header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Spolupráce Venezuely, Kuby a Bolívie v další fázi

Při příležitosti oficiální návštěvy prezidentů Huga Cháveze Fríase a Eva Morales Aymy na Kubě ve dnech 28 .a 29. dubna 2006 se uskutečnil obsáhlý dialog s předsedou Státní rady Kubánské republiky u příležitosti 1. výročí Dohod od uplatňování Bolívarovské alternativy pro národy naší Ameriky (ALBA) rozšířené o návrh Dohod o obchodu mezi národy (TCP).

Tento dialog zahrnoval analýzu současné mezinárodní situace a zejména úkoly, před nimiž stojí národy Latinské Ameriky a Karibské oblasti za současné politické, ekonomické a sociální situace charakterizované vzestupem lidového boje proti neoliberální politice, jež utrpěla fiasko, a hledání nových cest a metod k dosažení rozvoje v podmínkách sociální spravedlnosti v rámci skutečné a solidární latinskoamerické a karibské integrace.
Rozhovory mezi třemi státníky se dotkly tématu Bolívarovské alternativy pro národy naší Ameriky (ALBA), která tvoří základ vztahů, výměny a spolupráce mezi Bolívarovskou republikou Venezuelou a Kubánskou republikou a která je rozvíjena a uplatňována mezi oběma zeměmi od prosince 2004 s vynikajícími výsledky.
Proběhla jednání o iniciativě navržené prezidentem Evem Moralesem ve věci Dohod o obchodu mezi národy (TCP) jako nástroji solidární a vzájemně doplňující výměny mezi zeměmi, jehož by mohly ku svému prospěchu využívat národy odmítající Dohody o volném obchodu, jejichž smyslem je posílit moc a nadvládu nadnárodních společností.
Byly analyzovány potřeby rozvoje jeho národa a úkoly, před nimiž stojí administrativa prezidenta Eva Moralese sotva 3 měsíce poté, co převzala vládu po přesvědčivém volebním vítězství, jež poprvé otevřelo původním komunitám a domorodým národům přístup k řízení země. Všichni tři státníci sdílejí přesvědčení o rozhodné solidaritě, vzájemné pomoci a spolupráci mezi svými národy, která by nebyla vedena tržními, ziskovými a podnikatelskými zájmy. A v konkrétním případě Bolívie by vedla k pokroku ve složitém úkolu transformovat ve prospěch chudých, vykořisťovaných a diskriminovaných stávající realitu plnou hlubokých nedostatků v základních sociálních službách, jako je školství a zdravotnictví, k využívání podzemních přírodních zdrojů jako je plyn, ropa aj., k rozvoji zemědělského potenciálu a k přípravě kvalifikovaných lidských zdrojů.
Státníci se shodují v názoru, že pouze nová a skutečná integrace opírající se o principy vzájemné pomoci, solidarity a respektování práva na sebeurčení může nabídnout vhodná řešení respektující sociální spravedlnost, kulturní diverzitu, rovnost a právo na rozvoj tak, jak si je národy zasluhují a žádají. Tato integrace je pojímána jako druh politických a ekonomických vztahů velmi odlišných od těch, jež zavádí ALCA (Celoamerická dohoda o volném obchodu) a dohody o volném obchodu.
Z výšeuvedených důvodů se všichni tři státníci dohodli na začlenění Bolívie zastoupené jejím prezidentem Evem Moralesem Aymou do procesu budování a uplatňování Bolívarovské alternativy pro národy naší Ameriky na základě rozvíjení Dohod o obchodu mezi národy (TCP) mezi těmito třemi zeměmi a na potvrzení Společné deklarace vlád Bolívarovské republiky Venezuely a Kubánské republiky ze 14. prosince 2004, v níž je formulován první soubor koncepčních základů ALBA, k nimž se prezident Evo Morales Ayme připojuje a přijímá je za své.

DOHODA O UPLATŇOVÁNÍ BOLÍVAROVSKÉ ALTERNATIVY PRO NÁRODY NAŠÍ AMERIKY A DOHODA O OBCHODU MEZI NÁRODY

Prezidenti Hugo Chávez Frías jménem Bolívarovské republiky Venezuely, Evo Morales jménem Bolívijské republiky a Fidel Castro Ruz jménem Kubánské republiky se na jednání v Havaně ve dnech 28. a 29. dubna 2006 rozhodli podepsat tuto Dohodu o budování Bolívarovské alternativy pro národy naší Ameriky (ALBA) a Dohody o obchodu mezi národy našich tří zemí.

Všeobecná ustanovení

Článek 1: Vlády Bolívarovské republiky Venezuely, Kubánské a Bolívijské republiky se rozhodly podniknout konkrétní kroky k procesu integrace, založené na principech, jež jsou obsaženy ve Společné deklaraci podepsané dne 14. prosince 2004 mezi vládami Bolívarovské republiky Venezuely a Kubánské republiky, s nimiž vláda Bolívie souhlasí a přijímá je za své.

Článek 2: Země vypracují strategický plán k zajištění nejvhodnějšího způsobu vzájemného doplňování výroby na principech racionálnosti, využití výhodných faktorů jednotlivých zemí, šetření zdrojů, rozšiřování zaměstnanosti, přístupu na trhy či dalších aspektů vycházejících ze skutečné solidarity, jež by umocňovala síly našich národů.

Článek 3: Země si v oblastech společného zájmu a na principech vzájemné výhodnosti poskytnou komplexní technologické balíčky vyvinuté v jednotlivých zemích, k jejich použití a využití.

Článek 4: Země budou společně a koordinovaně s dalšími latinskoamerickými státy pracovat na odstranění negramotnosti v těchto zemích s využitím masově aplikovatelných, ověřených metod s rychlým efektem, které byly úspěšně použity v praxi v Bolívarovské republice Venezuele.

Článek 5: Země se dohodly na realizaci vzájemně zajímavých investic, jež mohou mít formu veřejných, dvounárodnostních, smíšených, družstevních podniků, projektů na společnou správu a další formy sdružení, o jejichž zřízení by bylo rozhodnuto. Prioritu dostanou iniciativy posilující možnosti sociálního zařazení, průmyslového zpracování zdrojů, potravinové bezpečnosti při zachování zásady respektování a ochrany životního prostředí.

Článek 6: U dvou a třínárodnostních podniků strategického významu se strany vynasnaží, aby vždy, když to povaha a náklady investice dovolí, vlastnila země, na jejímž území vzniknou, nejméně 51 % akcií.

Článek 7: Země se mohou dohodnout na otevření poboček bank ve státním vlastnictví na státním území jiné země.

Článek 8: K umožnění plateb a inkas vyplývajících z ochodních a finančních transakcí mezi zeměmi bylo dohodnuto uzavřít Vzájemné úvěrové dohody mezi bankovními institucemi pověřenými k tomu jednotlivými vládami.

Článek 9: Vlády mohou používat mechanismů obchodní kompenzace zboží a služeb v míře, která bude stranám vyhovat pro rozšiřování a prohlubování obchodní výměny.

Článek 10: Vlády budou podporovat rozvoj společných kulturních projektů respektujících specifický charakter jednotlivých regionů a kulturní identitu národů.

Článek 11: Vlády stran budou prohlubovat spolupráci v komunikační sféře a podniknou potřebné kroky k posílení svých kapacit v oblasti infrastruktury přenosu, rozvodu, telekomunikací ad. a dále v oblasti výrobních kapacit s informačním, kulturním a vzdělávacím obsahem. V tomto smyslu budou vlády dále podporovat integrační komunikační prostor, jenž získal Telesur, posilovat jeho šíření v našich zemích a jeho obsahovou produkční kapacitu.

Článek 12: Vlády Venezuely a Kuby uznávají speciální potřeby Bolívie, jež jsou důsledkem vykořisťování a odsávání jejích přírodních zdrojů po staletí koloniální a neokoloniální nadvlády.

Článek 13: Strany si budou vyměnovat vědecko-technické znalosti s cílem přispět k ekonomickému a sociálnímu rozvoji všech tří zemí.

Článek 14: S ohledem na výše uvedené se vláda Kubánské republiky, vláda Bolívarovské republiky Venezuely a vláda Bolívijské republiky rozhodly k realizaci následujících kroků:

Kroky Kuby ve vztahu k Bolívii v rámci ALBA a TCP:

Za prvé: Vytvořit kubánsko-bolívijskou neziskovou společnost k zajištění kvalitních a bezplatných oftalmologických operací těch občanů Bolívie, kteří nemají potřebné ekonomické prostředky na úhradu vysokých cen těchto služeb, a tak zabránit, aby tisíce chudých Bolívijců každoročně ztratily zrak či utrpěly jeho vážné poškození a mnohdy zrakovou invaliditu.

Za druhé: Kuba dodá špičkové technické vybavení a odborníky v oboru oftalmologie potřebné pro úvodní etapu. Ti s podporou mladých bolívijských lékařů, jež připravuje Latinskoamerická lékařská škola (ELAM), ve funkci rezidentů, a dalších bolívijských či zahraničních lékařů a rezidentů, zajistí bolívijským pacientům lékařskou péči.

Za třetí: Kuba bude hradit mzdy odborného oftalmologického kubánského personálu působícího v rámci těchto akcí.

Za čtvrté: Bolívie zajistí potřebná zařízení pro poskytování těchto služeb, jimiž mohou být budovy používané ve zdravotnictví či adaptované pro tyto potřeby. Kuba zvýší počet darovaných oftalmologických pracovišť ze tří, jež jsou zahrnuta v Bilaterlání dohodě z 30. prosince loňského roku, na šest.

Za páté: Těchto šest pracovišť bude umístěno v La Pazu, Cochabambě, Santa Cruz, Sucre, Potosí a v lokalitě Copacabana v departmentu La Paz. Dohromady budou mít operační kapacitu nejméně 100 000 osob ročně. V případě potřeby bude možno tuto kapacitu zvýšit.

Za šesté: Kuba potvrzuje Bolívii nabídku 5 tisíc stipendijních míst pro přípravu lékařů a specialistů v oboru komplexní všeobecné medicíny nebo v jiných oblastech lékařských věd: 2000 v prvním kvartále 2006, kteří již procházejí na Kubě základní přípravou, 2000 ve druhém pololetí t.r. a 1000 v prvním kvartále roku 2007. V dalších letech bude dohodnutý počet vždy doplňován nově nastupujícími studenty. Do tohoto počtu nových stipendistů je zahrnuta část z 500 mladých Bolívijců, kteří již zahájili své studium medicíny na kubánských fakultách lékařských věd.

Za sedmé: Kuba ponechá v Bolívii tak dlouho, jak to tato bratrská země bude považovat za potřebné, 600 lékařů specialistů, kteří do Bolívie odcestovali v souvislosti s vážnou přírodní katastrofou, jež letos v lednu postihla všechny bolívijské provincie. Dále daruje 20 polních nemocnic s chirurgickými pracovišti, jednotkami intenzívní péče, první pomocí osobám postiženým kardiovaskulárními příhodami, laboratořemi a dalšími zdravotnickými prostředky, jež byly vyslány do postižených oblastí v souvislosti s výše zmíněnou katastrofou.

Za osmé: Kuba bude Bolívii dále předávat zkušenosti, didaktický materiál a technické prostředky potřebné pro program alfabetizace, který lze použít pro všechno negramotné obyvatelstvo, a to ve čtyřech jazycích: španělštině, aymarštině, kečujštině a guaraní.

Za deváté: V oblasti školství se výměna a spolupráce rozšíří na pomoc s metodami, programy a technikou výchovně vzdělávacího procesu podle zájmu bolívijské strany.

Za desáté: Kuba předá Bolívii své zkušenosti v oblasti úspor energie a bude s ní spolupracovat na programu energetických úspor, který může zemi přinést značné prostředky ve volných měnách.

Za jedenácté: Veškeré státní ivestice a smíšené bolívijské podniky včetně soukromého bolívijského kapitálu na Kubě jsou po dobu návratnoti investice osvobozeny od daně ze zisku.

Za dvanácté: Kuba poskytne bolívijským leteckým společnostem stejné podmínky, jaké mají kubánské letecké společnosti v dopravě cestujících a nákladu na Kubu a z Kuby i ve vnitrostátní dostavě cestujících a nákladu, včetně používání letištních služeb, zařízení aj.

Za třinácté: Export zboží a služeb z Kuby bude moci být hrazen bolívijskými produkty, v bolívijské národní měně či v jiných vzájemně dohodnutých měnách.

Kroky Venezuely ve vztahu k Bolívii v rámci ALBA a TCP:

Za prvé: Venezuela bude podporovat širokou spolupráci v energetické a důlní oblasti, která bude zahrnovat:
institucionální posilování Ministerstva ropných zdrojů a energie a Ministerstva hornictví a hutnictví Bolívie formou technické a právní pomoci, rozšiřování dodávek ropy, rafinovaných produktů, plynu a asfaltu obsažených v Dohodě o energetické spolupráci z Caracasu až do objemů potřebných k uspokojení vnitřních potřeb Bolívie, přičemž budou rozpracovány mechanismy plné kompenzace bolívijskými produkty;
technickou pomoc podniku Bolívijských ropných ložisek (YPFB) a COMIBOLu;
rozvoj projektů adaptace a rozšiřování infrastruktur petrochemických, hutnických, chemických podniků a další formy spolupráce dohodnuté mezi stranami.

Za druhé: Po dobu návratnosti investice jsou zisky všech státních investic a smíšených bolívijských podniků ve Venezuele osvobozeny od daní.

Za třetí: Venezuela potvrzuje nabídku 5000 stipendijních míst pro studium v různých oborech podle potřeb výrobního a sociálního rozvoje Bolívijské republiky.

Za čtvrté: Venezuela vytvoří speciální fond až do výše 100 milionů dolarů na financování výrobních projektů a na ně navazujících infrastruktur ve prospěch Bolívie.

Za páté: Venezuela daruje 30 milionů dolarů na řešení sociálních a výrobních potřeb bolívijského lidu, k použití podle uvážení jeho vlády.

Za šesté: Venezuela daruje asfalt a obalovnu asfaltu, která přispěje k údržbě a výstavbě silnic.

Za sedmé: Venezuela podstatně zvýší dovoz bolívijských produktů, zejména těch, které přispějí ke zvýšejí jejích strategických potravinových rezerv.

Za osmé: Venezuela poskytne na svém území daňové úlevy strategicky zajímavým projektům pro Bolívii.

Za deváté: Venezuela poskytne letadlům provozovaným pod bolívijskou vlajkou na venezuelském území preferenční podmínky v mezích, které jí dovoluje její legislativa.

Za desáté: Venezuela dává Bolívii k dispozici svou infrastrukturu a zařízení pro leteckou a námožní dopravu za preferenčních podmínek, aby podpořila plány hospodářského a sociálního rozvoje Bolívijské republiky.

Za jedenácté: Venezuela vytvoří podmínky, pro zřizování bolívijských veřejných nebo smíšených zpracovatelských podniků na dolních tocích.

Za dvanácté: Venezuela bude s Bolívií spolupracovat na výzkumných projektech biodiverzity.

Za třinácté: Venezuela bude podporovat účast Bolívie na rozšiřování center endogenního rozvoje s využitím zkušeností z Mise (projektu) Vuelvan Caras.

Za čtrnácté: Venezuela bude s Bolívií spolupracovat na dohodách v oblasti telekomunikací, které mohou zahrnovat využití satelitů.

Kroky Bolívie ve vztahu ke Kubě a Venezuele v rámci ALBA a TCP:

Za prvé: Bolívie přispěje exportem svých důlních, zemědělských, zemědělsko-průmyslových, rybných a průmyslových produktů podle požadavků Kuby nebo Venezuely.

Za druhé: Bolívie přispěje k energetické bezpečnosti našich zemí přebytky ze své ropné produkce, jež bude mít k dispozici.

Za třetí: Bolívie osvobodí od daně ze zisku veškeré investice státu a smíšených podniků, jež se budou realizovat mezi Bolívií a venezuelským a kubánským státem.

Za čtvrté: Bolívie poskytne veškeré své teoretické i metodicko-výzkumné zkušenosti při studiu původních národů.

Za páté: Bolívie se bude spolu s vládami Venezuely a Kuby podílet na výměně zkušeností při studiu a obnově tradičních znalostí v oblasti přírodní medicíny.

Za šesté: Vláda Bolívie se bude aktivně podílet na výměně zkušeností z vědeckého výzkumu přírodních zdrojů a genetických modelů v oblasti zemědělství a chovu dobytka.

Společné kroky Kuby a Venezuely ve vztahu k Bolívii v rámci ALBA a TCP:

Za prvé: Vlády Bolívarovské republiky Venezuely a Kubánské republiky s okamžitou platností ruší cla nebo jakýkoli druh mimocelních bariér na veškerý import Kuby a Venezuely z Bolívijské republiky.

Za druhé: Vlády Bolívarovské republiky Venezuely a Kubánské republiky zaručují Bolívii, že nakoupí objemy olejné produkce a dalších zemědělských a průmyslových produktů Bolívie, jež by nenalezly odbyt na trhu v důsledku aplikace Dohody či Dohod o volném obchodu prosazovaných vládou Spojených států nebo evropskými vládami.

Za třetí: Vlády Venezuely a Kuby nabízejí Bolívii svou finanční a technickou spolupráci a lidské zdroje při zřizování plně národní státní bolívijské letecké společnosti.

Za čtvrté: Vlády Venezuely a Kuby nabízejí Bolívii svou spolupráci při rozvoji sportu, včetně možnosti organizace a účasti na sportovních soutěžích a v tréninkových střediscích v obou zemích. Kuba nabízí možnost využívání zařízení a vybavení na antidopingovou kontrolu za stejných podmínek, jaké jsou zajišťovány kubánským sportovcům.

Za páté: Vlády Kuby a Venezuely budou koordinovaně s Bolívií podporovat akce k prosazení oprávněného bolívijského požadavku na prominutí jejího zahraničního dluhu bez jakýchkoli podmínek, neboť tento dluh představuje vážnou překážku v boji Bolívie proti chudobě a nerovnosti.

Tato Dohoda mezi třemi signatářskými stranami může být doplněna o další opatření ekonomické a sociální povahy.

Bolívie, Venezuela a Kuba budou usilovat o jednotu a integraci národů Latinské Ameriky a Karibské oblasti.

Bolívie, Venezuela a Kuba budou bojovat za mír a mezinárodní spolupráci.

Evo Morales Ayma
Prezident Bolívijské republiky

Hugo Chávez Frías
Prezident Bolívarovské republiky Venezuely

Fidel Castro Ruz
Předseda Státní rady Kubánské republiky


Havana, 29. dubna 2006

 

 

 

 

PŘÍSPĚVEK A PŘISTOUPENÍ BOLÍVIJSKÉ REPUBLIKY KE SPOLEČNÉ DEKLARACI, PODEPSANÉ 14. PROSINCE 2004 V HAVANĚ PŘEDSEDOU STÁTNÍ RADY KUBÁNSKÉ REPUBLIKY A PREZIDENTEM BOLÍVAROVSKÉ REPUBLIKY VENEZUELY

S vědomím toho,
že uplatňování projektů a politiky neoliberálního ražení vede k rozšiřování a prohlubování závislosti, chudoby, rabování našich přírodních zdrojí a sociální nerovnosti v našem regionu;
že opravdová integrace zemí Latinské Ameriky a Karibské oblasti je nezbytnou podmínkou udržitelného rozvoje, potravinové bezpečnosti a svrchovanosti, uspokojování potřeb našich národů;
že pouze akční jednota latinskoamerických a karibských zemí založená na principech spolupráce, vzájemného doplňování, pomoci a solidarity nám umožní zachovat si nezávislost, svrchovanost a identitu a cestou posilování Dohody o obchodu mezi národy úspěšně čelit směřování k unilateralismu a hegemonickým nárokům;
že boj za lepší lidský rod a za přátelství, solidaritu a mír mezi národy světa musí být morální povinností každé vlády, jež je přesvědčena o nutnosti podporovat skutečnou solidární, vzájemně se doplňujicí a lidskou integraci mezi našimi zeměmi a našimi národy,
přejeme si jménem vlády Bolívijské republiky přispět k tomuto procesu iniciativou týkající se Dohod o obchodu mezi národy a přijímáme za své cíle, principy a koncepční základy Bolívarovské alternativy pro národy naší Ameriky (ALBA) obsažené ve společné deklaraci podepsané v Havaně dne čtrnáctého prosince dva tisíce čtyři předsedou Státní rady Kubánské republiky a prezidentem Bolívarovské republiky Venezuely.

V Havaně, dne 29. dubna 2006

 


Evo Morales Ayme

Prezident Bolívijské republiky

{moscomment}

 

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .