header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Zjuganov: ČLR prokázala svou odpovědnost a odhodlání bojovat za zájmy celého lidstva

Navzdory pokusům kapitalistických zemí obviňovat Peking ze vzniku koronaviru, byla to ČLR, kdo vedl boj progresivních sil planety o překonání pandemie a lepší budoucnost lidstva. Rusko má všechny důvody k tomu, aby se v této akci spojilo s Čínou. Toto přesvědčení vyjádřil Gennadij Zjuganov, předseda Ústředního výboru Komunistické strany Ruské federace, v rozhovoru pro čínskou tiskovou agenturu Xinhua.


- Na plenárním zasedání ÚV KS Číny, které bylo zahájeno v Pekingu, budou shrnuty výsledky činnosti KSČ za 100 let její existence a nastíněny cíle do budoucna. Jak hodnotíte cestu, kterou KS Číny v průběhu let urazila?

-Vzácně má člověk to štěstí žít celé století. Ale pro stranu, která si klade velké cíle, je to doba prosperity. Stoleté výročí Komunistické strany Číny proto není limitem, ale pouze slavným milníkem v jejím vývoji. Tak to vnímají i naši čínští soudruzi - jako záminku k ohlédnutí, rozboru překonané cesty, zhodnocení toho, čeho bylo dosaženo, a stanovení úkolů do budoucna. Ne nadarmo prezident Čínské lidové republiky Si Ťin-pching řekl: „My, naplněni nebývalým nadšením, jdeme kupředu k cíli zcela vybudovat modernizovanou socialistickou mocnost, naplánovanou na sté výročí Čínské lidové republiky. To je velká sláva čínského lidu! To je velká sláva Komunistické strany Číny!"

Pro správné posouzení cesty, kterou KS Číny urazila, si musíme připomenout podmínky, za kterých byla vytvořena. Pět tisíc let stará čínská civilizace prožívala na přelomu 19. a 20. století dobu hořkého ponížení a její obyvatelé trpěli nesčetnými utrpeními. Imperialistické mocnosti proměnily Čínu v polokolonii tím, že bezostyšně drancovaly její bohatství. Všechny pokusy shodit cizí jho byly nemilosrdně potlačeny. Tisíce vlastenců země se staly obětí kolonialistů.

Síly byly nerovné, dokud vyspělí představitelé čínské společnosti nezískali mocnou zbraň – ideologii marxismu-leninismu. Salvy Velké říjnové socialistické revoluce předznamenaly osvobození nejen národů Ruska, ale také milionů pracujících v Číně. Znovu budu citovat slova soudruha Si Ťin-pchinga: „Spolu s velkým probuzením čínského lidu a čínského národa se v procesu spojování marxismu-leninismu s čínským dělnickým hnutím zrodila Čínská komunistická strana. Zrození komunistické strany v Číně je velkou epochální událostí, která radikálně změnila směr a průběh vývoje čínského národa... radikálně změnila vyhlídky a osud čínského lidu a čínského národa, výrazně změnila trend světového vývoje a světového řádu."

Proč se tedy za pouhé čtvrtstoletí KS Číny proměnila z malé skupiny vlastenců v mocnou politickou sílu a vedla zemi? Hlavním tajemstvím je, že strana si dala za cíl bojovat za štěstí čínského lidu, jeho velkou obrodu. Nezištná služba komunistů zájmům pracujícího lidu a své vlasti se projevila v jasných hrdinských činech, v nezištných bitvách proti japonským nájezdníkům, v boji proti cizímu kapitálu a feudálním přežitkům. V těchto bojích se strana zakalovala, její řady se stále více sjednocovaly.

Vznik Čínské lidové republiky byl obrovským skokem vpřed. Váš lid hájil své právo na nezávislý rozvoj. Nad zemí byl triumfálně vztyčen prapor národního osvobození. Před vámi však bylo ještě mnoho obtíží. K otevření přímé cesty k velkému obrození bylo nutné odbourat staletou zaostalost – negramotnost, technickou zaostalost a veškerý zbytek těžkého dědictví z feudální a kapitalistické éry. I zde sehrála rozhodující roli vedoucí úloha KS Číny a socialistická cesta rozvoje. Sovětský svaz, který jako první uznal ČLR a uzavřel s ní Smlouvu o přátelství a vzájemné pomoci, poskytl bratrskému čínskému lidu obrovskou pomoc.

Proces transformace v nejlidnatější zemi světa, zatížené mnoha rozpory a přežitky, nemůže být jednoduchý. Ale KS Číny se nezabývala individuálními chybami a nedostatky, neodvracela se od kreativního kurzu. Politika reforem a otevřenosti dala nový impuls rozvoji Číny. Pokračováním v řešení problémů budování socialismu strana zlepšila mechanismy, kterými bude tohoto cíle dosaženo. Pohyb k socialismu s čínskými rysy umožnil dosáhnout neuvěřitelných úspěchů. V roce 1980 byla ČLR podle HDP v druhé desítce zemí světa a podíl Číny na světové ekonomice činil pouhých 1,8 procenta. Dnes je vaše země již na druhém místě, a pokud provedeme výpočty z hlediska parity kupní síly, pak ČLR předstihla Spojené státy a stala se světovým lídrem. Podíl Číny na globální ekonomice dosáhl 18 procent. Dosažené milníky nejsou pro KS Číny samoúčelné. Celá tato velká práce je podřízena úkolu zvýšit životní úroveň lidu. Je hluboce symbolické, že ke 100. výročí strany Čína dosáhla úplného vymýcení extrémní chudoby. A to je nejlepším ukazatelem správnosti historické volby lidu. Životaschopnost komunistické strany potvrzuje fakt, že „neusíná na vavřínech“, neuspokojuje se s dostiženým. Čínští komunisté neustále a intenzivně pracují na analýze prošlé cesty. V současné době musí všichni seriózní politici ve světě vycházet ze zhoršující se mezinárodní situace, která přináší nové výzvy a hrozby. Za těchto podmínek Čínská komunistická strana podnikla řadu důležitých kroků ke zvýšení efektivity socialistické modernizace. Úkolem bylo přeměnit zemi z „tahouna“ světového průmyslového rozvoje na vědeckého a technologického vůdce. Tato nová etapa ve vývoji KS Číny úzce souvisí se současným vedením strany v čele se Si Ťin-pchingem. Koncept společenství společného osudu lidstva předložený Pekingem se stal alternativou ke kapitalistické globalizaci, kterou světová oligarchie prosazuje ve svých vlastních sobeckých zájmech. Projekt navržený ČLR není založen na imperialistickém vykořisťování zemí a národů, ale na hodnotách rovnosti a vzájemně výhodné spolupráce. Pandemie koronaviru ukázala zásadní rozdíl ve dvou cestách vpřed. „Vakcinační nacionalismus“ západních mocností a předních farmaceutických korporací odsuzuje miliardy lidí v rozvojových zemích k utrpení. Čína přitom celému světu pomáhá lékaři, léky, vakcínami. A projekt „Jeden pás – jedna cesta“ umožňuje desítkám zemí překonat následky hospodářské krize. A nakonec, v posledních letech KS Číny dělá důležitou práci pro posílení disciplíny, obranu komunistických principů a boj proti korupci. To posiluje stranu jako neochvějného a odhodlaného bojovníka, který vede čínský lid do budoucnosti. Ruští komunisté jsou přesvědčeni, že velkolepá práce, kterou dnes provádí KS Číny vedená Si Ťin-pchingem, dále posílí autoritu strany, těsně spojí lid a dosáhne cíle plně vybudovat modernizovaný socialistický stát. Vaše skvělá cesta je vzorem pro celý svět.


- Za posledních 9 let, od doby, kdy se Si Ťin-pching stal vůdcem Číny, byla překonána extrémní chudoba a byla vybudována společnost střední třídy. Do roku 2049 plánuje KS Číny dokončit program „Čínský sen“ a vybudovat společnost s vysokým blahobytem. Nakolik jsou podle vás tyto cíle reálné vzhledem k tomu, že svět čelí řadě problémů a výzev, zejména pandemie koronaviru?

- Zásadní rozdíl mezi komunistickou ideologií a všemi ostatními je dobře znám. Spočívá nejen v tom, že si komunisté stanovili cíle do budoucna, ale také v tom, že jejich pohyb vpřed stojí na vědeckém, hluboce promyšleném základě. Jinými slovy, komunistická myšlenka je silnou vůdčí linií, která vám umožňuje vidět cíle a usilovat o jejich dosažení, navzdory měnícímu se prostředí a dílčím neúspěchům.

V této souvislosti si dovolím citovat slova V. I. Lenina, který napsal: „Dělnická třída si klade největší, světově historické cíle: osvobodit lidstvo od všech forem útlaku a vykořisťování člověka člověkem. Usiluje o dosažení těchto cílů po celém světě tvrdošíjně, po celá desetiletí a desetiletí, neustále rozšiřuje svůj boj, organizuje se v milionové politické strany, neztrácí odvahu po individuálních porážkách a dočasných selháních." Lenin také učil, že úspěch revoluce a budování nové společnosti je nemožné bez umění flexibility, schopnosti rychle měnit taktiku a brát v úvahu změněné objektivní podmínky. Ale když si vybíráte svou cestu, musíte vždy vidět konečný cíl. Koneckonců, kdo ztratí cíl, musí se sám ztratit. Když sleduji práci čínských soudruhů, ke svému hlubokému uspokojení chápu, že nezapomínají na Leninovy zásady. Díky tomu se KS Číny mohla vyhnout dvěma hlavním nebezpečím. Nejprve pochopila nebezpečí dogmatismu, který zapomíná na „živý život“ se všemi jeho rozpory a neustálými změnami. Za druhé, čínští komunisté neztrácejí ze zřetele svůj cíl, neobětují strategii taktice, neopouštějí dlouhodobé úkoly ve prospěch momentálních zájmů.

Cíl vymýtit extrémní chudobu, stanovený před mnoha lety, je vynikajícím důkazem. Nepřátelé ČLR to označili za neproveditelné. Hovořili o tom, že je nemožné v tak historicky krátké době vymanit stamilióny lidí z chudoby. Dnes jsou zahanbeni. Čína dosáhla svého zamýšleného cíle. K dosažení tohoto cíle přijal Peking integrovaný přístup. Zahrnoval programy bydlení a zaměstnanosti, rozvoj zdravotních a vzdělávacích systémů, rozvoj místní výroby, zvýhodněné půjčky a další. Tyto přístupy jsou zcela v souladu se systémem strategického plánování, který Čína pevně a kompetentně dodržuje. Vaše země má před sebou ještě mnoho ambiciózních úkolů. Například do roku 2035 se plánuje v podstatě dokončit socialistickou modernizaci. Do poloviny století by se Čína měla stát bohatou a mocnou, demokratickou a civilizovanou, harmonickou socialistickou mocností. Mimo jiné to znamená budování společnosti s vysokými příjmy – klíčový prvek konceptu „čínského snu“. V souvislosti s nejnovějšími událostmi ve světě panují, či spíše jsou prosazovány nejrůznější pochybnosti o perspektivách Číny a jejích záměrech splnit stanovené úkoly. Globální prostředí se skutečně stává složitějším a nepředvídatelnějším. Kdo jiný by si před dvěma lety dokázal představit, že planetu zachvátí pandemie postihující všechny aspekty života? Nebo jak například nebrat v úvahu stále agresivnější politiku západního imperialismu v čele se Spojenými státy? K jakým dobrodružstvím s nejambicióznějšími důsledky to může vést? Čím zjevnější jsou selhání liberálního kapitalismu, tím násilnější jsou útoky Washingtonu a jeho satelitů na Čínu, Rusko, Bělorusko, Írán, Kubu, Venezuelu, Nikaraguu a mnoho dalších zemí. Není toto chování faktorem globální destabilizace? Stává se svět bezpečnější, protože Spojené státy chrastí zbraněmi u pobřeží Číny, snaží se pohádat Peking se svými sousedy a uzavírají militaristická spojenectví?

Jsem však přesvědčen, že vaše země vyjde vítězně ze všech zkoušek vytvořených nepřátelskými silami. To lze vidět už jen podle toho, jak se Čína vypořádala s propuknutím koronaviru. ČLR, která jako první čelila této katastrofě, neměla čas připravit systém zdravotní péče, rychle zmobilizovala všechny zdroje a zastavila šíření nemoci. Za celou dobu pandemie u vás počet nakažených nepřesáhl 100 tisíc a počet úmrtí byl 5 tisíc. To je méně než denní sazba zaznamenaná ve Spojených státech! Čína stejně účinně překonala socioekonomické důsledky pandemie. Na rozdíl od většiny velkých ekonomik HDP Číny loni nekleslo, ale vzrostlo o 2,3 procenta. A v lednu až září letošního roku činilo tempo růstu 9,8 procenta. Průmysl navíc vykázal ještě větší růst – více než 10 procent. Investice byly působivé. V high-tech sektoru vzrostly o 18,7 procenta. A pokud odhadneme investice do výroby počítačů a do kosmického vybavení, tak zde nárůst dosáhl zhruba 40 procent. Investice do zdravotnictví vzrostly o třetinu. Bylo vytvořeno více než 10 milionů nových pracovních míst. Průměrné příjmy na hlavu i s přihlédnutím k inflaci vzrostly téměř o 10 procent.

To vše jsou nejdůležitější investice do budoucna. V Číně nenecháváte situaci volný průběh a neočekáváte, že „trh o všem rozhodne sám“. KS Číny jako vládnoucí síla konstruuje socioekonomický rozvoj v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Pod vedením čínského prezidenta Si Ťin-pchinga se tato práce znásobila a získala nový rozměr. To nám umožňuje s důvěrou hovořit o splnitelnosti všech cílů, které si Čínská komunistická strana stanovila pro nadcházející desetiletí. Jsem si jist, že s tímto historickým odstupem budou zahanbeni ti, kteří nevěří v úspěch práce čínských komunistů.


- Původ koronaviru je vážný vědecký problém. Ukázalo se ale, že Spojené státy na prozkoumání tohoto problému nasadily tajné služby. Co si myslíte o tomto druhu materiálu, jako je tak zvaná zpráva o původu koronaviru zveřejněná ve Spojených státech? Jak mohou pokusy o politizaci tohoto problému ovlivnit úsilí mezinárodního společenství v boji proti pandemii?

- Zde je třeba hovořit přímo a jasně: podstata amerického imperialismu je již dlouho jasná všem objektivním badatelům. Od samého počátku svého vzniku má tento imperialismus mnoho banditských, gangsterských rysů. Připomeňme si, jak se chová útočník, který na opuštěném místě přepadne svou oběť? Nejprve najde chybu v maličkosti. Vyžaduje například, abyste si zapálil cigaretu nebo dal přednost v jízdě. V návaznosti na to agresivně vyjadřuje svou nespokojenost - bez ohledu na reakci. Poté na zmateného zaútočí a vyčistí mu kapsy. Když se podíváme na historii zahraniční politiky USA, vidíme právě takové postupy. Například invaze na Grenadu v roce 1983 byla motivována „ochranou amerických studentů“, zatímco intervence v Panamě o šest let později byla vysvětlena „bojem proti obchodu s drogami“. Pokud nebudou vhodné důvody, Washington s nimi přijde sám. Stačí připomenout „incident v Tonkinském zálivu“, který se stal záminkou k agresi proti Vietnamu, nebo nechvalně proslulou zkumavku Colina Powella, která byla použita k ospravedlnění krvavé války v Iráku.

Současné snahy Spojených států jsou ze stejné opery. Pandemie koronaviru odhalila neefektivitu a nespravedlnost socioekonomického systému této nejbohatší země. Spojené státy se staly světovým lídrem v počtu nakažených a úmrtí. Jejich zdravotní systém nezvládal nápor pacientů. Nakažení často umírali, aniž by se dočkali pomoci. Velké škody utrpěla také ekonomika, která zasáhla bývalou administrativu ve Washingtonu a zabránila Donaldu Trumpovi ve znovuzvolení. Nakonec vše, co se stalo, do značné míry zničilo pověst Spojených států jako „zářícího města na hoře“. „Vzor pro lidstvo“, který jejich propagandisté tak vtíravě a agresivně prosazují, značně vybledl. Obyvatelé planety viděli slabost a zranitelnost modelu, který se Washington snaží vnutit celému světu. Za těchto podmínek je velmi těžké zůstat globálním hegemonem a americký imperialismus „klesl na celé čáře“. Zaměřil se na Čínu a obvinil ji za příčinu svých vlastních selhání. Tento přístup, jak jej pojímají cyničtí stratégové, za prvé zbaví Washington odpovědnosti tím, že ji přesune na někoho jiného. A za druhé to má dát důvod k oslabení rychle se rozvíjející Číny, kterou vedení USA považuje za hrozbu své nedělitelné nadvládě.

Washington si jako obvykle hlavu příliš nelámal a jednoduše vymyslel další provokativní fejk. Jinak nelze charakterizovat „zprávu“ americké rozvědky, která se objevila na konci srpna. Celý její text je utkán z domněnek a nadsázek a závěry si vzájemně odporují. Navzdory tomu Bílý dům zprávu využil k zesílení svých útoků na Peking. Technika je známá: „Křič hlasitěji, lži hlasitěji - někdo uvěří!" Nebezpečí takových dobrodružství je bohužel velké a nemělo by se podceňovat. Místo toho, aby pomáhaly sjednotit úsilí v boji proti společné hrozbě, americké úřady se zapojují do škodlivých intrik a vytvářejí obraz nepřítele. To nevyhnutelně povede k novému utrpení a obětem mezi obyčejnými občany, včetně Američanů.


- Od samého začátku pandemie Čína prokázala otevřenost a dvakrát pozvala odborníky z WHO, aby provedli společný výzkum původu koronaviru. Proč si myslíte, že Spojené státy obviňují Čínu z neprůhlednosti a zároveň tvrdošíjně ignorují všechny výzvy, aby věnovali pozornost biologické laboratoři ve Fort Detricku?

- Čína skutečně od prvních dnů projevovala odpovědnost a touhu bojovat proti nové hrozbě společně s dalšími zeměmi. „Horké hlavy“ - některé z neznalosti a některé ze zlomyslnosti - obviňují Peking. Ale není pro nás těžké jim připomenout chronologii událostí. V prosinci 2019 Čína informovala Světovou zdravotnickou organizaci o výskytu respiračního onemocnění neznámého původu ve Wu-chanu. V samotné zemi byla zavedena přísná karanténní opatření. Zejména 1. ledna byl uzavřen trh s mořskými plody ve Wu-chanu, stovky obyvatel s příznaky nemoci a ti, kteří s nimi byli v kontaktu, byly izolovány. To vše, zdůrazňuji, bylo provedeno ještě předtím, než se nebezpečí nového viru ukázalo. Možnost jejího přenosu z člověka na člověka zatím nebyla prokázána a nebyla zjištěna vysoká pravděpodobnost komplikací onemocnění. Jinými slovy, Peking jednal naprosto otevřeně, aniž by cokoli skrýval a přijal adekvátní opatření. Orgány ČLR navíc pozvaly přední odborníky WHO, aby provedli výzkum. Skupina specialistů studovala situaci v zemi téměř měsíc – od 14. ledna do 10. února letošního roku. Její verdikt zněl, že laboratorní původ viru je vysoce nepravděpodobný. „Čína poskytla nezbytnou pomoc k zajištění práce expertní skupiny ve Wu-chanu, která plně odráží otevřený, transparentní a odpovědný postoj Číny," uvedla WHO ve svém prohlášení.

Ve snaze zpolitizovat problém a bezdůvodně svalit veškerou vinu na Čínu však Spojené státy neváhají udělat cokoliv. Zejména využívají svého vlivu na mezinárodní organizace, včetně WHO, vyhrožováním, že ji přestanou financovat. Světová zdravotnická organizace pod obrovským tlakem požadovala novou kontrolu. Není pochyb o tom, že příští „zkouškou“ se může stát primitivní vývoj politického řádu. Odmítnutí čínských úřadů proto považuji za plně oprávněné – stejně jako jejich názor, že v tomto případě WHO nedbá na zdravý rozum a objektivní data. Zaujatý přístup dokládá i fakt, že Světová zdravotnická organizace tvrdošíjně ignorovala požadavky Číny na testování amerických biolaboratoří ve Fort Detricku a North Carolina State University. Odpovídající žádost zejména zaslal stálý představitel Čínské lidové republiky na konci srpna ženevskému ústředí OSN Chen Xu. Návrhy z Číny nejsou vůbec „touhou po pomstě“, jak se je snaží prezentovat některá západní média. Fort Detrick je domovem vojenského výzkumného ústavu Waltera Reeda. Provozuje ji Pentagon a podílí se na biomedicínském výzkumu. Tým vedený Ralphem Barickem z North Carolina State University úzce spolupracoval s laboratoří Fort Detrick. Jak ukazují zveřejněné výsledky jejich výzkumu, už v roce 2003 měli pokročilé technologie pro syntézu a modifikaci koronavirů. V srpnu 2019 přední americká média informovala o uzavření laboratoře Fort Detrick kvůli bezpečnostním obavám. „Problémy s likvidací nebezpečných materiálů donutily vládu pozastavit činnost předního vojenského biologického centra,“ napsal tehdy New York Times. Předcházela tomu vlna nákazy nemocí, jejíž příznaky silně připomínaly COVID-19. Američtí představitelé vše sváděli na vedlejší účinky e-cigaret. Příznaky této infekce byly navíc zjištěny u členů americké sportovní delegace, která se zúčastnila „Celosvětových vojenských her“, které se konaly ve Wu-chanu v říjnu 2019. Verze o původu koronaviru z amerických laboratoří tedy vypadá mnohem věrohodněji než pokusy obvinit Čínu. Ale ani Washington, ani na něm závislí „experti“ to nikdy dobrovolně nepřiznají. Ze všech sil se snaží „posunout ukazatele “ do Pekingu, aby se vyhnuli odpovědnosti za své vlastní zločiny.


- Není to tak dávno, co řada politických stran zaslala WHO společné prohlášení k problému pandemie. Jakou roli mohou podle vás sehrát politické strany různých zemí při zintenzivnění mezinárodní spolupráce v boji proti pandemii a v boji proti politizaci problému původu koronaviru?

- Společné prohlášení adresované Světové zdravotnické organizaci považuji za příklad mezinárodní solidarity při řešení skutečně závažných problémů, které se dotýkají celého lidstva. Skutečnost, že dokument podepsalo více než 300 organizací z více než 100 zemí, svědčí o pochopení hrozby, kterou světu představují unáhlené a vysoce zpolitizované akce. Jak společné prohlášení zcela správně podotýká, lidská společnost má společný osud. Žádný stát, bez ohledu na to, jak silný může být, není schopen čelit vážným výzvám. To platí i pro pandemii, protože viry neuznávají státní hranice, stranickou příslušnost ani národní rozdíly. To je důvod, proč může svět dosáhnout dlouho očekávaného vítězství nad COVID-19 pouze spojením zdrojů a úsilí. Podle organizací, které dokument podepsaly, se však řada zemí pustila do politiky politizace problému. Začaly očerňovat geopolitické soupeře pod rouškou „hledání pravdy o koronaviru“. Těmto manipulacím podlehla i Světová zdravotnická organizace, která zapomněla na principy objektivity a vědeckého přístupu. Takové akce brání jak mezinárodní protiepidemické spolupráci, tak skutečně nestrannému studiu původu viru. Není pochyb o tom, že taková studie nemůže být omezena na Čínu, ale měla by mít celosvětové pokrytí a měla by být provedena vědci a lékařskými odborníky z celého světa v úzké spolupráci. Nemohu než souhlasit s uznáním obsaženým v prohlášení o výjimečné úloze Číny v boji proti pandemii. Na začátku září 2021 vaše země poskytla světu 1 miliardu dávek vakcín a do konce roku toto číslo dosáhne 2 miliard. Pro desítky rozvojových zemí je pomoc Číny skutečnou spásou. Umožnila zahájit očkování a zachránit stovky tisíc životů. Na tomto pozadí vypadá pozice řady mocností zcela jinak, což nelze nazvat jinak než „očkovacím nacionalismem“. Zavedly omezení na vývoz léků a jsou proti zrušení patentů na výrobu vakcín. Toto chování nakonec zasáhne i tyto země, protože zaostávání celých regionů v očkování odkládá vyhlídky na vytvoření mezinárodní epidemické bariéry.

Proto je tak důležité vyzvat politické strany a sociální hnutí k navázání spolupráce v boji proti pandemii a obecně v globálním socioekonomickém rozvoji. Úroveň zdravotní péče a schopnost zemí odolávat různým výzvám přímo závisí na blahobytu lidí, míru a stabilitě. To od nás vyžaduje, abychom podnikli společné kroky za účelem vybudování společenství společného osudu lidstva.


- Existují důkazy, že ohniska epidemie koronaviru se objevila již v roce 2019 v několika zemích. Jaká konkrétní opatření lze podle vás přijmout, abychom efektivněji pracovali na identifikaci zdroje koronaviru a čelili politizaci tohoto problému?

- Máte pravdu. Existuje stále více důkazů a svědectví, že „vlastí“ COVID-19 nebyly Wuhan, ani Čína. Biologická laboratoř ve Fort Detricku se opakovaně stala objektem skandálů a soudních řízení. V roce 2014 tam byly zjištěny přestupky při likvidaci toxického odpadu. Již dříve byl bývalý zaměstnanec laboratoře shledán vinným z úmyslného šíření antraxu, při kterém zahynulo pět lidí. Nakonec v červnu 2019 inspekce Centra pro kontrolu a prevenci nemocí odhalila celou řadu porušení týkajících se skladování a používání patogenů. To vedlo k dočasnému uzavření laboratoře. V sousedních obydlených místech začala být přitom zaznamenávána ohniska respiračních onemocnění včetně zápalu plic. Konkrétně u 54 obyvatel pečovatelského domu Greenspring byly zjištěny charakteristické příznaky. Od července 2019 se Spojenými státy přehnala vlna plicních onemocnění. Od podzimu 2019 do jara 2020 země zažila bezprecedentní chřipkovou epidemii, jejíž mnohé příznaky poukazují konkrétně na infekci koronavirem. Je třeba také připomenout, že první případ COVID-19 v Japonsku byl objeven u obyvatele, který se vrátil ze zahraničí. Tento muž ale netrávil dovolenou v Číně, ale na Havajských ostrovech, které patří Spojeným státům. Slovy velkého Puškina, „kolik úžasných objevů máme“, by slibovalo nestranné prozkoumání těchto skutečností. Západní země v čele se Spojenými státy to ale všemožně blokují. To vede k vážným úvahám: pokud jste si tak jisti svou nevinou, proč skrýváte pravdu a ze všeho obviňujete Čínu? Podle mého názoru může pravdu stanovit pouze shromáždění pokrokových sil celé planety – politických stran, sociálních hnutí, vědeckých komunit. Spoléhajíce se na drtivou většinu obyvatel - pracující lid - mohou volat k odpovědnosti imperialistické mocnosti s jejich arogancí a zvykem nezodpovídat se za své zločiny. Předejde se tak cynické politizaci mnoha témat a pokusům o manipulaci s myslí lidí.


- Na jakých principech by podle Vás měla být postavena mezinárodní spolupráce v boji proti pandemii a jaká jsou Vaše očekávání od rozvoje rusko-čínské bilaterální spolupráce v této oblasti?

- Mezinárodní spolupráce jako taková by měla být založena na zásadě rovnosti a vzájemného prospěchu. Diktát silných nad slabými, blokové myšlení vede k destabilizaci a slouží jako zdroje nebezpečných konfliktů. Mezi vůdci řady zemí vedených Spojenými státy stále není pochopení této jednoduché pravdy. Globalizaci nevidí jako sbližování lidí a kultur v zájmu společných zájmů, ale jako využívání zdrojů – přírodních i lidských – na nové úrovni. To vede k monstrózní nerovnováze, kterou jen zvýraznila pandemie koronaviru. Přímým důsledkem nerovnosti a bezmyšlenkovitého, dravého přístupu k planetě je nárůst počtu hladovějících, šíření extremistických hnutí a prohlubování ekologických problémů. Existuje zásadně odlišná cesta, kterou navrhl Sovětský svaz ve 20. století a dnes v ní pokračuje lidová Čína. To je cesta přátelství mezi národy, pravého internacionalismu, vzájemného sbližování národů pro společné dobro a v zájmu obyčejných lidí. Tato myšlenka je vyjádřena ve strategii předložené Pekingem pro vytvoření společenství společného osudu lidstva a je obsahově realizována v konceptu „Jeden pás – jedna cesta“. Totéž platí pro řešení pandemie. Vyrovnat se s tímto neštěstím, které lidstvo potkalo, je možné pouze společně, spojením úsilí. Již před tisíci lety nebezpečné nemoci překonaly hranice, přenesly se z jedné části světa do druhé a sbíraly svou truchlivou úrodu. Co můžeme říci o moderním světě, kdy se můžete dostat z jednoho konce planety na druhý během několika hodin! Zde na 100 % nepomohou žádné zábrany a nejtvrdší izolace. Jedinou účinnou bariérou může být rovnocenná a komplexní spolupráce při vývoji a výměně vakcín, ve společném vědeckém výzkumu, při překonávání chudoby a dalších sociálních problémů. Příkladem efektivní interakce jsou dnes Rusko a Čína. Od prvních dnů pandemie naše země navázaly úzké kontakty ohledně dodávek lékařského vybavení, humanitární pomoci a kontroly nad šířením viru. Národní nadace přírodních věd Čínské lidové republiky a Ruská nadace pro základní výzkum zahájily speciální program spolupráce v boji proti COVID-19. Bylo rozhodnuto o vytvoření společné laboratoře. Čínská biofarmaceutická společnost „CanSino Biologics“ společně s ruskou společností „Petrovax“ provedly klinické testy vakcíny proti koronaviru Ad5-nCoV (Convidecia), které prokázaly její účinnost v prevenci závažného onemocnění COVID-19. 25. srpna 2021 v telefonickém rozhovoru mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem bylo jednáno o posílení spolupráce při vývoji a výrobě vakcín. Dotčeny byly otázky zajištění stability globálního lékového dodavatelského řetězce. Uvažovalo se i o dalších otázkách, které se přímo dotýkají ochrany života a zdraví národů našich zemí a celého světa. Význam takových kontaktů nelze podceňovat. Pokládají dobrý základ pro účinný boj proti jakékoli nebezpečné nemoci v celosvětovém měřítku.


- Čína oznámila, že udělá ze zimních olympijských her v Pekingu bezpečnou a vzrušující sportovní událost. Co si myslíte o nadcházejících zimních olympijských hrách v Číně?

- Od pradávna byl sport oslavou přátelství, vůle vyhrávat a poctivého soutěživého ducha. Není divu, že v době starověku byly během olympijských her pozastaveny všechny vojenské konflikty. Síly kapitalismu se bohužel snaží sport privatizovat a přeměnit ho v nástroj svých geopolitických zájmů, stejně jako to dělají v jiných oblastech lidské činnosti. Například kulturu a umění proměnily v „masovou kulturu“, která slouží k oblbování lidí a vytahování z nich peněz. Přirozená snaha lidí o sblížení je v pokřiveném zrcadle kapitálu rozhodujícím způsobem deformována. Globalisté dávají rozvoj celého světa do služeb malé hrstky buržoazních mocností. V důsledku jejich politiky roste nerovnost na planetě rychlým tempem. Totéž se stalo se sportem. Lze si vzpomenout na pokus USA a jejich satelitů bojkotovat olympijské hry v Moskvě v roce 1980. Přes jejich úsilí přijelo do hlavního města SSSR přes 5 tisíc sportovců. Někteří z nich zastupovali právě ty země, jejichž vlády bojkotovaly olympiádu. A pro sedm států byly hry v Moskvě prvními. Dnes jsou podobné hrozby slyšet na adresu Číny, která byla vybrána jako pořadatel zimních olympijských her v roce 2022. Toto rozhodnutí padlo na zasedání Mezinárodního olympijského výboru před šesti lety za dodržení všech demokratických postupů. Vím, že Čína vynakládá veškeré úsilí, aby se olympiáda stala velkolepou, vzrušující a zároveň bezpečnou událostí, aby byla na té nejvyšší úrovni. Letní olympijské hry 2008 v Pekingu prokázaly jedinečné schopnosti vaší země. Výrazně zvýšily mezinárodní prestiž ČLR jako státu schopného pořádat velké akce s tisíci hosty z celého světa. To děsí agresivní zahraniční síly. Někteří američtí kongresmani začali fungovat jako jejich hlásná trouba. Ale skutečné zákazníky této špinavé kampaně je třeba hledat v nejvyšších patrech moci v kapitalistických zemích. Chtějí Čínu potrestat za nezávislou a férovou politiku bez ohledu na to, že se snaží o hlavní sportovní událost připravit celou planetu. Navíc zasazují obrovskou ránu systému mezinárodních vztahů, mezietnických vazeb. Není ostatně žádným tajemstvím, že v podmínkách nestabilní a těžké světové situace je právě sport jedním z mála spojovacích vláken, základem sbližování národů a zemí. Ve skutečnosti jsme v případě olympijských her svědky stejné politizace a stejného šíření lží, které doprovázejí kampaň obvinění Číny z „vytvoření koronaviru“. Tento nástroj je aktivně využíván ve vztahu k Rusku, jehož sportovci měli zakázáno vystupovat na velkých soutěžích pod státní vlajkou a používat svou státní hymnu. Ale pokusy reakčních sil jsou odsouzeny k neúspěchu. Čína má ve světě mnohem více přátel než odpůrců. Společně proměníme zimní olympijské hry, do kterých zbývá jen pár měsíců, ve skutečnou oslavu sportu pro všechny lidi na planetě.


- Vedení Komunistické strany Číny navrhlo koncepci rozvoje kvality, v jejímž středu by mělo být blaho lidí. Co si o tomto konceptu myslíte?

Nejednou jsem říkal, že Komunistická strana se stala středem přitažlivosti pro všechny zdravé síly země. Tyto síly pokroku nejsou ochotny podřídit se diktátu kapitálu. Usilují o všestranný rozvoj ve prospěch svých národů. Tomu napomáhá politický kurz ČLR, který se zásadně liší od strategie skupiny zemí v čele se Spojenými státy. Neexistuje zde žádná imperialistická arogance, žádná žízeň po zneužití, žádný postoj k partnerům z pozice síly. Peking naopak upřednostňuje rovný dialog a oboustranně výhodnou spolupráci. Právě na tom je založen koncept společenství společného osudu lidstva. Totéž lze říci o vnitřní politice Číny, která, jak víte, je nerozlučně spjata se zahraniční politikou. Pod vedením Si Ťin-pchinga předložila KS Číny dlouhodobý program rozvoje kvality. Stal se přirozeným pokračováním předchozích koncepcí, včetně budování socialismu s čínskými rysy v nové době, které ho posouvá na novou úroveň. Rozvoj kvality je založen na principech, jako jsou inovace, otevřenost, udržitelnost, koordinace a sdílení. Tato strategie je v Číně úspěšně kombinována s modelem dvojitého oběhu, ve kterém je domácí trh v popředí. Spolu se zahraničními ekonomickými vztahy slouží úkolům pokroku země, vytváří předpoklady pro úspěšnou realizaci socialistické modernizace a přeměnu ČLR v mocnou socialistickou velmoc. Přesto, stejně jako ve všech programech Komunistické strany Číny od jejího založení, je blaho lidu ústřední. Jak řekl Si Ťin-pching na 19. sjezdu KS: „Lidé jsou tvůrci historie a hlavní síla, která určuje vyhlídky a osudy strany a státu. Je třeba vytrvale zachovávat postavení lidu jako subjektu a stát na stanovisku: strana vznikla pro obecné dobro a je u moci ve jménu lidu. Hlavní cíl strany by měl být realizován v praxi - nezištná služba lidem, činnost všech úrovní vlády by měla být prostoupena stranickou linií mas. Je nutné považovat uskutečnění snu lidí o nádherném životě za cíl boje a, spoléhat se na lidi, uskutečnit velkou historickou změnu. V koncepci rozvoje kvality nabývá zvláštního významu zásada „lidé jsou středem“. Je to dáno tím, že ekonomický pokrok v Číně se nyní nebude posuzovat pouze z hlediska kvantitativních ukazatelů. Dostane hodnocení na základě celého mnohostranného dopadu na společnost a na život každého člověka. Myslím, že je to velký krok vpřed. Takové přístupy slouží jako pozitivní příklad pro zbytek světa, včetně Ruska.


Pravda č. 124 (31184)

12.-15. listopadu 2021

Autor: Gennadij Zjuganov

Překlad KK

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .