header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Sovětský svaz, "stalinismus" a my

Bohužel, v minulosti jsme se od základu a věcně problémem "stalinismu" a třicátých a čtyřicátých let nezabývali. Až po zániku Sovětského svazu a dalších socialistických zemí vnutili nám kontrarevoluce a triumfující nepřátelé, abychom se zpracováváním své historie začali zabývat. Vedoucí funkcionáři mnohých stran se podřídili tomuto tlaku a osvojili si nejen dikci, nýbrž i způsob myšlení našich nepřátel.

Číst dál...

Učebnice a antikomunismus

Nevědecký antikomunismus tvoří jeden z pilířů buržoazních učebnic společenskovědních předmětů. Jeho gnozeologické základy – tmářství, slepá víra a fanatická nenávist, vyvěrající z pomluv a předsudků ke všemu, co má co do činění s myšlenkami i praktickou realizací vědeckého socialismu – plně zapadají do širšího rámce manipulativní racionality, kterou je prostoupeno společenské vědomí kapitalistické společnosti. Člověk, žijící v historicky přežilé společensko – ekonomické formaci, musí být od útlého věku manipulován tak, aby to vyhovovalo ekonomickým a politickým zájmům novodobé vládnoucí buržoazie.

Číst dál...

O potřebě konkrétnější představy o socialismu

V poslední době se stále silněji volá po tom, abychom vypracovali a předložili veřejnosti konkrétnější představu o socialismu. Jednak jako účinný prostředek boje proti imperialismu, jeho zločinům a nebezpečí katastrofy, do níž vleče lidstvo. Také však jako základ objektivního hodnocení minulosti tzv. reálného socialismu, démonizovaného jeho nepřáteli. Především však proto, abychom si upřesnili náš nejbližší cíl a správně se zaměřili na hledání přístupů k jeho dosažení.

Číst dál...

Rehabilitovat socialismus!

Jak to potvrzují zkušenosti, musí správná politická praxe spočívat na pevném teoretickém základě - zvláště v dnešních nesmírně komplikovaných společenských poměrech. Nejnaléhavějším teoretickým úkolem současnosti je rehabilitace socialismu. Jejím předpokladem musí být vyrovnat se s minulostí tzv. "reálného socialismu", která nesmí sloužit nepřátelskému démonizování socialismu, a pokud je objektivní - ani sloužit nesmí. Ve stejné míře, v jaké se věnujeme svým vlastním problémům a tzv."reálnému socialismu", musíme útoky na nás obrátit proti kapitalismu a jeho přímým či nepřímým zastáncům.

Číst dál...

O porovnávání kapitalismu a socialismu

 Způsob, jakým se porovnává socialismus s kapitalismem, je falešný. 1. Srovnává se kapitalismus, který má za sebou staletí vývoje, se socialismem, který se teprve začal vyvíjet a nikde ještě nedosáhl svého dovršení. To je jako srovnávat dospělého člověka s dítětem. Aby bylo porovnávání správné, musily by se vedle sebe postavit buď a/ dnešní, už dávno se plně rozvinuvší kapitalismus, s budoucností jednou plně rozvinutého socialismu; nebo b/ teprve začínající socialismus a dávno v minulosti teprve začínající, nezralý kapitalismus.

Číst dál...

Globalizace a kapitál

 Jak se projevuje globalizace kapitálu v praxi? Jedna z možných odpovědí říká, že na tak zvaném globálním měnovém trhu každodenně mění svého majitele asi 800 až 1000 miliard dolarů. Někteří znalci hovoří dokonce až o 2000 miliardách dolarů. To je opravdu obrovský nepoměr mezi vyspekulovanými penězi a reálně vytvářenou hodnotou vyprodukovaného zboží a služeb. Hodnotě 1 dolaru v oběhu v produktivním světovém hospodářství tak odpovídá 20 až 50 dolarů, které cirkulují pouze v čistě finanční sféře.

Číst dál...

Kriticky k článku Změny ve složení dělnické třídy a proletariátu

 Máme před sebou jeden referát z  Mezinárodního komunistického semináře z Bruselu, který se konal v květnu 1998. Napsal ho belgický  soudruh Jean Pestieau a nazval jej „Změny ve složení dělnické třídy a proletariátu“.  Autor si dal za cíl obhájit  historickou úlohu dělnické třídy v kapitalistických průmyslových zemích  i v tzv. třetím světě. To je jistě cíl žádoucí a správný, ale způsob, jakým autor o tématu pojednal, vnáší do hlav čtenářů spoustu zmatku. Je nutné přivést řadu tezí na  správný základ – skutečné Marxovo a Leninovo pojetí tříd a poukázat na vývoj ve společnosti na samém konci 20. století.

Číst dál...

Existuje "dělnická třída"?

 Tvrzení, že dělnická třída v průmyslových zemích zaniká s rozvojem monopolistického kapitalismu, není správné. Naopak, vyvíjí se jako odpověď na rozvoj technologií, které ke zbožní výrobě připojují stále více duševní práce. Dělnická třída nastupuje i v odvětví služeb. Musíme zdůraznit vedoucí úlohu průmyslového proletariátu - v industrializovaných krajinách i v třetím světě - když se to týká uvědomování, organizování a sjednocování pracujících jako celku v boji za socialistickou revoluci.

Číst dál...

Globalizace versus internacionalismus

 To, že ve světě dochází ke sbližování, respektive zkracování vzdáleností, je objektivní proces daný novými komunikačními technologiemi, informačními technickými prostředky (internet, satelitní vysílání a další multimédia aj.) a také rychlejšími dopravními prostředky. Přestože se toto “sbližování” nedotkne stovek milionů lidí, zejména obyvatel zemí “třetího světa”, můžeme uznati, že jde o obecně probíhající trend, související s vývojem ve světě. Globalizace je ale pouze kapitalistickým řešením, kapitalistickou alternativou tohoto sbližování, zkracování vzdáleností.

Číst dál...

Propaganda jménem rovnítka komunismu a fašismu

 Po druhé světové válce bylo třeba zničit prestiž SSSR jako hlavního vítěze nad fašismem. I vymysleli si na Západě pohádku o rovnosti komunismu a fašismu... Přitom je to klasická demagogie... Všimněme si základních rozdílů, které jsou pro vztah fašismu (nacismu) a komunismu typické. Tyto rozdíly počínají vzahem k historickému dědicktví a týkají se všech stránek společenské praxe a duchovní sféry. Základní rozdíl je v tom, že komunisté jsou přesvědčenými a důslednými bojovníky proti nespravedlivému společenskému uspořádání, který dnes ztělesňuje kapitalismus. Fašismus sice  navenek vystupuje jako antikapitalistický, s hesly o "rudém" a "zlatém" (kapitalistickém) ohrožení. Je však vlastním produktem kapitalismu, výsledkem neřešitelnosti jeho rozporu a snah velkého, zejména finančního kapitálu, čelit s jeho pomocí i těmi nejkrajnějšími prostředky ohrožení a nebezpečí zániku systému.

Číst dál...

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .