zavádějícím výrazem ?solidarita" dává Unii zelenou vojensky a politicky zasahovat do vnitřních záležitostí členských zemí, ale také všude na celém světě pod záminkou ?boje proti teroristickému ohrožení". Evropská unie usiluje o neomezené nadřazení unitárního zájmu nad zájmy národní, aby tak mohla snáze prosazovat své zájmy a nebrat v potaz zvláštní a odlišné zájmy svých členských zemí. Jedná se o jednotící snahy, které však ve svém výsledku stejně nedokážou zlikvidovat vnitroimperialistické antagonismy, které jsou nedílnou součástí systému bez ohledu na snahy Unie. Čím více se Evropská unie rozšiřuje, tím jsou vnitřní antagonismy a rozpory zřetelnější. Postupně se budou vytvářet účelová spojenectví okolo silných imperialistických sil.

Aby bylo možno v členských zemích zlikvidovat práva pracujících a výdobytky jejich mnohaletého zápasu, aby bylo možné účinně bojovat s lidovým odporem, který vyvolává a ještě intenzivněji bude vyvolávat zvýšené vykořisťování, je třeba opancéřovat politický systém buržoazní třídy, posílit jeho mechanismy útisku a vytvořit nové, účinnější, je třeba posílit a podpořit soudní a policejní spolupráci, zintenzivnit antikomunismus, aby tak bylo možné účinněji odrazit lidový odpor, ale hlavně zamezit rozvoji pokrokových zápasů vedených komunisty a dalšími radikálními silami. Právě tyto mechanismy se chystá definovat a uzákonit Lisabonská úmluva, potažmo evropská ústava. Antikomunistická propaganda Evropské unie a jejích spojenců ve snaze vygumovat socialismus a komunismus z myslí lidí za pomoci reakčních nacistických a fašistických systémů (diktatury buržoazní třídy) a prostřednictvím Evropského parlamentu, představuje nestoudné lživé přepisování dějin. Jedná se v podstatě o zakrývání zločinů imperialismu, kterých se v minulosti dopustila a ve kterých pokračuje.

Rozpočet Evropské unie je postupně zmenšován, hovoříme-li o procentu HDP, ale hlavně se mění způsob rozdělování těchto zdrojů. O 30 % mají být zvýšeny dotace na obranu a na zahraniční politiku s cílem posílit roli Unie v rámci celosvětového imperialistického systému prostřednictvím zvýšené podpory jejích vojenských sil rychlého zásahu a euroarmády vůbec. Stále jsou zvyšovány dotace na rozvoj ?Jednotného svobodného prostoru bezpečnosti a práva", což v podstatě znamená posílení státních utlačovatelských mechanismů. Nový ?protiteroristický balíček" Evropské unie prostřednictvím celého smotance přijatých rozhodnutí a praktických zásahů představuje v podstatě velmi reakční právní rámec, jehož cílem je možnost stíhat lidové hnutí kdykoliv a kdekoliv, ať již se projeví v sebemenší míře. Evropská unie stupňuje svoji útočnost zaváděním nového pojmu tzv. násilné radikalizace a bere si za své boj proti ?radikalismu" a proti ?novým extrémním ideologiím". Cíle a způsoby zápasu dělnického hnutí jsou prohlašovány za ?tíhnoucí a popouzející k terorismu". Trestnou se stává ideologie a politická činnost, která přesahuje hranice kapitalistického systému.

Kapitalistické restrukturalizace, jež jsou jádrem protilidové politiky Evropské unie a vlád členských zemí a jsou v současnosti prosazovány, mají za cíl maximálně snížit cenu pracovní síly, což se děje opatřeními, jež parcelují pracovní dobu na aktivní a neaktivní s propašováním myšlenky, že neaktivní čas rovná se neplacený, dále prostřednictvím kritérií a požadavků, které si kladou monopoly a také prostřednictvím individuálních smluv se zaměstnanci. Dalšího snížení ceny práce se snaží dosáhnout prostřednictvím tzv. elastičnosti nových pracovních vztahů a sociálního zabezpečení (EU dokumenty používají termín "flexicurity"), kdy cílem je další omezování systému sociálního a zdravotního pojištění, důchodových fondů, zrušení kolektivních smluv, uvolnění statutu výpovědi, uzákonění agentur s novodobými ?otroky" a vytvoření zákona určujícího tzv. třístranné pracovní vztahy, tedy pronajímání zaměstnanců. V tomto rámci se pohybují také všechna rozhodnutí národních a unitárních soudů hodnotících stávky jako nezákonné a účelové s argumentem, že jsou v rozporu s unitárním zákonodárstvím a se ?čtyřmi základními svobodami". Evropská unie posléze využívá proudu imigrantů, které vytváří sám imperialismus, nebo alespoň jejich větší části jako laciné pracovní síly.

Po revizi "Společné zemědělské politiky" byly zmenšeny dotace do zemědělství, čímž byl velmi negativně omezen příjem malých a středních rolníků. Koncentrace půdy, výroby, zpracování a obchodu se zemědělskými produkty do rukou monopolů představuje strategickou volbu kapitálu EU. Masové používání geneticky upravených potravin v živočišné výrobě ze strany velkých producentů, aby si tak zajistili gigantické zisky, přináší další omezení lokálních produkcí a množí případy ohrožení veřejného zdraví.

Současně, čím více kapitál zvyšuje intenzitu útoku, tím intenzivněji buduje "pátou kolonu" v rámci dělnické třídy. Ve Vídni 1. - 3. 11. 2006 byla založená "nová" mezinárodni konfederace sjednocením Mezinárodni konfederace svobodných odboru a "Nových odborů - Křesťanské unie". Jedná se o reformistické a oportunistické odborové organizace, jež zavrhují třídní boj, vědomě podkopávají práva pracujících a výdobytky jejich zápasu. Pokračuje proces ustanovování tzv. evropských stran (konzervativní, sociálně-demokratické a "levicové"), jež a priori již na základě svých stanov se zavazují, že uznávají a budou uznávat a podporovat základy kapitalistické společnosti, jak byly tyto zakotveny v Úmluvě EU v Maastrichtu. Oportunistické a reformistické síly nejenomže přijímají reakční změny, ale také se spolupodílejí na zločinech páchaných na dělnické třídě a také se účastní jejího odzbrojování přilívajíce "jed unitárního společenství" a "mezitřídní spolupráce" do jejich řad. Zároveň podporují názory o potřebě dalšího posílení evropského imperialistického centra, tedy Evropské unie, kterou představují jako "vyrovnávací závaží" USA. Jedná se o pozici plně kompromisní a podřízenou strategii evropské oligarchie.

* * *

Komunistická strana Řecka na rozdíl od oportunistických sil hodnotí, že dnes se více než kdy jindy projevuje třídní charakter Evropské unie coby imperialistického uskupení. Celkem 50 let existence EHS - EU, ale zvláště výrazně posledních 17 let, prokázalo, že jsou lživé všechny proklamace vyslovované buržoazními politickými sílami a eurology"" všeho druhu co se týče "demokratických pravidel", ?všeobecných zájmů" a "propojování, sbližování a vyrovnávání jednotlivých ekonomik", "národních cílů", "jediné cesty" a "evropských perspektiv". EU nepředstavuje protipól USA. Do detailu platí, co napsal již Lenin ve svém díle o uskupení "Spojených států Evropy". Evropská unie se může stát ještě reakčnější, ale nikdy se nemůže stát lidovou. Jedná se o uskupení, které drží pohromadě kapitál a jeho zájmy.

Odmítnutí euroústavy lidem Francie a Holandska v roce 2005, ale také odmítnutí nové evropské úmluvy, jak byla ústava posléze přejmenována, ze strany irského lidu 12. 6. 2008 ve spojení s nárůstem hnutí nespokojenosti a narůstající pochyby nad Evropskou unií ve všech členských zemích, posilují, prohlubují a stupňují protiimperialistický zápas hnutí pracujících a všelidových hnutí vůbec. Hnutí pracujících a lidová hnutí v Evropě se musí stát pólem, který soustředí veškerou protiimperialistickou spolupráci a zápas vytvářejíce tak protipól zabraňující dalším válkám, šíření imperialismu, protilidové politice. Musí se stát hnutím ke zrušení Evropské unie. Perspektiva vývoje tímto pozitivním směrem závisí do značné míry na aktivitách a iniciativách komunistických stran, jež mají jednoznačné stanovisko o charakteru Unie, coby jasného imperialistického sdružení, jež uznávají právo lidu na sebeurčení a na cestu střetu, zpochybnění a zavržení kapitalistického sdružování, jež udržují naději socialistických perspektiv pro evropský lid a rozšiřují svůj zápas o boj s reformismem a oportunismem. Boj komunistického hnutí s buržoazní ideologií, s reformismem a oportunismem představuje základní předpoklad pro porážku imperialismu.

Evropskou unii není možné reformovat směrem k lidovému prospěchu, jak tvrdí sociální demokraté a oportunisté, neboť se jedná o výtvor kapitalistů. Který národ chce učinit skutečné kroky vpřed, musí se postavit proti Unii a její politice, nesmí být poslušen jejím direktivám a posléze se musí vymanit z jejích struktur. Zvítězí-li lid jedné země, dosáhne-li momentu, kdy je možné prosadit radikální změnu, ocitne se tváří v tvář všeobecné změně a bude muset hledat nové způsoby evropské a mezinárodní spolupráce. Uvolnění se z Unie třeba jen jediné země bude představovat velký přínos mezinárodnímu lidovému zápasu. Každé lidové hnutí musí bojovat ve své vlastní zemi a zároveň koordinovat svou činnost s ostatním lidovým hnutím. Není možné zkoordinovat vývoj tak, aby byl stejný a stejnoměrný ve všech zemích naráz, jeden národ nemůže čekat na druhý, ale musí působit svými úspěchy na ostatní, musí pomáhat oslabovat a připravovat obecný rozpad imperialistického seskupení jménem Evropská unie.

Ve fázi, kdy Unie bude oslabována účinkem lidového hnutí, se vytvoří společensko-politické předpoklady k rovnoprávné spolupráci, k socialismu. Abychom dospěli k socialistické Evropě musíme projít procesem postupných rozchodů s EU ve více zemích. Zároveň boj "zevnitř", opakované údery na samotné základy Unie, odtržení se, odmítání poslušnosti vytvoří postupně předpoklady, aby vykrystalizovaly jiné formy ekonomické spolupráce na základě solidárního přínosu a stojící v opozici krokům prosazovaným Unií. Odtržení se od NATO a EU, které prosazuje Komunistická strana Řecka, je součástí odlišné cesty vývoje a rozvoje vedoucí ku prospěchu lidu, k lidové ekonomice a moci, k socialismu. Jedná se o cestu ke sjednocení Evropy ve prospěch veškerého jejího lidu.

4. Celosvětová ekonomická krize. Kritika "lepšího" způsobu řízení kapitalismu.

Příznaky ekonomické krize v USA a členských zemích Evropské unie, již se projevily tendencí ke krachům v peněžní sféře, jsou projevy a výsledky anarchistického kapitalistického rozvoje. Jedná se o produkty zahnívání a parazitismu, již přináší soukromé akciové vlastnictví kumulovaných výrobních prostředků. Plynou z každodenního kupčení s podílnickými papíry, ze slibů na příští zisk bez jakéhokoliv reálného pokrytí. Tyto transakce probíhají prostřednictvím bank, pojišťovacích společností, burz atd. Sama imperialistická centra se obávají o stabilitu systému vzhledem k možnosti nástupu hlubší a rozsáhlejší krize.

Mnohem zřetelnějšími se stávají rozpory charakterizující snahy buržoazie vyrovnat se s krizí. Mezinárodní kapitalistická ekonomika se od počátku 70. let 20. století ocitla tváří v tvář celkem třem poměrně hlubokým krizím. Buržoazní politika přešla během posledních třech desetiletí od keynesiánského modelu k neoliberálnímu způsobu řízení systému. Důležitými znaky tohoto přechodu je uvolnění strategických oborů kapitalistické ekonomiky ze státní kompetence a zhoršení pracovních vztahů, což přineslo radikální snížení úrovně lidové spotřeby a reálných mezd. Současně byla udržována hladina vysoké spotřeby určitých druhů zboží, např. hypoték na bydlení a různých druhů půjček. Systém se předimenzoval a bublina praskla také z důvodu tlaku, který vyvolávaly snahy po ještě větších ziscích.

Strategie kapitalistických restrukturalizaci, jež byla aplikována v minulých letech pravicovými a středopravými, ale také středolevými vládami, nepředstavuje politiku ?neoliberálního" řízení, jak tvrdí síly sociální demokracie a oportunismu uvědoměle obelhávajíce pracující, co se týče opravdového charakteru Evropské unie, coby imperialistického kapitálového uskupení. Tato strategie vyjadřuje potřeby jedné celé historické epochy kapitalismu na mezinárodní úrovni s posílenou ?vrozenou" tendencí na vývoz zboží a kapitálu. Krize je nezvratným osudem všech kapitalistických ekonomik a dokazuje, že kapitalismus není všemocný. Žádné řízení systému nemůže kapitalismus zbavit jeho vnitřního zahnívání, ať už ten který stát vykoupí závazky hyperzadlužených bankovních domů anebo je nechá osudu, ať si s nimi trh poradí.

Pracující a v ještě větší míře, my komunisté, se musíme obrátit zády ke lživým výrokům o dokonalejší ?seřízení," ?prosvětlení," či zlidovění kapitalismu, které pouze zakrývají pravý charakter reforem, aby tak zachránily zahnívající systém. Nebezpečí ekonomické a politické destabilizace systému představují velký problém pro buržoazii, ale zároveň znamenají naději pro pracující a lidová hnutí. Stačí, aby tato neztratila jedinou možnou únikovou cestu: spojenými silami udeřit na umírající hydru, nedat jí šanci znovu se nadechnout a vylízat si rány, nedat jí šanci, aby se postavila na nohy. Jednoznačnou nutností je společenské vlastnictví kumulovaných výrobních prostředků, centrální plánování společenské produkce, společenská kontrola, což ale předpokládá změnu na úrovni moci.

5. Spojenectví. O jaký druh spojenectví musí usilovat komunisté?

Naše strana se domnívá, že nemají pražádný základ teorie tvrdící, že dělnická třída zmizela. Naopak. Dělnická třída existuje i přes změny, které mohou vzniknout v jejích řadách. Existuje a stává se budoucím hrobníkem kapitalismu. Přirozeně, aby mohla být úspěšná a dojít ke svému cíli, je nutné společenské spojenectví s ostatními lidovými vrstvami chudých a středních rolníků na venkově a živnostníků ve městech proti velkému kapitálu a imperialismu. Vycházejíc z tohoto předpokladu Komunistická strana Řecka dále definuje politiku spojenectví a bojuje proti mlžné teorii jakési ?protineoliberální fronty", nebo tmářské ?jednotě levicových sil" či znovuvybudování silného ?levého středu". Tyto návrhy na spolupráci nejsou ničím jiným než návrhy na jiné řízení systému, které by teoreticky zajišťovalo lepší společenský profil buržoazní politiky. Praxe však ukázala, že tato politika nemůže uspět. V minulosti nejrůznější středolevé vlády nevedly odlišnou politiku od středopravých a neoliberálních vlád. Nikdy se nepostavily protilidové politice Evropské unie ani imperialistickým válkám, které zbrotily krví bývalou Jugoslávii a jiné země.

Stejná politická zkušenost existuje již po staletí také s kapitalismem smířenou sociální demokracií. Vždyť keynesovské a neokeynesovské způsoby řízení měly jeden jediný cíl: zachránit systém od krizí a udržet kapitalismus. Jejich ?levicový" slovník a sebeurčení jim pouze dovolil aplikovat jejich skutečnou politiku a zahalit na určitou dobu jejich opravdový charakter. Termín ?levice" je obvykle používán na základě ideologických rozdílů minulosti, neexistuje žádná jednoznačná definice ani mezník či pevný bod, od kterého by se odvíjela charakteristika společenského vrstvení. Politický obsah ?protineoliberální fronty" zůstává hlavně ve způsobu aplikace politiky a ve způsobu řízení kolektivně vlastněných nebo všeobecně vlastněných podniků v rámci kapitalismu. Objektivně posiluje současný status quo prakticky tím, že nejenže je úplně na opačném břehu než lidové zájmy, ale dokonce je odzbrojuje na ideologické úrovni bránic jejich uvědomování. Proto také oportunistické síly tzv. nové levice odsouhlasily flexibilní pracovní vztahy, logiku tzv. konkurenceschopnosti národních ekonomik, jež poutají dělnickou třídu v rámci spolupráce a společného postupu s proti ní namířenou politikou jejího opravdového třídního nepřítele.

Z toho vyplývá, že minimální požadavek na potenciální spojenectví je jednoznačný postoj proti kapitalistickým restrukturalizacím, proti kapitalistickým uskupením (např. EU, NATO) a podpora současných potřeb třídy pracujících a lidových vrstev. Jedná se o stanoviska, která otevírají a nechávají otevřenou perspektivu svržení kapitalismu.

* * *

Mající na mysli výše uvedené Komunistická strana Řecka (KSŘ) podporuje a prosazuje linii Společensko-politické protiimperialistické, protimonopolní, demokratické fronty. Radikální a základní prvek návrhu KSŘ se nachází v ukotvení spojenectví na společenském základě, tedy v řadách dělnické třídy, zchudlé městské střední vrstvy a malých a středních rolníků. V Programu KSŘ stojí: ?Protiimperialistická protimonopolní demokratická linie boje přispívá k soustředění většiny lidu k odporu a podpoře jeho vlastních zájmů proti útočnosti velkého kapitálu. Jedná se o cestu, která přispívá ke změně poměru sil, k přiblížení se a za určitých podmínek k přechodu k socialismu. Ve vztahu k minulým letům je tento zápas více a organicky propojený se zápasem o svržení kapitalismu.

Přirozeně obsahuje prvky, které podkopávají základy kapitalistické nadvlády. Vytváří předpoklady k převzetí politické moci ze strany dělnické třídy a jejích spojenců.

Dozrání předpokladů socialistické revoluční změny nebude dílem okamžiku, ale procesem se vzestupnými a sestupnými fázemi, otáčkami a zvraty, které budou určovány: poměrem sil, připraveností a vůlí velké většiny dělnické třídy a ostatních lidových vrstev, jejich ideologickou, politickou a organizační připraveností, silou a bdělostí KSŘ, stupněm oživení ideálů socialismu a komunismu. KSŘ podílející se a pracující na rozvoji jednoty a bojeschopnosti protiimperialistické, protimonopolní, demokratické fronty, udržuje současně ideologickou, politickou a organizační samostatnou identitu. Považuje za bezprostřední praktický krok veřejně a otevřeně představovat svůj program lidu, prosazovat potřebu a aktuálnost socialistické přeměny, pracovat aktivně na jejím pochopení.

Proiimperialistická, protimonopolní fronta objektivně odráží širokou společenskou základnu, zájmy velké většiny lidu, na který bezprostředně dopadají důsledky aktivit nadnárodních kolosů a důsledky účasti země v imperialistických organizacích: zájmy dělnické třídy, pracujících rolníků, středních vrstev města a společenských hnutí, jež bojují za demokratická práva, za odražení imperialistických plánů na úkor lidu a míru. Soustřeďuje pracující v oblasti kultury a vědy, odolává pakultuře a obchodování a manipulování s ní."

?Proces vytváření Fronty je uskutečňován v rámci zápasu s prohlubujícími se problémy, které zaměstnávají lid a zemi, v rámci ideologického střetu s místní oligarchií, s nejrůznějšími mechanismy státu, s vládami a politickými silami, které reprezentují její zájmy anebo jim slouží. Síla Fronty se nachází ve vůdčím postavení dělnické třídy a její strany, v jednotě činů, ve spolupráci a spojenectví se společenskými vrstvami, které bojují proti imperialismu a monopolům."

Naší snahou je, aby získala ?charakter revolučního lidového hnutí" a postupně vytvořila ?nové lidové instituce", které se stanou ?zárodky nové politické moci dělnické třídy a jejích spojenců." 16. sjezd KSŘ (v roce 2000) dospěl na základě vývoje situace k ještě propracovanějšímu politickému návrhu KSŘ na vytvoření Protiimperialistické, protimonopolní, demokratické fronty a stanovil lidovou ekonomiku a moc jako sjednocující předpoklady pro ty síly, které ji vytvoří. Obsah těchto pojmů pro KSŘ je totožný se socialismem a mohou pomoci v procesu soustředění dalších radikálních sil, které prozatím nedefinovaly socialismus jako svůj strategický cíl anebo mají rozdílný přístup k cestě k němu.

6. Jednota mezinárodního komunistického hnutí

Dnes se stává ještě zřetelnější potřeba znovusoustředění komunistických stran a mezinárodního komunistického hnutí prostřednictvím společných snah o společné akce, ale také s cílem zintenzivnit boj na ideologické úrovni, boj s oportunistickými názory, které zabraňují vytvoření komunistického hnutí s jednotnou strategií v boji proti imperialismu, proti strategii kapitalistických transformací, v boji za socialismus.

Samozřejmě v posledních letech se každoročně konají mezinárodní setkání komunistických a dělnických stran. Příští týden se takové setkání uskuteční poprvé v dějinách na půdě amerického kontinentu, a to v Brazílii. Přirozeně tato setkání musí pokračovat. V centru jejich zájmu je potřeba, aby se stále na pořadu dne nacházely otázky boje proti antikomunismu, hodnocení základních tendencí současného imperialistického systému, rozvoj odporu proti kapitalistickým reformám, antiimperialistická solidarita, třídní odborový proud, boj za mír a další hnutí na národní i mezinárodní úrovni. Je také potřeba častěji a produktivněji než dosud uskutečňovat oblastní tematická setkání komunistických stran jako součást procesu společného hodnocení vývoje, rozvoje ideologického a politického zápasu s buržoazními a oportunistickými stranami, neofašistickými projevy, s nacionalismem a šovinismem.

Zároveň ale soudíme, že mezinárodní komunistické hnutí i přes kroky, jež byly učiněny, se stále ještě nalézá v krizovém stavu, ideologicky a organizačně rozdrobeno. Jeho základním charakteristickým rysem stále zůstává boj revolučních komunistických pozic s reformistickými a oportunistickými, tedy zápas, který je aktuální ve všech oblastech, ale také uvnitř některých stran. V centru zápasu je: aktuálnost marxismu-leninismu, potřeba a reálnost socialismu v podmínkách dočasného vítězství kontrarevoluce, charakter imperialismu a imperialistických mezinárodních organizací, strategie spojenectví, pozice komunistické strany v období krize a v rámci vnitroimperialistických rozporů. Základní otázkou je pohled na socialismus 21. století.

Prodloužení krize mezinárodního komunistického hnutí obsahuje nebezpečí ještě většího zpátečnictví mezinárodního vývoje. Revoluční komunistické síly musí zaujmout aktivní stanoviska a rozhodnutí ve vztahu ke krizi, která působí ve velmi širokém rozsahu v rámci protiimperialistického hnutí lidu, zabraňuje mobilizaci a protiútoku dělnického hnutí. Boj proti sociálně demokratické tendenci komunistických stran prostřednictvím působení imperialistických mechanismů, antikomunismu a buržoazních masmédií, musí být sváděn soustavně, jak ve směru obhajoby historické role dělnické třídy a jejího uvědomělého předvoje, tak základů marxismu-leninismu a socialismu. Tato povinnost doznává ještě většího významu vzhledem ke stupňovanému mezinárodnímu antikomunistickému útoku.

Pozice a postupy Strany evropské levice (SEL) potvrzují, že tato strana představuje již od svého založení nedílnou součást EU, tedy sílu, která podporuje kapitalistické reformy bez ohledu na její obecné proklamace. Aktivity SEL také potvrzují prognózu KSŘ, že tato strana představuje páku snah o změnu charakteru stran, jež si udržují název komunistické anebo si alespoň v určitém stupni, třeba i jen formálně, udržely komunistický charakter. Zmenšení vlivu základních stran SEL, které stály v čele eurokomunismu a dnes představují vlajkovou loď oportunismu, pro nás představuje normální evoluci jejího celkového vývoje. SEL zasahuje do vnitřních záležitostí stran tím, že podporuje oportunistické síly a vyvolává uvnitř těchto stran ideologické srážky. Dokonce rozšiřuje své aktivity i v zemích Latinské Ameriky, oslabuje revoluční a antiimperialistické síly tím, že systematicky propaguje sociálně demokratické názory, podporuje politiku EU, co se týče jejího soutěžení s USA o podíly na mezinárodních trzích. Pěstuje falešnou víru, že EU představuje protipól imperialistickému roztahování USA.

V těchto podmínkách hodnotí KSŘ, že musí pokračovat snaha o společnou činnost a působení s antimonopolními a antiimperialistickými cíli společně i s těmi komunistickými a dělnickými stranami, se kterými zaznamenáváme ideologické rozdíly, aniž bychom opouštěli od práva kritické diskuze těchto rozdílů. Současně KSŘ podporuje snahu o vytváření tzv. komunistického pólu tvořeného komunistickými a dělnickými stranami, jejichž politické a ideologické pozice jsou velmi podobné, jež podporují marxismus-leninismus a přínos socialismu, který jsme poznali a také potřebu bojovat za socialismus. Taková jednoznačná prezentace marxisticko-leninských komunistických stran neruší odpovědnost každého konkrétního hnutí čelem k dělnické třídě a hnutí v každé jednotlivé zemi. Tato mezinárodní spolupráce bude mít formu společného působení a vzájemné kooperace a věříme, že pomůže jak ve vytváření společné strategie KS proti imperialismu, tak v posílení antiimperialistického hnutí celkově.

7. Závěry týkající se výstavby socialismu ve 20. století. Aktuálnost socialismu.

V současnosti, více než kdy jindy, se ještě intenzivněji projevuje potřeba vyvodit objektivní závěry o socialismu 20. století vycházející z pozice vědecké teorie socialismu - komunismu. Bez takového hodnocení, i přesto, že toto bude mít nadále určité otevřené otázky, není možné znovusoustředění komunistického hnutí, nemůže být provedeno celkové zpracování strategie revolučního dělnického, komunistického hnutí v současných podmínkách. Tato problematika se týká všech komunistických stran, ať již fungují v jakýchkoliv podmínkách. KSŘ hodnotí, že každá opatrnost v procesu hledání příčin vítězství kontrarevoluce se rovná agnostickému postoji, neboť ponechává prostor antikomunistickým názorům buržoazní ideologie a oportunismu. Tímto tématem se bude zabývat také 18. sjezd KSŘ, který se bude konat v Aténách od 18. do 22. února 2009.

Na základě našich názorů, na základě zkoumání příčin porážky SSSR je nutné soustředit pozornost na opatření a rozhodnutí, jejichž aplikace zpochybnila nebo podlomila charakter socialistické moci a socialistického hospodaření, či jinak negativně fungovaly v rámci tvorby jednotné strategie komunistického hnutí proti imperialismu. Dle našeho názoru, studujíce otázky porážky SSSR, se musíme zaměřit na ten fakt, že v bývalých socialistických zemích byla kontrarevoluční změna vedena ze strany komunistických, oficiálních, státních, vládních orgánů, což přesně potvrzuje, že: oportunismus ve svém vývoji, speciálně v podmínkách prohlubování třídního boje, završuje svůj vývoj přeměnou v kontrarevoluční sílu. Imperialistické obklíčení socialistického systému představovalo velmi výrazné posílení vnitřních problémů a rozporů. Linie mírového soužití, jak se rozvinula v prvních poválečných letech do určité míry na XIX. (říjen 1952), ale hlavně pak na XX. sjezdu KSSS (únor 1956), dovolila pěstování a udržování utopistických názorů, že je možné, aby kapitalismus upustil od válek a válečných prostředků. Rozhodnutí o seberozpuštění 3. Komunistické internacionály (květen - červen 1943) znamenalo absenci centra zpracování revoluční strategie na mezinárodní úrovni proti imperialistickému systému.

Nesmí nám také uniknout, že podstatným rozdílem kapitalismu a socialismu-komunismu je, že kapitalismus se zrodil z feudalismu, zatímco socialismus-komunismus se nemůže zrodit z kapitalismu, neboť je v rozporu s každou formou vykořisťování. Proto revoluční dělnická moc musí radikálně svrhnout a změnit všechny společenské vztahy, které zdědí od kapitalismu, musí uvědoměle vybudovat nový výrobní způsob řešící společenské antagonismy ve prospěch budování socialistické společnosti.

Rozvoj teorie vědeckého socialismu-komunismu především a nejprve komunistickými stranami je nutným předpokladem socialistického budování. S touto povinností se bohužel nevyrovnaly se ctí strany, kterým se podařilo dostat se k moci. Naopak od XX. sjezdu KSSS v roce 1956 byly postupně voleny chybné kroky k řešení dílčích problémů, chybně byly aplikovány teoretické znalosti, projevily se oportunistické přístupy v ekonomické sféře, jež se přesunuly i na úroveň socialistické moci a na mezinárodní vztahy. Současně pod záminkou boje proti kultu osobnosti započala kampaň proti politice sovětského státu v době Stalinově, byla otevřena cesta k velkému obratu směrem k oportunismu, kam bylo staženo celé komunistické hnutí. Místo, aby byly posilovány socialistické vztahy ve vyrobě a rozdělování, byly posilovány vztahy tržní, potenciálně kapitalistické. Začalo ustupovat centrální plánování a bylo posilováno soukromé vlastnictví. Velká část zemědělských produktů soukromé a družstevní produkce se prodávala volně na trhu, čímž stoupaly ceny. Ještě výraznější byla nerovnost v průmyslové výrobě. Existovala snaha legalizovat prostředky získané z nezákonného obohacování se a tento tzv. stínový kapitál zapojit do oběhu, coby tvořící se kapitál, prakticky šlo o snahy o znovunastolení kapitalismu. Strana sama posílila oportunistické směry uvažování a řízení a přechod na pozice sociální demokracie.

* * *

Komunistická strana Řecka hodnotí, že kontrarevoluční změny let 1989 - 1991, i přes zhoršení poměru sil, jež přinesly, nemohou zpochybnit charakter doby, coby doby přechodu od kapitalismu k socialismu, jež symbolicky otevřela VŘSR. Snahy našich ideologicko-politických nepřátel spekulovat o kontrarevolučních procesech a probouzet názory, které přímo či nepřímo zpochybňují historické předpoklady VŘSR, se ve skutečnosti zaměřují na to, aby zpochybnily Leninovu teorii o slabém článku imperialistického řetězce.

Poznamenáváme, že žádný společensko-ekonomický systém se neprosadil jednoduchým způsobem, naráz, jedním zásahem, ani sám kapitalismus bojující s feudalismem. I přes tvrzení ideologicko-politických představitelů buržoazie, že přišel konec historie, zůstává socialismus nutným a aktuálním. Nutnost a aktuálnost socialismu vyvěrá ze samotných antagonismů kapitalistického systému. Vyplývají z faktu, že kapitalismus vytvořil materiální předpoklady k přechodu lidstva k vyššímu společensko-ekonomickému systému, i když dnes se jakoby tento proces zpomaloval z důvodu přetrvávajícího poměru sil, kdy kapitalistické síly vytváří dojem, že jsou neporazitelné. Imperialismus je dnes silný, ale to neznamená, že je neporazitelný.

Dělnická třída a chudé lidové vrstvy nezůstanou trčet v minulosti. V našem Programu vyjadřujeme nezlomný optimismus, že ?21. století bude stoletím znovuvykrystalizování revolučních sil, odražení útoku mezinarodního kapitálu a rozhodujícího protiútoku. Vstoupili jsme do století nového rozkvětu celosvětového revolučního hnutí a nových společenských revolucí."

Eliséos Vagenas, Řecko

XXV. pražská teoreticko-politická konference

Překlad z řečtiny: Věra Klontza-Jaklová

(Pozn. překladatelky: citáty jsou přeloženy z řečtiny)

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .