header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Boj proti revizionismu a oportunismu - náš stále aktuální úkol

Především chci tlumočit naše pozdravy Komunistické straně Čech a Moravy (KSČM) a zvláště Komunistickému svazu mládeže (KSM), jenž byl nedávno českým buržoazním státem postaven mimo zákon. To, že tak bylo české komunistické hnutí zbaveno legálního statutu, je projevem slabosti české buržoazní vládnoucí kliky, která sice hlásá, že marxismus-leninismus je mrtev, ve skutečnosti je však znepokojena tím, že marxismus-leninismus žije a - protože ví o marxismu-leninismu jen to, že je ideologií moderního proletariátu, ví také, že ji nelze sprovodit ze světa navlas stejně, jako z něj nelze sprovodit proletariát.

Číst dál...

Aktuální ideologicko- politické otázky MKH

Je bez pochyb, že zvolené téma je velmi široké a mnohé může být dnes řečeno. Ve svém příspěvku se soustředím na 7 klíčových okruhů, které nás v Komunistické straně Řecka zaměstnávají v první řadě, ale také na ideologicko-politické rozpory charakterizující současné komunistické hnutí.

Číst dál...

Socialismus není o chudobě, ale o důstojnosti a lidskosti

Téma dnešní konference je tak závažné, a zároveň průzračně jasné, že jsem se rozhodoval, zda by nestačilo pouze konstatovat následující tezi a jít domů. Teze by mohla znít asi takto: ?Kapitalismus vede k válkám a tím i principiálnímu porušování základního práva člověka - práva na život. Politickým náboženstvím kapitalismu je touha po moci, touha ovládat a rozhodovat o jiných. Jeho ekonomickým náboženstvím je touha po zisku, který získává přivlastňováním si vytvořené nadhodnoty nikoliv vlastní prací, ale přivlastňováním si výsledků práce jiných. Vykořisťováním nájemné pracovní síly. Prostřednictvím zisku ovládá svět politicky.

Číst dál...

Marxova kritika gothajského programu

Kritika gothajského programu je po Komunistickém manifestu a Kapitálu snad nejdůležitějším teoretickým dokumentem marxismu. Marx v něm odpověděl na všechny základní otázky, které se po Pařížské komuně dostaly v německém (resp. mezinárodním) dělnickém hnutí na pořad dne. Podnětem k napsání Poznámek k programu německé dělnické strany, tedy kritiky Socialistické dělnické strany Německa (soc. dem.), která vznikla v roce 1875 sloučením marxistické Sociálně demokratické dělnické strany a lassalovského Všeobecného německého dělnického spolku, se Marxovi stal návrh programu této strany.

Číst dál...

Komu slouží rasismus

Vzhledem k událostem v českém Janově - ale nejen tam, podobné to je i na "západě" (vzpomeňme britské město Oldham - tzn. tam zuřily pouliční boje mezi bílými rasisty a napadenými - především bangladéšského, pákistánského a indického původu) znovu vyvstává otázka vztahu rasismu a kapitalismu. Je třeba si uvědomit, že rasismus je cíleně vyvoláván vykořisťovateli za účelem vykonstruování vnitřního nepřítele. Kapitalistický režim, spočívající na vykořisťování člověka, sobectví a na maximalizaci zisku za každou cenu, vytváří a prohlubuje majetkové, a tím i společenské, rozdíly mezi lidmi - to je jeho záměr, ale zvyšováním se majetkových rozdílů zákonitě roste také sociální napětí ve společnosti = zostřuje se třídní boj - což samozřejmě záměrem kapitalismu již není.

Číst dál...

Ivan Hlivka: Couvnutí socialismu (5/5)

Pátá a poslední část shrnutí obsahu knihy PhDr. Ivana Hlivky, DrSc. (nar. 1933) „Couvnutí socialismu“ (Svoboda Servis, Praha 2004): Podobně jako ve všech předcházejících společenských systémech, ani za socialismu nemohl být „odstraněn“ generační problém. Stále více přibývalo stížností ze školských, společenských a stranických organizací na to, že situace mezi mládeží je stále kritičtější, že mezi ní panuje apatie a lhostejnost. Statistické sondy, prováděné Ústavem pro výzkum veřejného mínění při Federálním statistickém úřadu v l. 1986 – 1988, poukazovaly na to, že ačkoli mladí lidé oceňují z přibližně 85% právo na práci, na vzdělání jako základní vymoženosti socialismu, téměř z poloviny zpochybňují oprávněnost vedoucí úlohy KSČ a spolupráci se socialistickými zeměmi.

Číst dál...

Ivan Hlivka: Couvnutí socialismu (4/5)

Čtvrtá část shrnutí obsahu knihy PhDr. Ivana Hlivky, DrSc. (nar. 1933) „Couvnutí socialismu“ (Svoboda Servis, Praha 2004): Východní Evropa se postupně stávala hlavním bodem jednání západních státníků s Gorbačovem. Zatímco USA důraznou podporou západních investic a společných projektů a usnadnění integrace do světového hospodářství pomáhají tržně orientovat v těchto zemích hospodářské prostředí, a tím přispívat k celkové orientaci směrem na Západ, Sovětský svaz podporuje politické změny a pomáhá vytvářet v socialistických zemích pluralistický politický řád. Tak byl myšlený i obsah Gorbačovovy koncepce „společného evropského domu“. Taková byla i podstata tzv. nové Jalty. Šlo o nové rozdělení vlivu a kontroly nad Evropou – v neprospěch socialismu.

Číst dál...

Ivan Hlivka: Couvnutí socialismu (3/5)

Třetí část shrnutí obsahu knihy PhDr. Ivana Hlivky, DrSc. (nar. 1933) „Couvnutí socialismu“ (Svoboda Servis, Praha 2004): V průběhu budování socialismu se zvyšovala průmyslová a zemědělská výroba, aktivně se rozvíjela bytová výstavba, energetika, věda, kultura a vzdělávání. Zaostávala však hospodářská výkonnost a technické zdokonalování. V některých zemích se objevily pokusy o získání nejnevhodnějších nástrojů pro urychlení rozvoje, mezi nimi přilákání zahraničního kapitálu, získávání půjček ze Západu, hlavně z Mezinárodního měnového fondu. Bylo to nebezpečné a osudné dobrodružství. Polsko vydíralo Sovětský svaz a žádalo ho, aby nakupoval pro něj na Západě obilí, NDR se stále více orientovala na „německo-německý obchod“, Rumunsko demonstrativně prohlašovalo svoji „nezávislost“ na Moskvě, koketovalo se Západem, uskutečňovalo svérázný byznys s rumunskými Němci, kterým za výhodnou odměnu vydávalo povolení k vystěhování do NSR atd.

Číst dál...

Ivan Hlivka: Couvnutí socialismu (2/5)

Druhá část shrnutí obsahu knihy PhDr. Ivana Hlivky, DrSc. (nar. 1933) „Couvnutí socialismu“ (Svoboda Servis, Praha 2004): V šedesátých a sedmdesátých letech, vedle úspěchů socialismu v ekonomické a jiných oblastech, vznikaly desítky nových nezávislých států s protizápadní orientací. Svědčilo to o postupném omezování možností Západu prosazovat své záměry na mezinárodní scéně, neznamenalo to ale, že by imperialistické státy nepřecházely na mnohých místech do protiútoku a nemohly zostřovat situaci.

Číst dál...

Ivan Hlivka: Couvnutí socialismu (1/5)

V následujících řádcích bych se rád pokusil shrnout zajímavé poznatky z knihy PhDr. Ivana Hlivky, DrSc. (nar. 1933) „Couvnutí socialismu“ (Svoboda Servis, Praha 2004). Tato kniha se pokouší vysvětlit příčiny pádu světové socialistické soustavy, aniž by přitom upadala v hodnocení období lidově demokratického a socialistického systému k jeho paušálnímu odmítání a uznávala jen „nepatrné úspěchy“, dosažené „jakoby mimochodem přes všechny zločiny“, jak to bohužel vyznává i z hodnocení některých významných politických činitelů a ideologů KSČM, a aniž by zároveň bezvýhradně celé toto období vychvalovala a spílala „temných silám imperialismu“, které způsobily jeho porážku.

Číst dál...

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .