header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Co je to komunismus - citace 7.

Znovu opakuji, třída nemajetných, kterou zpupní boháči  označují za luzu, je tou nejzdravější částí společnosti,  jedinou, která v tomto století bahna miluje ještě pravdu,  spravedlnost, svobodu; je to jediná třída, která se vždy řídí  zdravým lidským rozumem a poslouchajíc hlasu svého srdce, nedá  se zaslepit ani sofismaty, ani svést lichocením, ani podplatit  ješitností; je to jediná třída, která je do všech důsledků věrná  vlasti a z níž by pak Mottier nikdy nevytvořil pretoriánské  kohorty. Neuvážliví čtenáři, kteří by chtěli vědět, proč třída  nemajetných je nejméně zkaženou třídou společnosti, tedy vězte  - že je to proto, že musí ustavičně pracovat, aby mohla uhájit  existenci a poněvadž nemá ani prostředky, ani čas se zkazit,  zůstala blíže přírodě nežli vy. Marat 86,87

     V nově obrozené společnosti všechno musí být pěkně  vyrovnané; nic nesmí být záminkou k tomu, aby se někdo dral do  popředí, aby se uplatnil, aby chtěl ovládat jiné. Nesmí tam být  ani vyššího, ani nižšího místa, nesmí tam být ani první, ani  poslední; úmysly i úsilí všech členů společnosti /jednotlivci,  z nichž se skládá společnost, nejsou něco jiného/ musí neustále  směřovat k jednomu velkému cíli: k bratrství a k společnému  blahu, které je nevyčerpatelným a věčným zdrojem blahobytu  každého jednotlivce. Babeuf 118, 119

      Naše zřízení všechno reglementuje a naprosto nic nemění;  nic neruší z toho, co dosud existuje, pokud to neporušuje  spravedlnost...Jen budou všichni pracující roztříděni podle své  práce; společnost bude stále informována o tom, co každý dělá,  aby nebylo vyrobeno ani příliš mnoho, ani příliš málo zboží. Ona  sama bude určovat, kolik občanů bude pracovat v každém oboru  a kolik mladých lidí se bude věnovat určité práci. Všechno bude  odpovídat přesně potřebám přítomným i potřebám, jaké se  v budoucnu pravděpodoboně ukáží podle pravděpodobného a snadno  vypočitatelného vzrůstu společnosti. Babeuf 121

      Naše rovnost v distribuci plodů a výrobků všech odvětví  výroby, které budou dány na jednu hromadu, se zakládá na přísné  povinnosti odvádět stejným dílem, aspoň do té míry, pokud to  dovolí přirozené nadání, ať už duševní nebo tělesné. Protože  bude jednou z hlavních zásad společnosti, jak jsem už právě  řekl, přísná povinnost spolupracovat, abychom měli právo užívat  výsledků práce, nebude moci žít v nové společnosti žádný  zahaleč, ať chce či nechce. Babeuf 123

      První pokusy proletariátu přímo prosadit v dobách  všeobecného rozjitření, v období svržení feudální společnosti  své vlastní třídní zájmy nezbytně ztroskotaly jak pro  nevyspělost proletariátu samého, tak pro nedostatek materiálních  podmínek jeho osvobození, které jsou teprve výtvorem buržoazní  epochy. Revoluční literatura, která provázela tato první hnutí  proletariátu, je svým obsahem nutně reakční. Hlásá všeobecný  asketismus a hrubé rovnostářství. ME 4/457,458

      První pozitivní zrušení soukromého vlastnictví, hrubý  komunismus, je tedy jen jevovou formoupodlosti soukromého  vlastnictví, které se chce klást jako pozitivní pospolitá  podstata. EFR 76,77

      Komunismus je...pozitivní výraz zrušeného soukromého  vlastnictví, především všeobecné soukromé vlastnictví. Tím, že  tento poměr pojímá v jeho všeobecnosti, je...ve své první podobě  jen jeho zevšeobecněním a dovršením; jako takové zevšeobecnění  a dovršení ukazuje se komunismus v dvojí podobě: předně je vůči  němu vláda věcného vlastnictví tak velká, že komunismus chce  zničit všechno, co není s to být jako soukromé vlastnictví  drženo všemi; chce násilným způsobem abstrahovat od talentu atd.  Fyzická bezprostřední držba znamená pro něj jediný účel života  a jsoucna; určení dělníka není zrušeno, nýbrž rozšířeno na  všechny lidi; poměr soukromého vlastnictví zůstává poměrem  pospolitosti ke světu věcí; konečně se toto hnutí, usilující  postavit proti soukromému vlastnictví všeobecné soukromé  vlastnictví, vyslovuje zvířecí formou, že proti manželství  /které je ovšem jistou formou výlučného soukromého vlastnictví/  se staví společenství žen, kde se tedy žena stává pospolitým  a obecným vlastnictvím. Možno říci, že tato myšlenka  společenství žen je vyslovené tajemství tohoto ještě zcela  hrubého a bezmyšlenkovitého komunismu. Tak jako žena přechází  z manželství do všeobecné prostituce, tak celý svět bohatství,  tj. celý svět předmětné podstaty člověka, přechází z poměru  výlučného manželství se soukromým vlastníkem do poměru  univerzální prostituce s pospolitostí.

      Tento komunismus - tím, že všude neguje osobnost člověka  - je právě jen důsledným výrazem soukromého vlastnictví, které  je touto negací. Všeobecná a jako moc se ustavující závist je  skrytou formou, v níž se ustavuje a jen jiným způsobem  uspokojuje hrabivost. Myšlenka jakéhokoliv soukromého  vlastnictví jako takového je přinejmnenším obrácena proti  bohatšímu soukromému vlastnictví jako závist a touha po  vyrovnávání rozdílů, takže ty pak dokonce vytvářejí podstatu  konkurence. Hrubý komunista je dovršením této závisti a této  nivelizace, vycházející z představovaného minima. Má určitou  ohraničenou míru. Jak málo je toto zrušení soukromého  vlastnictví skutečným přivlastněním, dokazuje právě abstraktní  negace celého světa vzdělání a civilizace, návrat k nepřirozené  prostotě chudého hrubého člověka bez potřeb, který se nedostal  nad soukromé vlastnictví, nýbrž dokonce ještě k němu ani  nedospěl.

      Pospolitost je jen pospolitostí práce a rovností mzdy,  kterou vyplácí pospolitý kapitál, pospolitost jakožto všeobecný  kapitalista. Obě stránky poměru jsou povýšeny do jakési  představované všeobecnosti, práce jako určení, jemuž je každý  podřízen, kapitál jakožto uznaná všeobecnost a moc pospolitosti.  EFR 74,75,76

 

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .