header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Prohlášení Evropské komunistické iniciativy ke 150 letům od narození V. I. Lenina

22. dubna 2020 si připomínáme 150. výročí narození největšího revolucionáře moderních dějin, ideologického dědice a pokračovatele Marxovy a Engelsovy práce, vůdce Velké říjnové socialistické revoluce z roku 1917 a zakladatele Sovětského svazu Vladimíra Iljiče Lenina.

Při této příležitosti vydává Evropská iniciativa komunistických a dělnických stran následující prohlášení:

V letošním roce si připomínáme 150. výročí narození Vladimíra Iljiče Lenina, hlavního pokračovatele revolučního učení Marxe a Engelse, vyznačujícího se jasným vědeckým myšlením, lidového vůdce a důsledného revolucionáře, tvůrce Strany nového typu a prvního socialistického státu na světě. Tento velký vůdce ruského proletariátu věnoval celý svůj život zápasu za osvobození dělnické třídy a všech utlačovaných mas.

 

Strana nového typu je Leninovým zásadním ideologickým a politickým odkazem dělnické třídě po celém světě. Lenin byl první, kdo rozpoznal a vyjádřil nutnost důsledné revoluční strany nového typu, vybavené marxistickým světonázorem, bez něhož není možné revoluci připravit a provést. Dějiny, v jejichž středu byl sám Lenin, prokázaly, že pouze Komunistická strana nového typu, avantgardní část dělnické třídy a její nejvyšší forma organizace, je schopna organizovat a vést zápas dělnické třídy za svržení kapitalismu a budování socialismu. Ve stanoviscích z dubna 1917 určil bezprostřední cíl dělnické moci, tedy aby bolševická strana byla schopna připravit a úspěšně provést socialistickou revoluci v Rusku.

Lenin dále rozvinul a upřesnil všechny základní složky marxismu, tj. filozofii, politickou ekonomiku a vědecký komunismus.

Ve své mnohostranné teoretické a praktické práci osvětlil Lenin velké a složité teoretické problémy lidské společnosti v období imperialismu. Na základě svých závěrů poukázal na způsob a podmínky pro vítězný boj dělnické třídy.

Neocenitelné je mezi jinými jeho učení o imperialismu, socialistické revoluci a diktatuře proletariátu, o straně nového typu a jejích zásadách, agrární a národnostní otázce. Při tom pak dále rozvinul teoretické základy budování nové společnosti - tj. socialismu. Jeho dílo má velký teoretický a praktický význam. Při studiu vývoje kapitalismu na přelomu 19 a 20. století došel k závěru, že kapitalismus přešel do své nejvyšší a poslední vývojové fáze - tj. imperialismu, ve kterém jsou veškeré jeho protiklady vyostřeny na maximum. Obzvláště je to důležité v ideologickém a politickém doložení nerovnoměrného ekonomického a politického vývoje, který vytváří možnost roztržení řetězu mezinárodního imperialistického systému v jeho nejslabším článku.

Leninova práce nazvaná "O hesle Spojených států evropských" je cenný nadčasový zdroj pro zápas komunistů v Evropě. V něm je zdůrazněno, že existence takových spolků je v kapitalistickém režimu buď nemožná, nebo reakční. Tento závěr byl odůvodněn a potvrzen v praxi potírání sil jak oportunismu za Leninova života, tak i apologetů EU a mezistátních kapitalistických sdružení v naší době. Lenin byl proti jakémukoliv překrucování revoluční teorie a považoval nekompromisní boj proti oportunismu za jednu z nejzákladnějších podmínek pro vítězství socialistické revoluce.

Důsledná internacionalistická činnost Bolševiků pod Leninovým vedením a ustanovení Třetí komunistické internacionály, plodu tohoto úsilí, se stala základním kamenem mezinárodního komunistického hnutí. Při tom byl vždy zdůrazňován úkol oddělení revolučních sil od oportunistických stran na mezinárodní úrovni a odsuzován zrádný postoj stran Druhé Internacionály, které, podporujíce buržoazii svých zemí, vyháněly dělnickou třídu na porážku pro zájmy kapitálu.

Dnes Leninovo poučné a nadčasové dílo odhaluje všechny, kdo se ho bezvýsledně snažili pomluvit či zakrýt. Je trnem v oku kapitalistického barbarství, které zažíváme v těchto časech pandemie spojené s tragickými nedostatky ve zdravotnictví a tvrdou konkurencí monopolů, jež uvalují na lid krize, války a které z nich dělají uprchlíky. To vyzdvihuje více než kdy jindy nutnost socialismu.

Leninovo teoretické i praktické dílo je odpověď a návod pro současnou činnost komunistických stran po celém světě a pro boj dělnické třídy a jejích spojenců v každé zemi.

Evropská komunistická iniciativa je inspirována a vedena Leninovým dílem, zavazuje se vytrvale pokračovat po stejné cestě, bránit jeho dědictví k dosažení revolučních cílů

zdroj: https://www.initiative-cwpe.org/en/news/Statement-of-the-European-Communist-Initiative-for-the-150th-anniversary-of-the-birth-of-VI-Lenin/

Překlad KSM

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .