header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Politická deklarace WFDY

Politická deklarace Světové federace demokratické mládeže z 15. shromáždění WFDY, Kypr, 26 - 31. 1. 1999.

My, reprezentanti mládežnických organizací, jež se sešli 28. - 31. ledna 1999 na Kypru při příležitosti 15. shromáždění Světové federace demokratické mládeže, prohlašujeme následující:

 

Úvod

1. Od 14.shromáždění WFDY před 4 lety se svět dostal do velmi kritické situace a prošel mnoha změnami a vývojem. Světový imperialistický systém vyvolává mezinárodní finanční a politické aféry a krize na regionální i národní úrovni.

2. Politika imperialistické nadvlády zintenzívněla zvláště po rozpadu SSSR a sociálněekonomických změnách v zemích východní Evropy. Globalizace ekonomiky se stává nástrojem nadvlády mezinárodního kapitálu nad lidmi a národy. Světová bezpečnost je stále ohrožována. Narůstají konflikty, prohlubují se rozdíly mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi, mezi chudými a bohatými. Nezaměstnanost roste do alarmující míry, náboženský extremismus je na vzestupu, není řešen problém analfabetismu, životní podmínky se zhoršují pro většinu mladých lidí, lidská práva nejsou respektována a životní prostředí je v hlubokém úpadku. Imperialismus se stává stále agresivnějším. USA se chovají jako světový četník a zasahují do vnitřních záležitostí jiných zemí v zájmu imperialismu. OSN stále zlehčuje závažnost těchto problémů a stává se tak kamufláží americké zahraniční politiky.

3. V reakci na hlubokou krizi posilují pokrokové a mírové síly ve světě a jsou silnější než dříve. Proti tomu staví imperialismus nové síly. Dopad neoliberální politiky ostře pocítily mnohé části světa a změnil životy mladých lidí na celém světě. Mladí lidé se staví na odpor a protestují proti nezaměstnanosti, chudobě, válce, nerovnosti atd.

4. My, mladí muži a ženy všech ras a národů, se zavazujeme zaktivovat naší federaci do konce 2.tisíciletí. Chceme vybudovat svět míru, bez jaderných zbraní, založený na sociálních právech, mezinárodní spolupráci a trvale udržitelném rozvoji, kde středem pozornosti bude člověk, nikoli zisk. Jsme pro mezinárodní solidaritu, mír, přátelství, respektování lidských práv (práv mladých zvláště), demokratizaci mezinárodních vztahů a svět bez imperialistické nadvlády. Proto se organizujeme v našich zemích a snažíme se o více mezinárodní spolupráce a výměny zkušeností.

5. Příchod třetího tisíciletí přináší možnost vybudování lepšího světa, v němž bude moci každý volně žít, najít si odpovídající vzdělání a práci, plně rozvinout svůj potenciál, mít čas pro kulturu, podílet se na demokratickém rozhodování, starat se o rodinu a přátele, prosazovat svá kulturní a národní práva ve své zemi, komunikovat s ostatními a využívat jejich zkušeností, realizovat se o osvobodit se od diskriminace. WFDY upevňuje svůj směr přijatý 14.shromážděním v Lisabonu, v lednu 1995, působit jako mezinárodní, nevládní mládežnická organizace s pokrokovým politickým charakterem a antiimperialistickou povahou, směřující k prosazování jednoty mezi demokratickými, levicovými, politickými a jinými mládežnickými organizacemi, pro mír, mezinárodní solidaritu, rozvoj a řešení problémů mladých.

I. Mládež v podmínkách "nového světového pořádku"

6. WFDY poznamenává, že to, co je nazýváno "nový světový pořádek", má negativní dopad na životy většiny mladých lidí na světě.

7. WFDY poznamenává, že hegemonie USA ve světě stále sílí. Politika imperialistické nadvlády byla světu vnucena násilím za pomoci MMF a SB.

8. WFDY poznamenává, že RB OSN je pod kontrolou USA.

9. WFDY poznamenává, že nový světový pořádek se skládá z podpory militarismu, včetně zachování a modernizace jaderného arzenálu USA, expanze NATO a vojenských aliancí, zločinných vojenských útoků proti suverenitě zemí a z nepřetržitého zbrojení.

10. WFDY poznamenává, že politika globalizace a neoliberální politika zplodila nové nástroje imperialistické nadvlády, jako jsou nové ekonomické aliance nebo diskriminující mezinárodní obchodní dohody, zbavující lidi jejich demokratických práv a suverenity. Globalizace ekonomiky znamená monopolizaci ve světovém měřítku, větší svobodu pohybu kapitálu, větší vykořisťování, nadnárodní monopoly starající se jen o maximální zisk, umělé vyvolávání konkurenčního boje, což bude mít za následek miliony obětí.

11. WFDY poznamenává, že mezinárodní obchodní dohody zasahují rozpočty států, které proto omezují výdaje na sociální oblast, zdravotnictví a vzdělání jako východisko. Nejhůř se situace vyvíjí v Asii, Rusku a Latinské Americe, což svědčí o nesmyslnosti neoliberální politiky a její "šokové terapie".

12. WFDY poznamenává, že se v posledních letech prohloubila nerovnováha mezi severem a jihem, chudými a bohatými, mezi těmi, kdo mohou a mezi těmi, kdo nemohou využívat vyspělou technologii. Je to ostuda pro lidskou společnost, která směřuje do 21.století a přitom téměř všude převažují hlad a chudoba. 6milionů dětí v roce 1997 zemřelo hlady, 1.5miliardy lidí nemá přístup k pitné vodě, minulý rok bylo 2.7 milionu mladých lidí pod 25 let nakaženo virem HIV, z toho 90% v rozvojových zemích.

13. WFDY poznamenává, že nový světový pořádek a proces globalizace má negativní dopad na lidský rozvoj, zvláště u mladých lidí: je vysoký poměr nezaměstnanosti, příležitost ke vzdělání je malá a životní prostředí je devastováno. Války, místní konflikty a národní střety stále ohrožují všechny kontinenty. Lidská práva jsou porušována ve všech částech světa jak vládami, tak jinými skupinami.

II. WFDY se zavazuje, že bude bojovat za práva mladých a za svět bez imperialistické nadvlády

14. Jsme pro globalizaci lidské civilizace ve prospěch lidskosti, ne ve prospěch mezinárodního kapitálu. Bojujeme za svět, v němž sociální poměry budou umožňovat každému rozvíjet svůj potenciál a své možnosti. Je to naše vize, ale ne sen, neboť současné znalosti a technologie jsou dostačující k tomu, aby to bylo možné. Proto:

15. WFDY odsuzuje existenci jaderných zbraní. WFDY je pro mezinárodní dohodu o snížení počtu jaderných zbraní zahrnující rozhodnutí o konkrétním datu jejich eliminace. Jsme pro zákaz jaderných testů a zastavení veškerého rozvoje jaderného arsenálu. Jsme také pro eliminaci všech zbraní hromadného ničení.

16. WFDY odsuzuje všechny pokusy o narušení národní suverenity států. Nemůžeme přihlížet, jak jsou lidé ponižováni, zbavováni národní suverenity nebo trpí pod ekonomickými sankcemi. Nejen proto, že to nepřináší "očekávané východisko", ale také proto, že skutečnými obětmi jsou prostí lidé a mládež. WFDY odsuzuje všechny zvláštní územní zákony, které používá USA, jako jasné porušení mezinárodních zákonů a demokratických principů. Jsme pro ukončení americké blokády vůči Kubě, jak se požaduje v usnesení generálního shromáždění OSN. Stále udržujeme svou podporu boji za nezadatelná práva na sebeurčení a demokracii proti všem formám vnějších zásahů.

17. WFDY odsuzuje okupaci území, která je jasným porušením Charty OSN a všech rezolucí OSN. Všechny rezoluce OSN mohly být uplatněny osvobozením Izraelem okupovaných území v Sýrii a Libanonu a ustanovením nezávislého Palestinského státu. Izraelská nadvláda mohla být zrušena podle dohody z Osla. Jsme také pro uplatnění rezolucí OSN v Západní Sahaře, Východním Timoru a Kypru. Podporujeme právo lidí bojovat proti okupaci všemi dostupnými prostředky.

18. WFDY odsuzuje vyvolávání občanských válek a místních konfliktů kvůli strategickým zájmům imperialistických sil. Jsme pro nové cesty podpory světového míru a bezpečnosti, založené na politickém a demokratickém řešení místních konfliktů, dialogu a vyjednávání, zahrnující závazky mezinárodní společnosti zaručovat lidem právo na rozvoj.

19. WFDY odsuzuje nezájem mezinárodní společnosti o boj proti bídě a chudobě. Požadujeme, aby velká část finančních prostředků byla použita na boj proti bídě, hladomoru a velké chudobě. Jak uvádí UNICEF ve své zprávě pro rok 1998, "když světová ekonomika vyprodukuje 77miliard amerických dolarů denně, tak problém není v nedostatku prostředků." 4.3miliardy lidí na světě žije s méně než dvěmi dolary na den, ale jiní, kteří jsou schopni utratit milion dolarů za den, vlastní jmění, které se rovná 10% obratu světové ekonomiky za rok. V jižní Asii každé druhé dítě a v Africe každé třetí dítě trpí podvýživou. Ale nejbohatší země věnují pouze 0.27% svého HNP na pomoc rozvojovým zemí, když by k zažehnání podvýživy stačilo 0.7% jejich HNP.

20. WFDY odsuzuje diktaturu neoliberalistických ekonomických teorií a politik, ve všech verzích, které způsobují divokou konkurenci mezi lidmi, porušování práv a postavení pracujících, radikální redukci pracovních příležitostí a nestabilitu pro mladé lidi. Požadujeme odstranění zahraničního dluhu rozvojových zemí, jelikož dluh rdousí všechen lid a násilně ho zavazuje plnit zájmy věřitelů. Odsuzujeme strukturální přizpůsobovací plány používané k útokům na veřejný systém služeb a ovlivňující národní ekonomiky.

21. WFDY odsuzuje korupci vládnoucích tříd v některých zemích a volá po demokratickém dozoru nad managementem mezinárodní finanční pomoci.

22. WFDY odsuzuje nezaměstnanost mládeže a podzaměstnanost. Obrovské zisky zaměstnavatelů musí být použity k vytvoření dlouhotrvajících prací, k zvyšování platů, k stimulaci vnitřní spotřeby, k zlepšení pracovních podmínek, k redukci pracovního času a ke garanci dostatečného rekreačního času pro všechny. Požadujeme stálou, plnohodnotnou práci s úplnými právy pro všechny mladé lidi.

23. WFDY odsuzuje použití kapitálu na spekulace na trhu cenných papírů namísto reinjekcí do reálné ekonomiky. Spekulativní šmelina má být těžce zdaněna! Podporujeme návrh nositele Nobelovy ceny za ekonomii Jamese Tobina, že 0,1% kapitálových transakcí na trhu cenných papírů by dostatečně (166mld US ročně) financovalo světový fond rozvoje.

24. Vzdělání musí být prioritou, právě tak jako vykořenění negramotnosti, jelikož rovnost je garantována zpřístupněním vzdělání. Privatizace rozsáhlých sektorů vzdělání není schopna pozvednout generální úroveň vzdělanosti, ale jen zhoršit výběr a sociální nespravedlnost. Přístup na univerzity je stále více a více dražší, jelikož vyšší vzdělání je stále více společnou potřebou dneška. 10% světových vojenských výdajů by mělo být věnováno na rozvoj vzdělávacích systémů ve všech zemích.

25. WFDY odsuzuje veškerou diskriminaci žen. Dnes je čas pro rovnost pohlaví ve všech oblastech života. Navíc je podpora statutu žen podmínkou pokroku ve všech společnostech. Požadujeme plnou rovnost pro ženy doma, na pracovištích a v sociálním a politickém životě, přístup k dětské péči a plná sexuální a reprodukční práva.

26. WFDY odsuzuje znovuposilování fašismu a rasismu, různé formy fundamentalismu, sionismu spolu s variacemi diktátorských režimů. Jsme přesvědčeni, že dohoda s různými druhy fašistických sil je pouze živením jejich expanze, proti nim se musí uskutečnit totální boj, včetně implementace takové politiky, která by řešila konkrétní problémové oblasti mladých lidí.

27. WFDY odsuzuje všechny druhy diskriminace. Imigranti, domorodci, uprchlíci a všechny menšiny musí mít rovná práva a plné občanství.

28. WFDY odsuzuje odchýlení OSN od velkých myšlenek a počátečních Cílů, její zneužití imperialistickými mocnostmi. Jsme přesvědčeni, že OSN musí být demokratizována a reformována, musí se zlepšit rovnost ve vzájemných vztazích mezi členskými zeměmi a musí být zamítnuty dvojí normy. Navíc, OSN musí konkrétními kroky směřovat k podpoře práv mládeže, jako např. prostřednictvím Světového fóra mládeže OSN, inicializací procesu směřujícího k mezinárodní Konvenci práv mládeže, jmenováním speciálního zpravodaje práv mládeže a organizováním světových konferencí spojených národů o právech mládeže a účastí všech mládežnických organizací. Chceme, aby se mladí a jejich organizace podíleli na rozhodování OSN ve všech oblastech, které se týkají zájmů mládeže.

29. WFDY vyjadřuje velký zájem o budoucnost planety a vede rozhodný boj proti degradaci prostředí a ekologické destrukci. Hlavní příčina nebezpečí je stále vzrůstající honba za ziskem využitím přírodních zdrojů. CO se týče tzv. Světové konference OSN v Riu o životním prostředí, bohaté země a mezinárodní společnosti (TNC nebo MNC), které aktuálně jsou nejhoršími znečišťovateli životního prostředí, mají velkou odpovědnost v oblasti redukce výstupů toxických substancí a musí pomoci rozvojovým zemím v přístupu k modernímu ekologickému pojetí produkce a odstranění plýtvání.

30. WFDY odsuzuje největší farmaceutické trusty, které drží monopol ve světovém zdravotnictví, vybírají si, které látky vyvinou, podle očekávaného zisku. AIDS pandemie, která je tlumena malým pokrokem v rozvinutých zemích, stále více a více zjizvuje chudší část planety. Absolutní prioritou musí být zajištění základních zdravotních podmínek pro všechny lidi všech zemí. Musí být podporováno reprodukční zdravotnictví.

31. Musí být vyhlášen globální boj proti drogám. Jsme unavení z pohledů na naše přátele a sousedy, kteří umírají předávkováním, zatímco dodavatelé se volně pohybují. Voláme po potrestání vojenských institucí, bank, finančníků a vlád, které mají prospěch z drogového obchodu. Požadujeme program drogové léčby pro toxikomany.

32. WFDY odsuzuje porušování lidských práv vládami a organizacemi, podpora lidských práv je základní úkol k rozvoji mírové kultury. Nemůžeme akceptovat, že 50 let od Všeobecné deklarace lidských práv lidé v mnoha zemích trpí jejich pokračujícím porušováním.

34. WFDY odsuzuje monopolizaci mínění pomocí komunikací. Požadujeme právo na svobodnou veřejnou kontrolu médií a tisku jako reálnou alternativu k monopolům korporačních médií. Požadujeme, aby mladí lidé slyšeli své hlasy, měli svobodné, positivní vzdělávací a zábavné programy bez vlivu korporačních propagátorů.

III. WFDY a perspektivy mezinárodního hnutí mládeže

35. Sníme a bojujeme za svět bez imperialistické dominance, vyvážený a spravedlivý pro všechny, a chceme ho budovat. Není to snadný úkol, jelikož výkonné zájmy jsou k nám v opozici a protože jsme různí. Hledáme další alternativy. Jsme připraveni mluvit s každým, abychom našli cestu slibného pokroku, malého či velkého, v životních podmínkách mladých lidí. Jsme připraveni se spojovat, abychom byli silnější v našich akcích. Jestliže můžeme akceptovat naší různorodost jako klad a ne jako překážku, můžeme být dost silní pro zavedení hlubokých změn.

36. 14.světový festival mládeže a studentstva konaný na Kubě v srpnu 1997, kterého se zúčastnilo více než 12000 mladých lidí ze 136 zemí, odrazil konkrétní potřebu jednat společně. Ačkoliv bylo vysloveno mnoho pochyb o naší vlastní způsobilosti organizovat pokrokové mládežnické hnutí, ať již na velkém shromáždění ,na různých debatách, večerech solidarity, při brainstormingu, úspěšně jsme uskutečnili nejdelší mládežnickou slavnost desetiletí a ukázali, že existuje velký prostor v čele celého pokrokového mládežnického hnutí bojujícího nebo vyjadřujícího požadavky naší doby.

37. WFDY je pyšná, že přinesla, v době 50.výročí, také příspěvek k mezinárodnímu mládežnického hnutí. Jsme velmi ochotní jít dále, společně se všemi, kteří chtějí posilovat spolupráci mládeže. Toto je naše výzva.

38. Skutečně, všechny společnosti se vyvíjejí, nejen kvůli ekonomické globalizaci a pokračující imperialistické dominanci, ale také kvůli mnoha hnutím, v kterých mladí často hrají největší roli, a které jsou konkrétní výzvou dnešnímu způsobu politiky a žádostí za více péče směrem k mladým lidem. Rodí se konkrétní odpor proti nové formě imperialismu.

39. Růst odborového hnutí ve všech zemích, hnutí nezaměstnaných v Evropě, hnutí bezdomovců v Latinské Americe, povstání proti plánům MMF v Asii, světová hnutí proti dětské práci,proti rasismu a fundamentalismu, proti AIDS, za rovnost pohlaví, proti všem druhům diskriminace... to je několik příkladů pokrokových požadavků vyslovovaných mládeží a lidmi. WFDY je odhodlána důkladně kontaktovat tyto hnutí, zvýšit přímé dialogy mezi mladými lidmi, realizovat projekty i na "zelené louce" a připravovat výměny konkrétních záležitostí mládeže.

40. Při našem 15. shromáždění jsme si potvrdili, na základě činnosti od 14. shromáždění, že WFDY má právo se identifikovat jako politická organizace s antiimperialistickým charakterem, spojená pevně s mládežnickým hnutím. Nyní můžeme říci, že existence WFDY a charakter je zajištěn, zachovává způsobilost mezinárodního mládežnického hnutí a rozvoj mezinárodního festivalového hnutí.

41. Je to velký úspěch, že WFDY umožňuje plánovat nové průběhy v zlepšování antiimperialistické světové sítě mládeže a činit naše antiimperialistické vazby použitelnější, konkrétní, dynamické a otevřené, které slouží mladým lidem. Proto WFDY usiluje o širokou síť progresivních mládežnických organizací, které mají zájem na spolupráci na společné bázi vztahující se k právům mládeže.

42. WFDY usiluje být služebníkem solidarity, odrážet a koordinovat kampaně probíhající na národní úrovni ve všech problémech mladých a soustředit se na mezinárodní podporu. Jeho kanály komunikace, publikace, mail a Internet jsou určeny pro solidární informace. Konkrétní akce jako mírové karavany, mezinárodní mládežnické campy, mise hledající fakta a další jsou organizovány s cílem zajistit co nejširší účast.

43. WFDY usiluje o silnější kooperaci a koordinaci mládežnických organizací na regionálních a subregionálních úrovních na základě společných zájmů.

44. WFDY hledá těsné vztahy s různým mládežnickým a studentským hnutím za účelem ochrany práv mládeže. Vyzýváme ke spolupráci se všemi mezinárodními mládežnickými organizacemi, mimo rasistických a fašistických, založenými na nezávislosti a vzájemném respektu. Připomínáme naše zapojení v strukturách OSN jako potvrzení požadavků světového mládežnického hnutí a spolupráci s institucemi OSN na programech týkajících se mládeže.

45. WFDY si je vědoma svých závazků k festivalovému hnutí, takže 15. světový festival mládeže a studentstva se bude konat v náležitém čase a na jeho podstatných principech. Festivalové hnutí má široký potenciál, představuje více reprezentativních masových platforem demokratické a pokrokové mládeže a studentských organizací, usiluje o dialog a porozumění založeném na společných universálních zájmech a na ulehčení spolupráce a na možných spojených konkrétních akcích na různých úrovních. Proto budeme věnovat naše hlavní úsilí na zabezpečení jeho pokračování.

46. WFDY žádá po OSN a všech vládách, aby poslouchaly hlas mladých a braly tuto politickou deklaraci právě jako za základ politiky a programů pro mládež.

47. Právě tak jako předešlé generace, když založily WFDY, se zavazujeme před koncem 3.tisíciletí, "že budeme pamatovat tuto jednotu", ukovanou v listopadu 1945, nejen dnes, nejen tento týden, tento rok, ale vždy, dokud nevybudujeme svět, o kterém sníme a za který bojujeme. Nikdy se nevzdáme. Tvrdíme, že máme právo účastnit se rozhodování a vyjadřovat naší sílu, že máme právo přinášet pokrokovou a humanistickou odpověď na hořící problémy dnešní doby.

 

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .