header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Pohyb v komunistickém hnutí

Pod názvem Internacionála se 6. dubna 2013 uskutečnilo v Římě setkání některých evropských komunistických stran. Pořadatelem byla strana nesoucí název Komunisté lidová levice-Komunistická strana, v jejímž čele stojí bývalý poslanec evropského parlamentu Marco Rizzo. Jednání se dále zúčastnili zástupci těchto stran: Komunistická strana Řecka, Komunistická strana národů Španělska, Svaz revolucionářů-komunistů Francie, Pól komunistického obrození ve Francii, Komunistická dělnická strana Ruska, Svaz ukrajinských komunistů, Turecká komunistická strana a Maďarská komunistická dělnická strana. Jednání se dále zúčastnili velvyslanci Kuby, Bolívarovské republiky Venezuela a Korejské lidově demokratické republiky. Jedním z nejvýznamnějších řečníků byl člen vedení Komunistické strany Řecka Elisseos Vagenas, jehož projev zde přinášíme. Význam tohoto projevu vyplývá z kontextu, v jakém zazněl, a časové souslednosti událostí v posledním období. Chceme podtrhnout jen některé. Jednání komunistických a dělnických stran v Bejrútu v roce 2012, krize v Řecku a ztráta volebních preferencí KS Řecka a nárůst preferencí seskupení Syriza, které se samo deklaratorně vyhlašuje za radikální levici, a jehož jádrem je Synaspismos, členská organizace Strany evropské levice. Dalším milníkem byla konference komunistických stran v Moskvě, kde byl učiněn pokus o změnu dosavadního kurzu hnutí a zazněla kritická slova na adresu KS Řecka, kde představitel této strany kromě řádného projevu požádal o možnost vystoupit ještě jednou a obhajoval pozice své strany. Z projevu, který přinášíme, vystupují některé okruhy problémů a lze tvrdit, že soudruh Vagenas se těmto otázkám záměrně věnoval, ukazují na hloubku rozdílných postojů, které se v hnutí projevují. Stačí jen porovnat hodnocení EU ze strany KSČM a zejména jejího předsedy Vojtěcha Filipa a z pozice KS Řecka.

Setkání pod názvem Internacionála znamená podle našeho mínění velmi zásadní obrat zejména v evropském komunistickém hnutí. Diskusi o postojích k otázkám, jež jsou diferenciačním kritériem v tomto mezinárodním přeskupování a vyhraňování politických sil, by měli věcně zahájit i komunisté v České republice. Komunistický svaz mládeže chce k této diskusi aktivně přispět. Předpokladem polemiky je informovanost, která se v komunistickém hnutí v ČR vyznačuje dle našeho soudu nedostatečností. I proto zveřejňujeme překlad projevu soudruha Elisseose Vagenase, představitele Komunistické strany Řecka, s cílem seznámit komunisty v naší zemi s postoji naší zahraniční partnerské komunistické strany. 

Vystoupení KS Řecka (KKE) na Římské konferenci 6. dubna 2013. Proti oportunismu, za socialismus, za budování komunistické strany

Elisseos Vagenas, člen ÚV a vedoucí mezinárodního oddělení ÚV KS Řecka.

Drazí přátelé a soudruzi, jménem ÚV, členů a představitelů KKE vám předáváme náš horoucí internacionalistický pozdrav!

Příští týden začne v Aténách 19. sjezd KKE. Mezi řeckými komunisty probíhá v posledních čtyřech měsících intenzivní diskuse, v níž se projednávají teze ÚV, nástin nového politického programu a stanov KKE. Ale přitom byli schopni spojit tuto diskusi s  průkopnickou aktivitou, v bojích dělnické třídy a chudých rolníků, ke kterým právě dochází, což ukazuje, jak hluboké kořeny má KKE v dělnických a lidových vrstvách Řecka.

Od 19. sjezdu se očekává, že se na něm bude posuzovat činnost strany, promýšlet další ideologické, politické a organizační posílení strany dělnické třídy. Strany, která po desetiletí dávala svou pečeť bojům, rozvoji třídních bojů a v tomto smyslu se sjezd KKE netýká jen řeckých komunistů, ale všech pracujících naší země.

Přátelé a soudruzi, v Řecku hluboké kapitalistické krize se buržoazie snaží reformovat politickou scénu. Klíčovými elementy jsou jak rekonstrukce sociálnědemokratického segmentu, který přijímá klíčovou roli ve straně disponující ex-komunistickou linií a prohlašující sebe sama za "radikální levici", tak segmentu pravicového, kde se vytvářejí nové politické strany, mezi kterými je fašistická strana Zlatý úsvit.

Základní součástí této reformy je útok na KKE, snaha o provádění oportunistického nátlaku na naši stranu a to způsobem, který by ji měl vést k opuštění její revoluční strategie nebo zmenšil volební sílu KKE a oslabil její hlas a možnost zasahovat do politického dění. Jakožto "nástroj" k dosažení tohoto cíle byl při posledních volbách použit návrh, aby se KKE zúčastnila "levicové vlády". KKE tento návrh odmítla, a zaplatila "cenu" projevující se v pádu její volební síly. Toto odmítnutí ale zbránilo tomu, aby naše strana sklouzla do historické chyby, tedy aby pomohla v řízení kapitalismu a jeho krize. Dnes, několik měsíců po řeckých volbách, je vývoj na Kypru pro řecký lid velmi poučný a ukazuje, že v rámci EU, v rámci kapitalismu, bez ohledu na záměry, které může mít schéma "levice" ve vládě, se nemůže jednat o správu společnosti ve prospěch lidu. Kapitalismus se řídí zákony, které nesmí být pracujícími ignorovány!

KKE má vlastní návrh, jak by měla vypadat dnešní společnost, jak by měla fungovat ekonomika. My komunisté neskrýváme naše cíle, nepotřebujeme balamutit pracující, abychom získali pár hlasů navíc. Kromě toho jako KKE již řadu let odmítáme trpět iluzí z parlamentu! Nemyslíme si, že svržení kapitalistického barbarství může proběhnout pomocí parlamentních voleb, to ale neznamená, že podceňujeme tuto formu boje.

Proto řeckým pracujícím říkáme, že existují všechny objektivní podmínky pro organizování našeho života, života naší země na jiném základě. Jaký je to základ? Socializace výrobních prostředků, centrální ekonomické plánování, lidově-dělnická kontrola. Pouze systém tohoto typu, socialismus je schopen uspokojit současné požadavky lidu! Lžou ty strany, které říkají, že může existovat systém, ve kterém bude zachován kapitalistický zisk a současně může být člověk mimo zisk kapitalisty.

Je jasné, že Řecko, ve kterém bude vládnout dělnická moc, nemůže být spojeno s účastí v eurozóně, v imperialistických asociacích kapitálu jako je EU a NATO. Naše strana počínaje rokem 1996 odmítla na svém 15. sjezdu tzv. "přechodnou fázi" na cestě k socialismu. Především nikde se nepotvrdila platnost strategie "přechodné fáze" a dále víme, že kapitalistické Řecko, i když se bude nacházet mimo určité kapitálové formace, se nezbaví závislosti až do té doby, dokud se udrží kapitalistický systém, tedy dokud bude objektivně zapojeno do této nerovnoprávné závislosti, která existuje v rámci světového imperialistického systému. My proto nastolujeme otázku vyvázání se naší země z imperialistických vazeb a zdůrazňujeme, že pouze lidová moc je schopna garantovat takové vyvázání.

Když si KKE jednou stanovila za cíl svržení kapitalismu, vypracovala stejnou linii pro politiku spojenectví. Politika spojenectví strany nemůže být objektivně nepodřízena strategickému cíli strany. Po léta jsme odmítali tzv. "jednotu levice" vytyčovanou oportunistickými silami, které samy sebe prohlašují za "levici", "radikální levici" atd. Protože tyto koncepty v naší době ztratily obsah. Dnes se jako "levicoví" jeví i generální tajemníci NATO. Považujeme proto za nutnost, nastolit lidovou alianci, kterou mohou vytvořit sociální síly mající zájem na svržení kapitalismu, na boji s monopoly a imperialistickými svazy. Takovými sociálními silami jsou: dělnická třída, poloproletariát a chudé střední vrstvy měst a venkova.

Tato aliance bude v boji za řešení všech problémů lidu vychovávat lidové dělnické masy k boji a ke konfliktu s pány, buržoazními vládami, imperialistickými svazy. V podmínkách revoluční situace se Lidová aliance stane "Revoluční lidově-dělnickou frontou" za svržení diktatury buržoazie, za dělnickou revoluční moc.

Drazí přátelé a soudruzi!

Zásadní pro budoucnost není pouhá existence komunistické strany, ale revoluční linie. To jest fronta proti reformistickým a oportunistickým pozicím v dělnickém a lidovém hnutí, budování silných stranických organizací především v místech práce a sektorech majících velký význam pro jednotlivé země. Je nezbytný ideologický a politický konflikt s falešnými buržoazními ideologiemi, které nahlížejí EU a kapitalismus jako konec dějin, s oportunistickými silami hovořícími o demokratizaci kapitalismu, který se může stát lidským, o demokratickém socialismu, o socialismu 21.století. Se středními třídami je třeba trpělivě pracovat, neboť jsou ničeny kapitalistickou krizí a projevují maloburžoazní netrpělivost. Požadují okamžitá řešení, ale vždy v rámci kapitalismu, chovajíce iluze o spravování věcí ve prospěch lidu silami levého středu, které tolikrát v praxi ukázaly, jak tyto problémy zesilují. Je potřeba, aby komunisté zásadním způsobem odrazili fašistická monstra, a současně odmítli logiku antifašistických front, které navrhují sociální demokraté a oportunisté, aby dostali komunisty do klece a aby zakryli svoji odpovědnost za posílení těchto sil, které kapitalismus plodí a jsou v prvních řadách útoku třídy buržoazie proti komunistickému a dělnickému hnutí

V aktuální situaci se stává zásadní otázkou rekonstrukce mezinárodního komunistického hnutí na revolučních základech. To se dnes nachází stále v ideologické, politické a organizační krizi.

Nátlak na něj vykonávají síly oportunismu, které v Evropě vytvořily svůj pól, tzv. Stranu evropské levice.

KKE se domnívá, že je třeba posílit boj proti oportunismu na národní, evropské a mezinárodní úrovni jako zásadní parametr pro revoluční rekonstrukci komunistického hnutí. Proto KKE podporuje nejen setkání komunistických stran, ale i ideu vytvoření komunistického pólu z těch komunistických stran, které zůstávají věrné marxismu-leninismu a proletářskému internacionalismu, které hájí socialismus, který jsme poznali, které studují aktuální vývoj a snaží se plánovat společnou revoluční strategii, uznávajíce aktuálnost a nezbytnost budování socialismu.

Drazí soudruzi,

v plánech buržoazie je rozdělení pracujících na základě sektorů, barvy pleti, náboženství a národnosti, rozdělení mezi pracujícími tzv. chudých a bohatých zemí, mezi pracujícími chudého jihu a bohatého severu atd. My ale víme že prožíváme epochu přechodu od kapitalismu k socialismu, epochu zahájenou Velkou říjnovou revolucí, současnému vlastenectví odpovídá úsilí o svržení moci buržoazie, svržení kapitalistického vlastnictví výrobních prostředků s odchodem naší země z každého kapitalistického organismu a imperialistické koalice.

V našich rukách máme nejcennější zbraň, které se nikdy nesmíme vzdát a která může zastavit plány na rozdělení dělnické třídy. Touto zbraní je proletářský internacionalismus!

Heslo "Proletáři všech zemí spojte se!" je dnes silnější než kdy předtím!

A domníváme se, že je velmi důležitá skutečnost, že toto poselství proletářského internacionalismu se může šířit také v Itálii, díky úsilí vynaloženému soudruhy z Komunistické strany - Komunisté lidová levice za vybudování komunistické strany s revoluční strategií, za vykořenění špinavé a podvratné práce eurokomunismu a moderního oportunismu.

Ujišťujeme vás soudruzi, že na této cestě, která je nesnadná a náročná, bude KKE na vaší straně!

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .